(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čili to bylo vaše závěrečné slovo. Pan zpravodaj Ladislav Šustr, pokud chce vystoupit se závěrečným slovem, anebo už nás seznámit s tím, jaký je jeho návrh na další postup.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Já závěrečné slovo myslím nemusím říkat. V podstatě bych doporučil, aby se hlasovalo kromě o mém návrhu, který je širší a obsahuje návrh první, který přednesl pan kolega Koníček. Pokud by to takhle bylo, tak druhý návrh je vlastně nehlasovatelný, neboť je v tom obsažen.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To je návrh, o kterém tedy rozhodne Poslanecká sněmovna. Pan předseda Koníček ještě k tomu má výhradu.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Paní předsedající, já se domnívám, aby to bylo v souladu právě s § 33 zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, že nemůžeme jenom odhlasovat návrh Poslanecká sněmovna zajistí nezávislý audit. My musíme v dikci zákona někoho pověřit a to myslím obsahuje usnesení, které jsem navrhl já. Takže já bych trval na hlasování o mém návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Já s tím nemám problém. Pak budeme hlasovat o obojím. A pokud budou přijaty oba, tak to obsahuje úplně všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pořadí hlasování navrhujete jaké?

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pořadí úplně klidně gentlemansky - prvně kontrolní výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Nejprve tedy budeme hlasovat. Prosím možná, abyste nám ještě jednou přečetl text usnesení, o němž budeme hlasovat, protože jsem přivolávala kolegy do jednacího sálu a možná zde nebyli a neslyšeli ten návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Prvně budeme hlasovat o návrhu kontrolního výboru. Zní: "Poslanecká sněmovna pověřuje kontrolní výbor ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, kontrolou hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu - kapitoly 381 NKÚ."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak zní návrh, o kterém rozhodneme nyní. Je to návrh, který bude podroben hlasování s číslem 241. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 241, přítomno 125, pro 107, proti 1. Toto usnesení bylo schváleno. Nyní prosím o další.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní doporučuji přijmout i ten druhý, který rozšiřuje první, a sice říká - znovu přečtu přesně: "Poslanecká sněmovna zajistí nezávislý forenzní audit činnosti NKÚ nejen ve finanční činnosti dle projednaného doporučení kontrolního výboru. Audit by měl obsahovat činnost NKÚ za posledních pět let." Doporučuji přijmout.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 242. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 242 přítomno 125, pro 51, proti 14. Tento návrh přijat nebyl.

 

Máme tedy za sebou vše, co v tomto bodě mohlo býti učiněno. Návrh usnesení jsme přijali. Děkuji těm, kteří se podíleli na projednávání tohoto bodu, a končím tím projednávání bodu číslo 183.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je jím bod číslo

10.
Vládní návrh zákona o pojišťovnictví
/sněmovní tisk 571/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Eduard Janota. Prosím tedy pana ministra financí, aby se ujal slova ke sněmovnímu tisku 571, zákon o pojišťovnictví ve druhém čtení.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v prvním čtení jsme 25. března projednali sněmovní tisk číslo 571 a s ním související vládní návrh zákona o změně zákonů pod tiskem číslo 572. Oba byly přikázány k projednání rozpočtovému výboru, který k nim přijal usnesení s pozměňovacími návrhy, se kterými Ministerstvo financí souhlasí. Pozměňovací návrhy k tisku 571 zpřesňují zejména text návrhu zákona, upravují zmocňovací ustanovení tak, aby Česká národní banka měla odpovídající rozsah zákonného zmocnění k vydaným vyhláškám, a reaguje navýšením základního kapitálu a minima garančního fondu na úpravu částek v EUR provedenou sdělením Komise ES 2009/C4101 během doby schvalování tohoto zákona.

Pozměňovací návrhy k tisku číslo 572 zavádějí výjimku z diskriminace, která zohledňuje rozdíly v pojištění osob v případech, kdy je určujícím faktorem pro stanovení výše pojistného a pojistného plnění pohlaví, věk či zdravotní stav pojištěného. Dále reaguji na inflační indexaci minimálních částek v eurech stanovených v souvislosti s činností pojišťovacích zprostředkovatelů, ke které také došlo v době schvalování zákona. Stejně tak navrhované doplnění části novelizující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla reaguje na praktickou aplikaci zákona a na úpravy vyvolané změnami zákona o silničním provozu v souvislosti s navýšením částky na 100 tis., kdy dopravní nehodu nemusí šetřit Policie ČR a osobám zúčastněným na dopravní nehodě vzniká povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

U obou vládních návrhů se navrhuje posunutí termínu nabytí účinnosti zákona reagující na posun doby, ve které se těchto návrzích rozhoduje. Přestože v daném případě ČR čelí žalobě Komise pro nepřijetí opatření pro provedení směrnice o zajištění, je navrhovaný termín nabytí účinnosti obou zákonů - 1. leden příštího roku - přijatelný.

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolím si vás požádat o podporu obou předložených návrhů i s navrženými změnami. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 571/1. Slovo nyní bude patřit zpravodaji rozpočtového výboru panu poslanci Pavlu Suchánkovi.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona na své 38. schůzi dne 20. května a doporučil Poslanecké sněmovně schválit tento zákon s připomínkami. Tímto bych se chtěl také přihlásit do podrobné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, já si zapíšu vaši přihlášku a otevírám zatím obecnou rozpravu. Do ní nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu, zahajuji rozpravu podrobnou. Zde je přihláška pana poslance Suchánka. Prosím tedy pana zpravodaje Suchánka. Jsme v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány do lavice. Jsou to dva pozměňovací návrhy. První je k § 66 tohoto zákona. K tomu se přihlašuji a druhý návrh stahuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Další přihláška do podrobné rozpravy? Není žádná, končím podrobnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy, které bychom nyní mohli nějak řešit, proto končím také druhé čtení bodu číslo 10, sněmovního tisku 571. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

11.
Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
/sněmovní tisk 572/ - druhé čtení

Opět úvodní slovo bude patřit ministrovi financí panu Eduardu Janotovi. Je to tisk 572.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tyto tisky jsou zcela věcně provázány i legislativně provázány. Já nemám, co bych k tomu dodal, a poprosil bych o projednání tohoto tisku rovněž dneska. Děkuji

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 572/1. Zpravodajem je též pan poslanec Pavel Suchánek a má nyní slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP