(9.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pak tady byl pan poslanec Skopal. Jemu se jednalo o bod č. 29, tisk 761. Pan poslanec Skopal si dokonce přál, abychom tento bod zařadili jako první bod dnešního jednání ještě před třetí čtení, která tady máme před sebou, ta dvě. Dneska jako první bod jednání.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, schválit panu poslanci Skopalovi tento požadavek, první bod dnes před třetími čteními, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 297. Přihlášeno bylo 160, pro hlasovalo 107, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

A pan poslanec Papež, to je bod 228 - abychom ho zařadili jako první bod dokonce před ten právě odhlasovaný bod pana poslance Skopala, který neprotestuje. Takže 228, tisk 662, návrh pana poslance Papeže.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit ho jako dnes první bod ještě před pana poslance Skopala, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 228. Přihlášeno je 160, pro hlasovalo 104, proti 9. Návrh byl také přijat.

 

Teď tady byl pan poslanec Dub, který navrhoval, abychom zítra, tj. ve čtvrtek, po bodu 138 pevně zařadili první čtení zahraničních smluv - jsou to body 123, 127, 128, 139, 102, 108 a 126. Takže je tu návrh, abychom tyto smlouvy zařadili pevně zítra po bodu 138.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tyto smlouvy na zítra, tj. čtvrtek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 299. Přihlášeno je 160, pro 120, proti 1. Tento návrh na smlouvy byl také přijat.

 

To je asi všechno, čím jsme upravili program.

 

Můžeme se pustit do schváleného programu, kde jako první bod jsme schválili návrh bodu 228 - to by měl být poslanec Papež. Takže se budeme zabývat nejdřív tím právě schváleným prvním bodem. Je to

228.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 662/ - druhé čtení

Poprosil bych ministra zemědělství Jakuba Šebestu, aby se ujal slova jako první dnes. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem předkládaného návrhu je v rámci první fáze transformace Pozemkového fondu změna řízení, tj. nahrazení principu kolektivního rozhodování principem monokratickým, reprezentovaným ředitelem s jasně stanovenými pravomocemi a odpovědností, výrazné přispění k rychlejšímu, průhlednějšímu způsobu řízení Pozemkového fondu, dále přispění k celkovému zefektivnění řídicího procesu a úsporám mzdových a cestovních nákladů.

Vládní návrh novely zákona dále vymezuje rozsah nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů státu, který žádný ze stávajících zákonů dosud neupravuje. Vymezením rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro veřejně prospěšné stavby, jakými jsou např. suché nádrže sloužící k akumulaci povrchových vod a ochranných protipovodňových staveb, by se měl vyřešit mnohaletý problém v zátopových oblastech při povodních a škod z toho plynoucích. Vymezením rozsahu nezbytné půdy na dopravní stavby, na průmyslové zóny se předejde následnému vyvlastňování těchto pozemků, které by při nevymezení nezbytné rezervy státní půdy byly rozprodány. Na druhé straně se s návrhem tohoto zákona dává obcím možnost, aby Pozemkový fond do jejich vlastnictví bezúplatně převedl pozemky, které využívají v souvislosti s provozováním škol a školských zařízení, jež zřizují. Tímto bude zabezpečena rovnost samospráv při bezúplatném získávání majetku z Pozemkového fondu.

Vládní návrh novely zákona projednal zemědělský výbor dne 21. května 2009. V rámci jeho projednávání byly schváleny dva pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s koncepcí předkladatele, a proto s nimi vyjadřuji souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi za úvod. My máme tento návrh v prvém čtení přikázán k projednání zemědělskému výboru. Ten to projednal, usnesení je rozdáno, 662/1, takže já poprosím pana poslance Jiřího Papeže, aby nám k tomu něco řekl.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pan ministr již základní informaci sdělil, takže mi dovolte jen ji zopakovat a zrekapitulovat. Zemědělský výbor projednal uvedený tisk 662 na své 39. schůzi 21. května letošního roku. Přijal k němu usnesení a dva pozměňovací návrhy, které vám byly rozdány jako sněmovní tisk 662/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci za jeho vystoupení a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Hovorka. Takže prosím pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo.Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil položit otázku panu ministrovi zemědělství, aby nám tady řekl, v čem vidí výhodu, když dojde k nahrazení toho kolektivního rozhodovacího orgánu jedním jediným ředitelem. Jestli transparentnost rozhodovacího procesu bude vyšší, jak nám říká důvodová zpráva, jestli naopak se odpovědnost nesníží a proces nebude méně transparentní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Probíhá obecná rozprava. Je možné reagovat nebo vystoupit. Nicméně v této chvíli se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, takže já obecnou rozpravu ukončím.

Zeptám se, jestli chce někdo vystoupit - zpravodaj nebo ministr? Nechtějí, takže v tom případě otevírám rozpravu podrobnou a do ní jako prvního jsem viděl pana poslance Hanuše, pak jsem viděl pana poslance Skopala. Takže prosím, pan poslanec Hanuš, pak pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji za udělené slovo. Já bych si dovolil v prvé řadě podat návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Myslím si, že není zrovna dobrý a není dobré měnit pravidla před koncem Pozemkového fondu, který má zanedlouho skončit.

A druhý pozměňovací návrh se týká článku 3 - účinnosti. Ten by zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Skopala.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Já bych dal jeden pozměňovací návrh, protože ten druhý, co jsem chtěl dát - 1. ledna 2010 - dal již kolega Hanuš.

Jednalo by se o článek 2 Přechodná ustanovení.Bbod 3 zní: "Bod 3. Vláda jmenuje ředitele Pozemkového fondu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Odůvodnění: Přechodná ustanovení je třeba uvést v souladu s § 4 odst. 1 navrhovaného znění zákona - ředitele Pozemkového fondu jmenuje vláda na návrh ministra zemědělství, a nikoliv ministr zemědělství. Došlo zde k administrativní chybě. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP