(12.50 hodin)
(pokračuje Kopicová)

Závazky, které vyplývají z protokolu, jsou v souladu s právním řádem České republiky a plnění závazků vyplývajících z protokolu je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky.

Vzhledem k souvislostem, které má tento protokol s prováděním dohody mezi vládou České republiky a ESO, doporučuji s přístupem k tomuto protokolu vyjádřit souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, vám paní ministryně. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Václav Exner. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 639/1.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, zmíněným usnesením zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k přístupu České republiky k uvedenému protokolu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Otevírám rozpravu. Opět do ní nemám žádné přihlášky ani nevidím, že by se někdo hlásil, proto rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej máme před sebou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 215. Táži se, kdo jde pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 215, přítomno 90, pro 59, proti nikdo. Návrh byl přijat. S usnesením byl vysloven souhlas.

 

Končí projednávání bodu 119. Skončilo projednávání sněmovního tisku 639.

 

Dalším bodem je bod 120. Je to

120.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006
/sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

Slovo za vládu by měl mít pan ministr Tošovský. Ten je omluven. Zastoupí jej pan ministr Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, povinnost České republiky stát se smluvní stranou dohody vyplývá jednak z aktu o přistoupení České republiky k Evropské unii, jednak z příslušného rozhodnutí Rady z 26. září 2008. Na základě rozhodnutí Rady budou základní členské příspěvky hrazeny přímo z prostředků Evropského společenství. Praktické aspekty členství v dohodě budou naplňovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Dohoda patří do tzv. prezidentské kategorie.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla dostatečně odůvodněna v prvním čtení a v zahraničním výboru, dovoluji si tímto poděkovat a požádat vás o její schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Nyní patří slovo zástupci zahraničního výboru panu poslanci Janu Hamáčkovi jako zpravodaji, který odůvodní usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 642/1.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 37. schůzi dne 8. dubna a po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Tlapy, zpravodajské zprávě poslankyně Konečné a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006. Další body jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Zahajuji rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Nevidím, že by se někdo hlásil. Končím rozpravu.

 

Budeme hlasovat o navrženém návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 216. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 216, přítomno 91, pro 64, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končí projednávání bodu 120, sněmovního tisku 642.

 

Zahajuji projednávání bodu

121.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 654/ - druhé čtení

Vidím, že za vládu se chystá uvést tento návrh pan ministr vnitra Martin Pecina. Prosím.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, další standardní smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, tentokrát se Slovinskem. Smlouva podepsána 21. října 2008 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu České republiky a obdobného úřadu na slovinské straně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím o slovo zástupce zahraničního výboru pana poslance Františka Novosada. Odůvodní usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 654/1.

 

Poslanec František Novosad: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor z 36. schůze dne 4. března 2009: Po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila, zpravodajské zprávě poslance Františka Novosada a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Další body jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Písemně se nikdo nehlásil, z místa se také nikdo nehlásí. Končím rozpravu.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 217. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 217. Přítomno 91, pro 62, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 121, sněmovního tisku 654.

 

Dalším bodem je bod 122. Je to

122.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. března 2008 v Sanaá
/sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

O slovo požádám ministra financí Eduarda Janotu.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji, vážená paní předsedající. Upozorním na tři body. Je tam řešena otázka kompenzace za škody, které by mohly být způsobeny válkou nebo ozbrojeným konfliktem na území hostitelského státu. Je tam řešena otázka vyvlastnění investic a je tam dořešena částečně, resp. k naší spokojenosti, i otázka zakotvení úroků. Jak víte, jemenská ústava je založena na principech islámského práva šaríja a ta úroky zakazuje. Nicméně nám se podařilo najít vhodnou formulaci, která investorovi zaručuje kromě náhrady i určité navýšení této náhrady o data vyvlastnění. Tolik k této vzorové dohodě. Prosil bych o její schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jan Schwippel. Ano, vidím, že se chystá odůvodnit usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 674/2.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval touto úmluvou na své 37. schůzi a přijal usnesení, jímž Poslanecké sněmovně doporučuje přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 20. března 2008 v Sanaá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já děkuji též. Prosím zástupkyni rozpočtového výboru, protože i tento výbor tuto smlouvu projednával. Zpravodajkou je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Odůvodní usnesení výboru pod číslem 674/1.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, i tento tisk projednal rozpočtový výbor na své 34. schůzi 25. února 2009 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 20. března 2008 v Sanaá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nejsou. Z místa také žádnou nevidím. Končím rozpravu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP