(13.10 hodin)
(pokračuje Polanský)

Dalším pozměňovacím návrhem, který projednal ústavněprávní výbor, byl návrh, aby ten, komu bude uložen trest domácího vězení, zároveň měl povinnost při jeho výkonu a při výkonu kontroly tohoto trestu poskytnout veškerou potřebnou součinnost, aby byl k tomu povinen se zavázat. Jde o to, že se předpokládá, že výkon trestu by byl kontrolován návštěvami pracovníků příslušných orgánů přímo v domácnosti odsouzeného pachatele, takže je navrhováno, aby ten, kdo byl odsouzen k tomuto trestu, měl povinnost poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Poslední pozměňovací návrh, kterým se zabýval ústavněprávní výbor, je návrh na změnu sazeb v přestupkovém zákoně. Ono to má souvislosti s trestním zákonem. Ústavněprávní výbor akceptoval tento pozměňovací návrh, který podala paní poslankyně Dundáčková. Týká se to přestupků podle § 49 přestupkového zákona, což jsou přestupky proti občanskému soužití. Bylo navrženo - a ústavněprávní výbor akceptoval tento návrh - aby došlo ke zvýšení sazeb do 5000 korun, nebo dokonce v některých případech až do 20 000 korun.

Já v podrobnosti odkážu na komplexní pozměňovací návrh, který schválil ústavněprávní výbor 28. května, kde jsou všechny tyto skutečnosti podchyceny. Měli jste možnost se s nimi již seznámit, neboť byl řádně rozdán. Zároveň učiním procesní návrh, aby toto usnesení, kterým se doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, bylo učiněno základem k dalšímu jednání, pokud jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Bebarové, aby k němu mohly být případně podávány ještě další pozměňovací návrhy. Zatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, ale vidím, že se hlásí pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím tedy, poté také paní ministryně - zeptám se, zda chce paní ministryně využít přednostního práva s vystoupením? (Nechce.) Po panu kolegovi Jičínském.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, nebudu tady mluvit dlouho a nemyslím si, že je účelné rozvíjet příliš obsáhle onu diskusi. Ten základní problém byl, zda se má snížit věková hranice trestnosti z 15 na 14 let, že tehdy většina rozhodla, že ano, a poté, když se tak stalo, tak v tisku a v médiích proběhla poměrně podrobná rozprava, která předtím v této podobě nebyla, zejména zda ti, kdo pro to byli, si dost uvědomili důsledky, zejména pokud jde o snížení věkové hranice ve sféře sexuální. Připomínám jenom, že kdyby platila tato úprava, která je v novém trestním zákoníku, že by samozřejmě ona mediální kauza katarského prince vůbec nebyla.

Samozřejmě z toho můžeme vyvodit ty nebo ony závěry, já jen bych chtěl říci, že si osobně myslím, že přece jen při rozhodování poslanců - a je to jejich právo, rozhodnout se tak, nebo onak - že přece jen se tady při snížení uplatnil jistý, řekl bych trochu populistický přístup.

Ústavněprávní výbor velmi podrobně tuhle věc zvažoval. Je tu i pozměňující návrh kolegy Chytky, který stál za návrhem na snížení věkové hranice, který, řekl bych, vychází vstříc těmto námitkám proti většinovému rozhodnutí. Chci jen v této věci upozornit, že i lidé pracující v této oblasti trestního práva nepovažují za vhodné, aby se hranice trestní odpovědnosti stanovila rozdílně pro určité trestné činy, že je účelné mít jednu hranici. Připomínám to proto, že já svého času jsem také hovořil o tom, že bychom mohli uvažovat o různé věkové hranici u různých trestných činů, ale uznal jsem tyto argumenty právní teorie, právní praxe, takže jsem od svých návrhů ustoupil.

Znovu říkám, že ústavněprávní výbor se velmi podrobně touto otázkou zabýval. Na základě toho, jak už uvedl pan zpravodaj, jsme do komplexního návrhu zapracovali ještě některé další změny trestního zákona, které se ukazují účelné na základě poznatků teorie i soudní praxe do něj zařadit ještě v době, než trestní zákoník nabude účinnosti. Takže jakkoli to lze napadat z řady důvodů, tak myslím, že tento praktický moment bychom neměli přehlížet. Já osobně tedy doporučuji, abychom tyto změny, jak jsou obsaženy v komplexním pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru, přijali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím o slovo ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych jen za Ministerstvo spravedlnosti říct, že návrh včetně pozměňovacího návrhu z ÚPV ministerstvo spravedlnosti vítá, podporuje, i když debata se samozřejmě dá vést o tom, zda vrátit spodní hranici věkové sazby ze 14 na 15 let. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Hlásí se prosím někdo dál? Pan kolega Radim Chytka do obecné rozpravy.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, po jednání ústavněprávního výboru jsem nabyl dojmu, že některé kolegyně a někteří kolegové se opět rozhodli páchat dobro. A protože je známo, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, tak se ještě naposled pokusíme vás před tímto varovat.

V Ostravě byl zdokumentován případ staré 81leté paní, která téměř nevidí, ale protože celý život byla zvyklá se o sebe starat, tak i dnes chodí normálně s hůlčičkou nakupovat, což jí nedělá problémy. Problém jí dělá, když se vrací s nákupem domů a tam ji přepadává 14letý chlapec. Naposled jí ukradl nejen nákup, nejen peníze, ale serval jí z ruky i prsten. Prsten měl nejen finanční hodnotu, ale protože se dědil z generace na generaci v té rodině, byla tam i velká citová hodnota.

Vážené dámy a pánové, pochopitelně, že vy tu paní neznáte, takže její osud vám může býti lhostejný. Ale já bych apeloval na vás, aby vám nebyl lhostejný osud toho chlapce. On pravděpodobně neměl takové štěstí jako my, že jsme se narodili v úplných rodinách a byli jsme vychováni, nebo jaké mají štěstí naši příbuzní, naše děti. Tento chlapec se narodil v neúplné rodině, zjevně asociální a zjevně výchova této rodiny úplně a zcela fatálně selhala. Takže tuhle rodinu ve výchovném řetězci můžeme jakoby přeskočit a chlapec se ptá té společnosti - tak jaká jsou pravidla? A je na vás, jestli 1. 1. 2010 mu řekneme: nejsou žádná pravidla, nebo popř. existuje jedno jediné pravidlo, a to, že žádná pravidla neplatí. Nebo mu řekneme: ne, u nás, v této společnosti, se staré paní nemají přepadávat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP