(16.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Musím přivolat naše kolegy. Registruji vaši žádost o to, abych vás odhlásila. Prosím tedy, abyste se všichni přihlásili, a prosím vás zároveň o shovívavost, protože počkám nějakou dobu, než se do Poslanecké sněmovny dostaví všichni, kteří chtějí hlasovat. (Svolávání poslanců gongem.) Ještě naposledy zazvoním, ale nevidím že by někdo přicházel. Může se však stát, že jsou poslanci ještě v kancelářích, tak jim chci dát šanci sem doběhnout.

 

Zopakuji pro ty, kteří přišli, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Toto hlasování ponese číslo 163. Byli jste mezitím odhlášeni, takže se prosím všichni přihlaste.

Zahajuji toto hlasování a táži se vás, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 163 přítomno 118, pro 60, proti 54. Tento návrh byl přijat.

 

O kontrolu hlasování žádný zájem není, znamená to tedy, že jsme se vypořádali s bodem číslo 73, sněmovním tiskem 758 tím, že prošel návrh na jeho zamítnutí. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji též paní ministryni.

 

Můžeme se zabývat dalším bodem. Tím dalším bodem byl měl být bod 113. Jsme v obdobné situaci jako s bodem číslo 9. Tento bod může být projednáván až od 17.15 hodin, proto ho s vaším svolením, tak jak tomu bylo předtím, odkládám na dobu 17.15 hodin. S tím, že v 17.15 hodin bude projednáván nejprve - nebo po té době, kdy po 17.15 na ně bude čas - bod číslo 9, poté bod 113.

Přicházíme tedy k bodu 76. Ještě ale s poznámkou pan kolega Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Nezdržím vás. Čistě jenom pro stenozáznam. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jsem teď hlasoval pro, ale údajně na sjetině je proti. Takže aby bylo jasno. (Smích.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, bylo to prohlášení pro stenozáznam? (Poslanec Dolejš potvrzuje.) Děkuji vám.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 76. Pro případné zpravodaje či navrhovatele uvádím, že dalším bodem bude bod číslo 46, sněmovní tisk 859. Máte to ostatně na informačních tabulích. Čili zahajuji projednávání bodu číslo

76.
Návrh poslanců Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 763/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 763/1. Slovo dostane jako první pan poslanec Ladislav Skopal, pokud tu je, který je zde uveden jako zástupce navrhovatelů. Ale bezpochyby to může být i některý jiný zástupce navrhovatelů. Někdo z kolegů - Bohuslav Sobotka, Ivan Ohlídal, kteří jsou zde uvedeni. Prosím, abyste se domluvili a dali mi zprávu, kdo tento návrh uvede.

Tento návrh uvede jeden ze zástupců skupiny navrhovatelů, pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, jedná se skutečně o velmi jednoduchý návrh, který má pouze dva paragrafy. V tom prvním je navrženo, aby došlo ke změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na Mendelovu univerzitu v Brně. Navržená účinnost je od 1. září 2009.

Důvodů, které jsou uvedeny pro změnu názvu, je celá řada. Já bych chtěl zmínit pouze ten hlavní. Současný název univerzity nevystihuje skutečné rozložení studijních programů, které univerzita zajišťuje. V rámci celé univerzity v roce 2007 pro příklad studovalo pouze 9 % studentů v zemědělských studijních oborech, 7 % v lesnických oborech a plných 84 % posluchačů ve studijních programech, které měly jiné zaměření. To znamená zaměření ekonomické, správní, informatické, technické, pedagogické a rovněž také struktura akademických pracovníků neodpovídá výlučně zemědělskému zaměření. Proto se předkladatelé domnívají, že by bylo vhodnější název univerzity upravit. Samozřejmě příslušné statutární orgány univerzity s tímto návrhem vyjádřily svůj souhlas, respektive iniciovaly tuto změnu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení. Tím je pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jde vskutku o velmi jednoduchý návrh. Stanovisko vlády je kladné. Jen pro druhé čtení tohoto zákona - bylo by dobré respektovat připomínku vlády, aby nedošlo k nějakým právním sporům, a to že by měl být tento zákon doplněn ještě o přechodné ustanovení, které stanoví, že všechny právní závazky a právní vztahy, které se doposud vztahovaly k Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, jsou teď k Mendelově univerzitě. A také - to už je spíše technická záležitost, na kterou možná někdo z předkladatelů odpoví v rozpravě - si musí tato nově pojmenovaná univerzita vyřešit, jakou bude používat zkratku, protože zkratka MU už je obsazena Masarykovou univerzitou.

Jinak doporučuji tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plevovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy, zda se některá z kolegyň či některý z kolegů hlásí do této rozpravy. Nevidím žádnou ruku, která by se hlásila, proto končím obecnou rozpravu.

Nezazněly žádné návrhy, které bychom mohli podrobit hlasování. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahájím hlasování s pořadovým číslem 164. Táži se, kdo souhlasí s navrženým přikázáním. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 164 přítomno 110, pro 80, proti 1. Návrh byl přijat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP