(15.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ještě požádám ty, které jsem předtím žádal, aby rozpravy vedli mimo jednací sál, aby se vrátili, a v následujícím hlasování projednáme to přikázání. Nejdřív vás odhlásím na žádost z pléna. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, zjistíme přesný počet přítomných poslanců.

 

V tuto chvíli již mohu zahájit hlasování pořadové číslo 161 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 161, z přítomných 105 pro 103, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem vzešlým z rozpravy, a to na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na pět dnů. Zeptám se ještě pro jistotu do protokolu pana místopředsedy vlády ministra obrany, jestli s tím jako za navrhovatele souhlasí. Souhlasí.

Takže o tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 162. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 162 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na pět dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 107 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a jeho lhůta k projednání byla zkrácena na pět dnů. Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Martinu Bartákovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 72.

 

Měli bychom podle pořadu schůze začít projednávat bod číslo 9. Upozorňuji, že lhůta k jeho projednání začíná v 17.15, proto tento bod odložím a do 17.15 tady bude veden v evidenci. Má-li někdo námitku proti postupu předsedajícího, ať mi to sdělí okamžitě, případně bych tu změnu nechal hlasovat, protože jsme nevěděli samozřejmě v odpoledním jednání, jak to bude probíhat. Nikdo nic nenamítá, s postupem předsedajícího byl vysloven tedy mlčky souhlas a budeme postupovat dalším bodem našeho původního návrhu schůze, a to je bod

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a ozměně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Požádám pana poslance Stanislava Křečka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za vládu vám předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 247 z roku 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a kterým se mění také další právní předpisy. Novela tohoto zákona byla vypracována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Českým statistickým úřadem a zástupci akademické sféry a jejím cílem je upravit volební systém tak, aby naplňoval zásadu rovnosti hlasů a poměrného zastoupení a současně aby do budoucnosti umožnil sestavit stabilnější a akceschopnější vládu. Jinými slovy, aby umožnil poměrné zastoupení a současně umožnil přidělit větší či menší bonus vítězné straně.

Vláda při svých úvahách vybírala z několika variant a nakonec se přiklonila k variantě číslo 2, tzv. řecké variantě. Podle této varianty se pro přepočet mandátů v prvním skrutiniu zavádějí tzv. sdružené kraje, které odpovídají územním jednotkám NUTS II. Jde celkem o osm sdružených krajů, které budou vymezeny v příloze zákona. Jejich velikost a srovnatelnost, vzájemný poměr tedy má lépe zajistit poměrnost a rovnost hlasů.

Pro rozdělení mandátů se potom použije tzv. Hagenbach-Bischoffova formule, na jejímž základě by byly hlasy přepočítávány stejně, jako se tomu tak stalo už ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1998. Znamená to, že při volbě nebudou rozděleny všechny hlasy, ale zůstanou zbytky, které se později přidělí ve druhém skrutiniu té straně, která získala nejvyšší počet hlasů na republikové úrovni. Jde o princip tak zvaného plovoucího bonusu, neboť počet těchto přidělovaných hlasů a mandátů není dopředu znám.

Tento návrh, tato varianta naplňuje koaliční vládní zadání, tedy zpoměrnění volebního systému za současné bonifikace vítěze, a zachovává přitom současně stávající volební kraje, tudíž neponese žádnou další zátěž na administrativní ani na technické podmínky pro organizaci voleb. Díky relativně stejné velikosti sdružených krajů v počtu 20 až 30 mandátů bude také způsob přepočtu hlasů umožňovat proporcionální zastoupení všech subjektů.

Tolik pro úvod, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Stanislava Křečka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nikdo netvrdí, že by volební systém, který je uplatňován v České republice, nevyžadoval některé změny, ale domnívám se, že k takovýmto změnám je potřeba daleko hlubší rozbor současné situace, daleko závažnější projednání celé záležitosti, než je dosud účinnost (?) zákona. Ale zejména podle mého názoru není možné takovéto zásadní změny volebního systému, dopadající až do rozdělování nebo zřizování nových krajů, dělat čtyři měsíce před mimořádnými volbami. Takový postup podle mého názoru není možný. Kdybychom byli v normální situaci, kdy volby budou za rok, tak samozřejmě tyto věci můžeme v dostatečné lhůtě projednávat, ale podle mého názoru takto to možné není.

Já proto podám v rozpravě potom návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení. Pokud by tento zákon neprošel, navrhnu prodloužení lhůty o 90 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho přihlášky do rozpravy, kterou právě otevírám. Do rozpravy mám jednu písemnou přihlášku, která má přednost, přednost má i zpravodaj. Pane zpravodaji, chcete využít svého práva? Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já využívám tohoto práva a podávám návrh, abychom tento návrh zákona zamítli v prvém čtení. V případě, že tento návrh neprojde, navrhuji, abychom hlasovali o prodloužení lhůty na 90 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, prodloužení lhůty o 30 dnů. Nyní se slova ujme pan profesor Zdeněk Jičínský, připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, máme tady vládní návrh změny volebního zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, který předkládá teď paní ministryně spravedlnosti, protože jej zdědila od minulé vlády. Připomínám to, že ve vládním prohlášení - což ona také uvedla - byl závazek změnit volební zákon v tom smyslu, aby spojil záměry po mém soudu dost těžko spojitelné. Prostě aby vyjádřil vůli těch koaličních stran, které v té vládě tvořily onen zvláštní spolek, který jsme tu zažívali poměrně dost dlouho.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP