(17.20 hodin)

 

Poslanec Stanislav Křeček: Zopakuji v podrobné rozpravě to, že se Hana Šedivá přihlašuje ke svému pozměňovacímu návrhu, který v této věci podala.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Slovo má nyní pan poslanec Miloš Melčák, poté pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Miloš Melčák: Dobré, téměř pozdní odpoledne, vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych přednesl v podstatě drobný pozměňovací návrh, který spočívá ve dvou bodech.

Za prvé, v části první, v novelizačním bodě 51 v § 68 v odst. 1 se slova "15 dnů" nahrazují slovy "30 dnů" a podobně bod 2 v části první, v novelizačním bodě 51 v § 68 v odst. 4 se slova "15 dnů" nahrazují slovy "30 dnů".

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Podle návrhu novely podává navrhovatel, v tomto případě je tím označena třetí osoba, tj. osoba, na jejíž majetek dosahuje exekutor, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu exekutora podle § 68 odst. 1 zákona 119/2001 Sb., do 15 dnů ode dne, kdy se dověděl o soupisu věcí. Opožděný návrh exekutor odmítne. Doporučuji tuto dobu prodloužit na 30 dnů, aby měl navrhovatel dostatek času na přípravu podkladů na ochranu svého majetku. Navrhovatel může sice pokračovat ještě tzv. excindační žalobou na vyškrtnutí věci ze soupisu exekutora. Tímto postupem se zabývá § 68 odst. 4 zákona 119/2001 Sb. Uvedenou žalobu by podle mého názoru podával navrhovatel podle § 267 občanského soudního řádu exekučního soudu do 30 dnů od doručení exekutora, kterým tento nevyhověl, byť jen zčásti. Čili ne v 15 dnech, jak je v návrhu. Podle mého názoru jsou navrhované doby 15 dní nedostatečné na to, aby si navrhovatel posháněl doklady o nabytí věci, dohodl se s právníkem nebo se někde poradil, zvlášť když cestuje a má povinnosti někde mimo domov apod. Kromě toho, že tento návrh více chrání majetek třetí osoby, tak také sníží spekulativní zájem exekutora zahrnout do exekuce majetek třetích osob, které mnohdy nemají s povinným nic společného.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Nyní je přihlášen do podrobné rozpravy pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, přednesu jeden návrh, který je fakticky z dílny Ministerstva spravedlnosti a vznikl spíše nedopatřením vůči usnesení ústavněprávního výboru, které se tam nepromítlo. Je to návrh k zákonu 7/2002 o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění zákona č. 14/2008, bod 12 strana 11 usnesení ústavněprávního výboru.

V bodě 12 za dosavadní § 12 odst. 1 vložit nový odstavec 2, který by zněl: "Návrh na zahájení kárného řízení předseda senátu zašle též ministru spravedlnosti, pokud návrh na zahájení řízení nepodal." Dosavadní odstavec 2 by se označil jako odstavec 3. Jedná se o možnost kontrolní funkce ministerstva vůči soudním funkcionářům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, zda má ještě někdo přichystán pozměňovací návrh, s nímž chce vystoupit. Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Protože nezazněly žádné návrhy, o nichž bychom mohli hlasovat, končím s poděkováním paní ministryni a též s poděkováním panu zpravodaji Marku Bendovi. Vyrovnali jsme se tím s bodem číslo 9, sněmovní tisk 804, ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 113. Je to

113.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou
a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne
29. května 2000o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy
Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003)
/sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

O úvodní slovo opět požádám ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám Dohodu mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o užívání některých ustanovení úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Jde o to, že tato dohoda usnadní vzájemnou pomoc v trestních věcech, rozšiřuje možnost, ve kterých věcech je možno žádat o vzájemnou právní pomoc, a usnadňuje a zavádí celou řadu opatření, tak aby právní pomoc byla rychlejší a pružnější.

Dohoda byla podepsána v Bruselu dne 19. prosince 2003, byla ratifikována např. Finskem, Francií, Litvou, Maďarskem, Rakouskem, Řeckem nebo Švédskem a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv a z členství České republiky v Evropské unii.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento úvod, paní ministryně. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Zdeňka Jičínského, aby přednesl usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 608/1.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, chci se připojit k tomu, co zde uvedla paní ministryně spravedlnosti.

Svého času, ještě v minulém období, byla v této Poslanecké sněmovně projednána ona úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými zeměmi Evropské unie. Platnost této úmluvy se má nyní rozšířit na Norsko a Island, protože to jsou země, které jakkoli nejsou členy Evropské unie, mají s Evropskou unií velmi těsné vztahy, a myslím, že nic nebrání tomu, aby úmluva takto rozšířena byla a my abychom se touto smlouvou zavázali k tomu, že to akceptujeme jako součást našeho uspořádání. V tomto směru zahraniční výbor smlouvu projednal a vyslovil s ní souhlas ve smyslu, který je uveden v příslušném usnesení, které máte k dispozici.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Otvírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení, které nám předložil zahraniční výbor. Tento návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003)." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP