(17.10 hodin)

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že jde o druhé čtení, tak se odvolám na úvodní slovo svého předchůdce, který zákon velmi podrobně představil, a omezím se jenom na to, že základním cílem zákona je zvýšení ochrany práv a chráněných zájmů účastníků exekučního řízení a také zjednodušení a zrychlení exekučního řízení.

Vypíchnu nejdůležitější informaci, i když návrh je obsáhlý a obsahuje spoustu dalších změn, které se týkají řízení, odkladu a ochrany účastníků. Z mého pohledu nejdůležitější novinka je zavedení institutu přiměřenosti exekuce ve vztahu k finančnímu plnění. Už by se tedy do budoucna nemělo stávat, pokud je vymáhána částka stokorunová, aby exekutor obstavil účet a majitel účtu nemohl s celým účtem disponovat. Exekutor nyní je povinen obstavit jenom tu částku, která pokrývá vymáhanou částku.

A druhá velká změna. Návrh zákona určuje pořadí, ve kterém exekutor musí volit jednotlivé nástroje, a v případě pohledávky na finanční plnění tím prvním nástrojem musí být vždycky přikázání pohledávky nebo srážky z příjmů nebo srážky ze mzdy apod. Teprve až když tento nástroj není možné použít, tak teprve potom může exekutor dosáhnout a zastavit movité věci nebo zamezit dispozičním oprávněním k nemovitým věcem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 804/1. Zpravodajem výboru byl určen pan poslanec Jeroným Tejc. Po dohodě s panem kolegou Markem Bendou nyní přebírá zpravodajství ve druhém čtení pan poslanec Marek Benda. Má slovo. Prosím tedy o vaši zprávu.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor na opakované schůzi 59. dne 9. června 2009 projednal vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon 120/2001 Sb., o soudních exekutorech, a řada dalších zákonů, nebudu to prodlužovat, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby jej schválila ve znění změn, které ústavněprávní výbor přijal.

Já jenom pro velikánskou stručnost: Změny, které jsme přijali, se týkají jednak jisté míry omezení generálního inhibitoria, které ale tady zdůvodní jejich autor pan kolega Pospíšil, a pak se týkají zejména věcí, které navazují na malou novelu, řekněme sankční novelu, exekutorského řádu, která byla přijata na minulé schůzi, ve které jsme provedli zásadní posuny v kárném řízení a ve výběrovém řízení, v otázkách nových exekutorů, kde dochází k jistým korekcím, protože se nám zdálo nepřiměřené, aby otázky koncipientů a čekatelů soudních exekutorů řešil Nejvyšší správní soud. Tito jsou přesunuti zpátky pod pravomoc komory. Nejvyšší správní soud bude nadále řešit, resp. senát zřizovaný Nejvyšším správním soudem bude nadále řešit jenom otázky soudních exekutorů jako fyzických osob, jich samotných. Dále dochází ke změnám ve složení právě kárných senátů při Nejvyšším správním soudu tak, aby byly menšinově zastoupeni také zástupci exekutorské obce. A poslední zásadnější změna, která je navrhována, aby výběrové řízení na nové soudní exekutory do budoucna vypisovala Exekutorská komora, nikoliv ministerstvo, s tím, že ovšem tam má lhůty a má pravidla na to, aby takové řízení muselo proběhnout a nemohl trvat stávající stav, kdy řada úřadů je neobsazených.

To jsou změny, které ústavněprávní výbor doporučil. Jinak doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bendovi. Otevírám obecnou rozpravu. První přihláškou, kterou mám, je přihláška pana poslance Jiřího Pospíšila, poté se hlásí pan kolega Křeček.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych k tomuto návrhu vystoupil, protože je to novela exekučního řádu, na které jsme v průběhu existence vlády Mirka Topolánka pracovali téměř tři roky a je velmi důležitá. Ostatně je to třetí novela, kterou vláda Mirka Topolánka připravila v oblasti exekučního práva, a myslím si, že je takovým třetím doplněním toho, co jsme již schválili ve dvou předchozích novelách. Nechci zde hovořit o jednotlivých nuancích, ale pouze konstatuji, že se jedná o celý soubor změn, které mají zpřesnit pravidla mezi věřiteli, dlužníky a těmi, kdo o exekucích rozhodují a kdo je vykonávají, to znamená soudy a exekutory.

Co je důležité, je to, že jsme výrazně posílili princip přiměřenosti, kdy na jedné straně je důležité, aby věřitel se efektivně mohl domáhat uhrazení své pohledávky, na druhou stranu je třeba tak činit způsobem, který nepovede ke zruinování či likvidaci dlužníka. A právě toto je filozofie všech změn.

Co zde chci velmi stručně pouze obhájit, je to, že jsme ještě v ústavněprávním výboru tuto filozofii přiměřenosti doplnili o další institut, který jsem si dovolil načíst a který byl ústavněprávním výborem schválen, a to je určité zpřesnění pravidel pro výkon generálního inhibitoria. Znamená to, že v případě, kdy je zahájeno exekuční řízení, je zablokován veškerý majetek dlužníka, a to i v případě, že dluh je řádově nižší. Sám jsem v poslanecké kanceláři měl případ, kdy obchodní společnost měla zablokován majetek v řádu 40 mil. korun pro dluh 100 tis. korun. Blokace trvala několik měsíců a bylo víceméně exekuční řízení využito k obchodnímu boji mezi firmami, kdy po tuto dobu firma nemohla realizovat své obchodní strategie nákupu dalších nemovitostí, protože měla právě takto obstavený majetek. Samozřejmě využívat exekuční řízení k takovýmto účelům je špatné, a proto jsem velmi rád, že ústavněprávní výbor se přiklonil k filozofii omezení inhibitoria, a to v té rovině, že pokud dlužník v případě zablokování veškerého majetku neprodleně složí v penězích jistotu, která bude obsahovat jak samotný dluh, tak ostatní náležitosti, to znamená úroky, to, co připadne exekutorovi, pak exekutor ze zákona bude povinen majetek odblokovat. Stejně tak exekutor bude mít toto právo, nikoliv povinnost, to znamená může majetek odblokovat, pokud dlužník určí přiměřenou a odpovídající část majetku, která po prodeji bude stačit k tomu, aby byl uspokojen dluh a ostatní náležitosti.

Myslím si, že je velmi důležité takto doladit exekuční právo, které v ČR platí, a docílit tak toho, že snížíme množství případů, kdy výkon exekucí je sice de lege v pořádku, po právu v pořádku, ale vůči účastníkovi, buď jednomu, či druhému, je výkon nespravedlivý. V žádném případě tím nechci snižovat význam exekutorů, díky nimž došlo k výraznému nárůstu vymahatelnosti práva v ČR, ale zkrátka je dobře, že po sedmi letech takovéto globální zpřesnění exekučního řádu může nastat.

Já vás současně prosím ještě o jednu věc - abychom byli velmi střídmí při doplňování tohoto návrhu o další pozměňovací návrhy načtené zde na plénu, protože vyvážená novela exekučního řádu je opravdu výrazná legislativní alchymie, kde kombinujeme různé pohledy a různé prvky, a načtení a případné neuvážené schválení pozměňovacího návrhu, který nebyl kvalitně vydiskutován, by mohlo ohrozit celou kvalitu novely. Tedy jako bývalý předkladatel této novely si vás dovolím poprosit pouze z pozice jakési morální řekněme odpovědnosti za tento návrh, abyste opravdu vážili snahu předkládat změny, které by mohly vést exekuční právo směrem, který jsme třeba nezamýšleli.

Jinak vás prosím poté o podporu tohoto návrhu, který je víceméně posledním zákonem reformy justice bývalé vlády premiéra Topolánka, který má šanci ještě na projití, a uzavře se tak určitý celek změn, které jsme v posledních třech letech zde projednávali a přijímali. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Slovo má nyní pan kolega Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já se musím hned rovnou omluvit panu kolegovi Pospíšilovi, že bohužel nemohu splnit jeho přání, aby se nepředkládaly nepromyšlené návrhy. Nečiním tak za sebe, ale pověřila mě paní poslankyně Šedivá, jíž jsem slíbil, že na rozdíl od ní setrvám ve sněmovně do pozdních nočních hodin, abych upozornil nebo odvolal se na písemný pozměňovací návrh k tomuto tisku, který ona podala. Je to jenom pro zápis. Prosím, aby to bylo vzato na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane kolego, poprosím vás o to v podrobné rozpravě. Ještě jsme v obecné.

Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není-li taková přihláška, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Zde dám slovo panu poslanci Křečkovi, který zopakuje ten odkaz. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP