(9.50 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Takže ještě jednou. Pan poslanec Tejc, sněmovní tisk 759, bod 52, na pátek po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 420. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 83 poslankyň a poslanců pro návrh 60, proti 3. I tento návrh byl přijat. Další je nehlasovatelný.

 

Pan poslanec Špika si přeje zařadit bod 66, sněmovní tisk 727, jako poslední prvé čtení v bloku prvních čtení.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování 421, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 83 poslankyň a poslanců pro návrh 30, proti 3. Tento návrh nebyl schválen,.

 

Pan poslanec Cyril Svoboda si přeje zařazení nového bodu. Upřesněte, pane poslanče, eventuálně název. Já jsem si poznamenala "situace firmy Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou". Jestli si přejete lépe specifikovat tento bod, budu ráda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Řekla jste to správně a jako první bod zítra ráno.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, jako první bod zítra ráno před všechny pevně zařazené do této chvíle body, jako první bod v pátek ráno.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 422, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 83 poslankyň a poslanců pro návrh 55, proti 4. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Skopal - sněmovní tisk 761, bod 180, zítra na 12.30 hodin.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 423. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 83 poslankyň a poslanců pro návrh 52, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

Vyčerpala jsem všechny řádné přihlášky ke změnám našeho jednání. Nezapomněla jsem na někoho? Nezapomněla. Můžeme se věnovat odpovědím členů vlády na písemné interpelace.

Ale ještě než tento bod zahájím, děkuji panu kolegovi Ranincovi za upozornění. Požádám ho jakožto člena volební komise, aby vyhlásil výsledky voleb, které proběhly ve středu 17. června. Tedy nejprve

182.
Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny
pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice

Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo, paní předsedající. Včera proběhla volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice. Bylo vydáno 106 hlasovacích lístků, odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 106. Pro pana Stanislava Grospiče bylo odevzdáno 56 hlasovacích lístků, v prvním kole byl zvolen pan kolega Stanislav Grospič. Blahopřeji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní bod

232.
Návrh na volbu 1 člena Rady České televize
 

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Proběhla volba, bylo vydáno 106 hlasovacích lístků, platných i neplatných bylo 106. Pro pana Václava Nájemníka bylo odevzdáno 26 hlasů, pro pana Tomáše Řeháka byl odevzdán 1 hlas, pro pana Jiřího Voráče 21 hlasů. V prvním kole nebyl nikdo zvolen a do druhého kola postupují pan Václav Nájemník a pan Jiří Voráč. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Můžeme se tedy věnovat bodu

222.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 59. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem deset odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Z toho s osmi z nich jsme se již vypořádali. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých odpovědí na písemné interpelace. Bývalý ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci odpovědi České republiky na stanovisko Komise Evropských společenství k porušení smlouvy č. 2005/4319 ze dne 22. 3. 2007. Interpelace spolu s odpovědí a novou odpovědí, kterou tehdejší ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg vypracoval poté, co Poslanecká sněmovna na své 48. schůzi s původní odpovědí vyslovila nesouhlas, se předkládá jako tisk 778.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip. Vážený pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já jen stručně zopakuji, o co jde. Pan bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg mi na třetí pokus odpověděl alespoň zčásti na to, jakým způsobem se Česká republika chovala, když zjišťovala postavení České republiky vůči rozhodnutí Evropské komise ve věci výběrových řízení, které organizovaly Lesy České republiky na těžení našich lesních porostů a na zpracování dřevní hmoty. Znovu opakuji, bylo to až na třetí pokus, kdy jsem aspoň zčásti dostal odpověď. Odpověď potom byla poslancům utajena, musel jsem souhlasit s tím, že bude stažena i z internetových stránek Poslanecké sněmovny jako součást tohoto parlamentního tisku.

Položil jsem doplňující otázku a na tu jsem obdržel odpověď, která je výrazně vyhýbavá. Proto využívám této příležitosti a požádal bych pana ministra zahraničních věcí Kohouta a jeho prostřednictvím i pana ministra zemědělství Šebestu, abych dostal doplňující odpověď, která by se týkala zcela jednoznačně kroků, které učinila vláda České republiky vůči Evropské komisi, abychom se vyhnuli sankcím, vzhledem k tomu, jaká byla situace a jaký byl právní stav v České republice v této oblasti a jakým způsobem rozhodoval Úřad pro hospodářskou soutěž. V tomto ohledu si myslím, že Ministerstvo zahraničí nebylo schopno zajistit ani stanoviska Ministerstva zemědělství, která by byla předána Evropské komisi. Pokud obdržím doplnění té odpovědi, a věřím, že ano, protože ani u pana ministra Kohouta, ani u pana ministra Šebesty nepředpokládám, že by byli nějakým způsobem zaangažováni do toho bývalého sporu mezi vládou České republiky, Lesy České republiky a Evropskou komisí, tak budu spokojen.

Myslím, že už zbývá jediný krok, aby poslanci dostali objektivní informaci o tom, jakým způsobem se vyvíjela tato debata, která poškodila výrazným způsobem nejen jméno České republiky, ale zejména ty, kteří investovali do svých výrobních kapacit a po roce jim ta investice v podstatě mohla být znehodnocena. Neříkám, že byla znehodnocena, ale mohla být znehodnocena tím, jakým způsobem se vyvíjí současný stav. Říkám otevřeně, že odpověď je důležitá i pro rozhodování soudů České republiky, protože řada subjektů, kterých se týkalo toto rozhodnutí a komunikace mezi vládou a Evropskou komisí, bude potřebovat to objektivizované stanovisko vlády nebo ty kroky otevřené kroky vlády vůči Komisi k tomu, aby rozhodnutí mohlo být po právu.

To je vše. Věřím, že pan ministr Kohout mi do 30 dnů odpoví a ta odpověď bude, řekl bych, k té záležitosti, které se to týká. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP