(10.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Karel Kratochvíle žádá o vyřazení z našeho programu bodu číslo 149, je to tak, pane kolego? (Ano.)

Zahajuji hlasování... Pardon, já jsem si nevšimla, že probíhá kontrola, takže počkáme na její výsledek.

Je námitka proti tomuto hlasování?

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, nesmírně se omlouvám, ale zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme o námitce hlasováním pořadové číslo 238, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti této námitce?

V hlasování číslo 238 přítomno 135, pro 106, proti 2, námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana kolegy Vomáčko. Mám žádost o odhlášení. Proto vás odhlašuji. Přihlaste se prosím.

 

Pan kolega Vomáčko navrhuje vyřazení bodu 42, sněmovního tisku 806, z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 239. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 239 přítomno 133, pro 71, proti 57, návrh byl přijat.

 

Ptám se, zda ještě proběhne kontrola. Neproběhne.

 

Pan kolega Karel Kratochvíle chce vyřadit z pořadu schůze bod 149.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 240. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 240 přítomno 133, pro 53, proti 57. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední snad návrh, který byl předložen pokud se nemýlím, byl návrh paní poslankyně Zdenky Horníkové. Slyšeli jsme názor zástupců klubů ČSSD a KSČM k tomuto bodu a tím jsme se s tím vlastně vyrovnali.

Zeptám se, zda jsem zapomněla na návrh někoho z vás kolegyně a kolegové. Nezapomněla. Tím jsme tedy prošli velmi plodně a produktivně jsme strávili hodinu a půl dnešního času a můžeme se věnovat dalšímu programu.

Ještě ale předtím mi dorazily další omluvy z jednání, dovolte, abych vás s nimi seznámila. Omlouvá se z dnešního jednání pan poslanec Jiří Paroubek a též pan kolega Libor Ambrozek.

 

Na dnešní den jsme si zařadili jako první bod

183.
Pověření orgánu Poslanecké sněmovny kontrolou hospodaření
Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu, včetně prostředků
státního rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad, ve smyslu § 33
odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Prosím, aby tento bod uvedl předseda kontrolního výboru poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi seznámit vás s okolnostmi, které vedly kontrolní výbor k tomu, že požádal Sněmovnu o zařazení tohoto bodu.

Dne 15. dubna letošního roku kontrolní výbor projednával mimo jiné výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2008, a poté vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008, kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrolní výbor byl v průběhu rozpravy seznámen s usnesení kolegia Nejvyššího kontrolní úřadu k závěrečnému účtu úřadu. Kolegium sice závěrečný účet schválilo, ale vyslovilo několik konstatování. Konstatovalo, že snížení počtu územních pracovišť na méně než polovinu nepřineslo ekonomický efekt, došlo k výraznému zvýšení celkového nájemného za užívané prostory. Konstatovalo nehospodárné hospodaření s majetkem státu, s byty a s peněžními prostředky, nájemné a umělecká díla. Dále konstatovalo, že rostou neúměrně průměrné běžné výdaje na jednoho zaměstnance při klesajícím počtu zaměstnanců, zejména kontrolorů. A jako poslední konstatování, že rozpočtová opatření mění účelovost schválených prostředků rozpočtu.

Kontrolní výbor pověřil skupinu tří poslanců ve složení Libor Ježek, Jaroslav Fiala a Václav Snopek prověřením skutečností z usnesení kolegia, a přerušil projednávání tohoto bodu. Skupina vypracovala pro kontrolní výbor zprávu a projednávání pokračovalo na 43. schůzi kontrolního výboru dne 27. května. Na této schůzi prezident Nejvyššího kontrolního úřadu odmítl zprávu skupiny poslanců jako zprávu politickou a nepřipustil si žádná pochybení ve zprávě uvedená.

Kontrolní výbor přijal usnesení, kterým mě pověřil podáním návrhu na zahájení kárného řízení s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, a konstatoval na základě zprávy skupiny poslanců, že kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu oprávněně a důvodně upozornilo na závažné skutečnosti týkající se hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože skupina poslanců neprováděla kontrolu hospodaření, neboť tato pravomoc náleží pouze Sněmovně či orgánu, který pověří, požádal kontrolní výbor o zařazení tohoto bodu, tedy pověření orgánu Sněmovny kontrolou hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu.

V podrobné rozpravě navrhnu pověření kontrolního výboru touto kontrolou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Mám do ní jednu písemnou přihlášku od pana poslance Ladislava Šustra, zatím pouze tuto jednu jedinou. Pan kolega Šlajs bude jako druhý.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že se jedná o závažnou věc, která má velký dopad do image NKÚ a všech orgánů, nevyjímaje Poslaneckou sněmovnu. Orgán, který má kontrolovat a kontroluje různé položky, kde to vyvolává určité i stresy, proč to je, jsou závady, tak sám je zpochybňován, což je závažná záležitost, a domnívám se, že jedinou možností, jak tyto věci osvětlit a pak napravit, je, aby Poslanecká sněmovna konala. Nikdo jiný nemá právo NKÚ takto řešit než Poslanecká sněmovna. Proto v podrobné rozpravě navrhnu usnesení, které bude Poslaneckou sněmovnu, pokud projde, zavazovat k určité činnosti. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Nyní se hlásil pan kolega Šlajs.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP