(11.30 hodin)

 

Poslanec Václav Exner: Ano, pane místopředsedo. Já jsem se zmínil, že vláda požaduje, aby to bylo zkráceno na pět dní, ale já jsem to nepřednesl a zástupce vlády to přednést nemůže, pokud není poslancem, takže k tomu, aby se o tom mohlo hlasovat, pravděpodobně musí některý poslanec navrhnout takové zkrácení lhůty.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji za toto upřesnění. Hlásí se pan poslanec Hamáček. Upozorňuji, že není rozprava, ale že můžeme dávat návrhy na přikázání výborům a podobné věci.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl navrhnout, aby lhůta pro projednávání ve výborech u tohoto tisku byla zkrácena na pět dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Teď se zdá, že je to v pořádku, a můžeme přistoupit k závěrečné proceduře pro prvé čtení, pokud nechce ještě vystoupit pan zpravodaj a něco nám sdělit. Chce, tak má příležitost.

 

Poslanec Jan Schwippel: Já si dovoluji pouze formálně zopakovat svůj návrh, aby tato úmluva byla přikázána rovněž výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Jinak mám tady informaci, kterou vám ještě také přečtu. Upozorňuji všechny interpelující poslance i interpelované členy vlády, že na premiéra budou vzneseny pouze čtyři interpelace a poté hned budou následovat interpelace na členy vlády ČR. Takže je potřeba s tím počítat, protože čtyři interpelace na předsedu vlády je maximálně 40 minut, jestli dobře počítám, takže interpelace na členy vlády začnou velmi pravděpodobně dříve než obvykle.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o věcech, které k hlasování jsou připraveny. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Dále zazněl od pana poslance Schwippela návrh, aby byla tato smlouva projednána i ve výboru pro sociální politiku. Další návrhy jsem nezaznamenal.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 196. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 92 poslanců, pro 72, 2 proti, takže tento návrh byl přijat.

 

O přikázání výboru pro sociální politiku, které zaznělo od pana poslance Schwippela, rozhodneme v hlasování číslo 197. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 92 poslanců, pro 44, 2 proti, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Já vás, dámy a pánové, odhlásím, poprosím o novou registraci a přistoupíme k návrhu pana poslance Hamáčka na zkrácení lhůty pro projednání ve výboru na pět dní. Rozhodneme v hlasování... (Dosud nebylo dosaženo kvora.) Ještě se musíte přihlásit někteří, jste tady, já vás dobře vidím! (Veselost.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 198. Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, z přítomných 74 poslanců pro 52, proti 3. Tento návrh byl přijat a já mohu ukončit první čtení této předlohy, s poděkováním panu ministrovi samozřejmě a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

55.
Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 848/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády máme k dispozici jako tisk 848/1. Nyní prosím pana poslance Petra Nečase, aby návrh odůvodnil.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon, i když je v platnosti a účinnosti pouze několik měsíců, tak i za tu krátkou dobu lze vyhodnotit některé aktuální poznatky z jeho aplikace. Toto vyhodnocení ukazuje, že v praxi je velkým problémem rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování nebo péče a uplatňování nároků na nemocenské a ošetřovné prostřednictvím předepsaných tiskopisů. Lze konstatovat, že počet dílů tiskopisů pro uplatňování nároků na výplatu nemocenského a ošetřovného považuje veřejnost, především ošetřující lékaři, oprávněně za neodůvodněně vysoký. Ošetřující lékaři upozorňují dále na skutečnost, že šestidílný tiskopis rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je obtížně propsatelný, resp. při použití některých prostředků až nepropsatelný.

Při podrobném rozboru situace bylo zjištěno, že některé díly lze považovat za zbytné. Navrhuje se proto, aby v zákoně o nemocenském pojištění byly provedeny změny umožňující snížit počet dílů tiskopisů pro uplatňování nároků na výplatu nemocenského a ošetřovného. Vedle toho bych chtěl podotknout, že samozřejmě systémovou změnou by byla naprostá elektronizace celé této administrativy a na tomto kroku se intenzivně pracuje.

Další navrhovanou změnou je prodloužení lhůty pro zasílání tiskopisů rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti orgánům nemocenského pojištění ošetřujícími lékaři a zrušení tiskopisu rozhodnutí o vzniku a zániku potřeby ošetřování nebo péče, které ošetřující lékaři odesílají orgánům nemocenského pojištění, čímž dojde ke snížení počtu zásilek těchto tiskopisů a sníží se též administrativní náročnost a správní náklady ošetřujících lékařů. Ve stávajícím systému musí totiž lékař odeslat příslušný tiskopis nejpozději v pracovní den následující po začátku pracovní neschopnosti, což znamená, že v podstatě dnes během měsíce musí takový ošetřující lékař minimálně mít 10 až 11 výpravných termínů, kdy odesílá tyto tiskopisy. Zpravidla je to číslo ještě vyšší, protože musí v podstatě odesílat nejpozději obden. Opatření, které je tady navrženo, by znamenalo, že ošetřující lékař bude týdně jednou, maximálně dvakrát odesílat příslušné tiskopisy, čímž dojde ke snížení této frekvence a samozřejmě i ke snížení správních nákladů.

Dalším navrhovaným zjednodušením je možnost ukončení potřeby ošetřování do budoucna, tj. nejvýše tři kalendářní dny dopředu. Tato možnost se navrhuje především z důvodu administrativní jednoduchosti, neboť pak bude při rozhodování o ukončení potřeby ošetřování stejný režim jako při rozhodování o vzniku potřeby ošetřování, kde může ošetřující lékař již podle současné právní úpravy rozhodnout, že potřeba ošetřování vznikla i dřívějším dnem než dnem, kdy ji zjistil, nejdříve však tři kalendářní dny přede dnem, kdy ji zjistil. Obdobně je tomu i při ukončování dočasné pracovní neschopnosti, kterou může ošetřující lékař také ukončit až tři dny dopředu.

Co se týče těchto změn, budou podle mého názoru přínosné pro každodenní praxi. Proto se navrhuje i zrychlené projednávání podle § 90, také velmi krátká legisvakance, protože zákon by vstoupil v účinnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona. Samozřejmě pro Českou správu sociálního zabezpečení by schválení tohoto návrhu zákona znamenalo vytištění nových formulářů podle tohoto návrhu, ale Česká správa sociálního zabezpečení by stejně v letošním roce musela pro příští rok zajistit tisk formulářů podle stávajícího znění, takže tím nebude mít žádné dodatečné náklady a celkové náklady správní a administrativní se tímto sníží jak pro ošetřující lékaře, tak pro Českou správu sociálního zabezpečení. Jak jsem již řekl, skutečnou systémovou změnou bude však plnohodnotné zavedení tzv. elektronické neschopenky, na které se v současné době na Ministerstvu práce a sociálních věcí velice intenzivně pracuje. Pak by samozřejmě tyto papírové formuláře, jejich odesílání apod. nebyly vůbec zapotřebí.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP