(10.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, stejně jako předchozí tisk byl projednán i tento tisk na 38. schůzi dne 20. května. Rozpočtový výbor doporučuje schválit to i s pozměňovacími návrhy. A znovu se hlásím do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a otvírám zatím obecnou rozpravu. Písemná přihláška mi nebyla předložena ani nevidím, že by se někdo hlásil, proto končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj Suchánek má slovo jako první.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji. Dámy a pánové, chtěl bych se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další přihláška do podrobné rozpravy - pan kolega Šustr, poté pan kolega Zajíček.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Na stůl jste dostali můj pozměňovací návrh ve výtisku, já se k tomu pouze hlásím. Je to ten, který začíná tím proloženým bodem jedna v nově navrhované části třetí, článku čtyři - změna zákona atd. Tak se k tomu přihlašuji. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Pan kolega Tom Zajíček má slovo nyní.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já mám také jenom jednu prosbu. Týká se toho, že pan kolega Josef Ježek, který podal 8. června pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku 572, je dnes řádně omluven, a abych umožnil projití tohoto pozměňovacího návrhu do dalšího legislativního procesu, tak si ho osvojuji. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji též. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Nikdo. Končím podrobnou rozpravu, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji opět jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Můžeme projednávat další bod.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu:

31.
Vládní návrh zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 860/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Dovolte tedy, abych zopakovala, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Požádám o úvodní slovo opět ministra financí Eduarda Janotu.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Tento zákon, který předkládáme - jedná se v tomto smyslu o transpozici evropské směrnice o platebních službách na vnitřním trhu. Tato směrnice má za cíl harmonizovat v rámci Evropské unie podmínky poskytování platebních služeb, a to jak v oblasti veřejnoprávní regulace přístupu, tak v oblasti soukromoprávních vztahů, které při poskytování platebních služeb vznikají. Do nového zákona je dále zahrnuta i úprava vydávání elektronických peněz a provozování platebních systémů. Tato úprava byla převzata ze stávajícího zákona o platebním styku a byla podrobena pouze drobným formulačním a legislativně technickým změnám.

Probíhající legislativní proces se zkomplikoval v souvislosti s pravděpodobným přijetím ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Původní záměr počítal s tím, že návrh zákona bude v průběhu jara a léta 2009 schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem a bude moci nabýt účinnosti v souladu s termínem transpozice 1. 11. letošního roku. Z hlediska nových harmonizovaných pravidel platebního styky je totiž velmi důležité, aby tato pravidla nabyla účinnosti ve všech členských státech současně. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by to přeshraniční platební styk výrazně zkomplikovat. Také poskytovatelé platebních služeb s uvedeným termínem počítají a přizpůsobují mu změny svých vnitřních systémů, na což již vynaložili nemalé náklady.

Z těchto důvodů je velmi žádoucí, aby byl legislativní proces co možná nejvíce uspíšen, a proto si vás dovoluji jménem vlády požádat, abyste s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pana poslance Pavla Hrnčíře, aby se ujal slova. Je určen zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Máme před sebou návrh zákona o platebním styky, který zrušuje původní zákon dosud platný 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, a také další tři prováděcí vyhlášky, a to s účinností od 1. 11. 2009.

Jak už zde pan ministr řekl, jedná se především o povinnou transpozici evropské směrnice a také přebírá s aktuální úpravou původní části zákona o platebním styku, o elektronických penězích a platebních systémech. Mimo to ale také obsahuje zmocnění pro Českou národní banku pro vydání prováděcích vyhlášek v těch oblastech, které jsou spíše technického rázu.

Jako zpravodaj konstatuji, že návrh zákona je řádně odůvodněn, obsahuje zhodnocení v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a také s právem EU, obsahuje tzv. rozdílovou tabulku, tedy porovnání navrhovaného znění s ustanovením jednotlivých článků předpisů Evropského společenství. Je také splněna povinnost o předložení návrhu, nebo chcete-li pracovních textů prováděcích vyhlášek, a zejména podle mého názoru důležitou zprávu o hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad, tzv. RIA.

Takže máme všechno potřebné, nutné i související k tomu, abychom věc posoudili, rozvážili a pak rozhodli. Bohužel co nemáme, je čas. Za jiných okolností bychom návrh zákona po prvním čtení přikázali určitě výborům. Možná udělali i seminář se zainteresovanými orgány a subjekty a veškeré připomínky a námitky bychom posuzovali paragraf po paragrafu s ustanoveními evropské směrnice a následně bychom se s tím vypořádali určitě formou většího množství pozměňovacích návrhů a ve třetím čtení o tom definitivně rozhodli. Nacházíme se však v jiné realitě. Po vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka bylo přijato politické řešení zkrácení funkčního období a vyhlášení předčasných voleb. Právě do tohoto období by v takovém případě spadalo projednávání tohoto velmi důležitého návrhu zákona, a to je, jak jistě všichni chápete, nereálné. Za jiných okolností bychom zcela určitě žádost vlády o vyslovení souhlasu již v prvním čtení u takto důležité a rozsáhlé normy nevyslyšeli a pojednali bychom to určitě ve všech třech čteních včetně výborů.

S těžkým srdcem a vědom si současných politických okolností a se zřetelem na důvody, které byly uvedeny panem ministrem, souhlasím s projednáváním návrhu zákona ve zkráceném režimu podle § 90 jednacího řádu.

Využiji své zpravodajské zprávy, abych doplnil některé věci, či zdůraznil tak, jak o nich tady bylo řečeno, anebo je blíže okomentoval.

Návrh zákona o platebním styku je ve své podstatě zvýšená veřejnoprávní regulace poskytování platebních služeb. Některé z těchto služeb jsou dosud poskytovány pouze v režimu živnostenského listu, tedy podle živnostenského zákona, a nově budou podle tohoto návrhu zákona regulovány Českou národní bankou, a to na základě povolení nebo registrace. V tomto návrhu je vytvořena nová kategorie, a to platební instituce, což je nebankovní poskytovatel platebních služeb, který bude vykonávat svou činnost na základě povolení České národní banky, které mu může být samozřejmě odejmuto, neboť Česká národní banka bude vykonávat dohled nad touto činností platební instituce, a tato instituce má tedy vůči České národní bance určité oznamovací povinnosti, či informační povinnosti.

Podle rozsahu poskytovaných služeb musí mít takováto organizace minimální počáteční kapitál, který se pohybuje v rozsahu od 20 tisíc do 125 tisíc eur. Pokud takový subjekt poskytne nebo by poskytoval menší služby, zjednodušeně řečeno v měsíčním průměru transakcí do 3 mil. eur, může zvolit mírnější režim jako tzv. poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a v takovém případě podléhá pouze registračnímu řízení České národní banky, která nad ním ale vykonává samozřejmě dohled, má i dále informační povinnosti, a jediné, co nemusí mít, to je počáteční kapitál. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP