(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v dnešním odpoledním jednání podle schváleného pořadu schůze. Byla mi doručena další omluvenka na dnešní jednání. Na celé odpoledne se omlouvá pan poslanec Mirek Topolánek, stejně tak se do 18 hodin omlouvá pan poslanec Jiří Paroubek. Další omluvy mi zatím doručeny nebyly. Měli bychom být tedy stále usnášeníschopní a můžeme pokračovat podle pořadu schůze.

 

Prvním odpoledním bodem našeho jednání podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny je

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování
a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 834/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvém čtení, ale navrhovatel, to je vláda, navrhl projednávat tento návrh zákona podle § 90 odst. 2, tedy ve zkráceném řízení. Upozorňuji tedy, že o tom budeme muset takto rozhodnout. Žádný dokument, který by vetoval tento postup navrhovateli nemám doručen.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. Zároveň žádám, aby se ke stolku zpravodajů dostavil pan poslanec Pavel Suchánek, než se pan ministr ujme slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou vyplývá z národního protikrizového plánu vlády a představuje jedno z opatření k řešení dopadů krizového vývoje ekonomiky. Cílem novely je, aby legislativní úprava podpory exportu odpovídala současným trendům a praxi ve světě, zejména v zemích Evropské unie.

Navrhovaná novela zákona umožní, aby státem podporované úvěrování vývozu poskytovaly i komerční banky prostřednictvím takzvaného systému vyrovnávání úrokových rozdílů, čímž dojde k podstatnému zvýšení celkové obslužnosti financování českého vývozu. Systém je koncipován tak, že na toto dorovnání nevzniká právní nárok. S ohledem na to lze konstatovat, že pokud bude zákon schválen podle § 90 a nabude účinnosti v průběhu roku 2009, aniž by bylo řešeno financování pro letošní rok, nebrání tato skutečnost projednání a schválení novely zákona.

Další významnou úpravou je změna v přístupu podpory vývozu zboží národního původu na podporu vývozu v národním zájmu. Podpora vývozu se tak rozšíří z podpory pouze přímého vývozu i na podporu dlouhodobého pronikání českých subjektů na zahraniční trhy a vytváření potenciálů pro další české vývozy. (V sále je rušno.)

Novela rovněž rozšiřuje možnosti pojištění exportních a investičních úvěrů zahraničním společnostem ovládaným českými společnostmi a nově umožní poskytování předexportních úvěrů na financování vývozu výsledků vědy a výzkumu.

Děkuji vám, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za pozornost a zejména vaši vstřícnost podnikatelskému prostředí, kterou podtrhnete svým schválením novely podle § 90 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Vladimíru Tošovskému a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Suchánek.

Pane zpravodaji, ještě chvilku počkejte, požádám Sněmovnu o klid. Přestože nejsme v příliš hojném počtu, tak je potřeba abychom tomu věnovali pozornost. Budeme pracovat ve zkráceném programu, tak abychom věděli všichni, o čem budeme jednat. Pokud má někdo jiné povinnosti, nechť své debaty přesune do předsálí. Jak včera replikoval místopředseda Kasal, mohu i jmenovat osobně, ale raději se tomu vyhnu.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak již bylo řečeno, nezbytnost předloženého zákona vyplývá z potřeby přijetí opatření na podporu exportu, který je rozhodující silou hospodářského růstu České republiky. Opatření navrhovaná zákonem jsou součástí národního protikrizového plánu vlády a jejich realizace má přispět k řešení dopadů finanční krize. Přijetím zákona bude legislativní úprava podpory exportu odpovídat současným trendům a praxi ve světě a zejména v zemích Evropské unie. Účast českých vývozců v mezinárodním obchodu v rámci světové globalizace ekonomiky klade stále vyšší nároky nejen na jejich schopnost zapojit se do mezinárodní spolupráce, ale zejména na jejich přímou přítomnost na zahraničních trzích a schopnost využívat zahraniční spolupráce.

Vláda navrhuje, aby Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR v souladu s § 90 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Souhlasím s nutností co nejrychlejšího přijetí tohoto zákona, a proto navrhuji, aby po skončení obecné rozpravy Sněmovna rozhodla, že bude v jednání pokračovat tak, aby mohla s předloženým návrhem zákona souhlasit již v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že je pohyb ve sněmovně, ještě vydržím, ale opravdu se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Námitka nebyla podána, jak jsem řekl, a budeme tedy v tuto chvíli rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 834 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Všechny vás na žádost z pléna odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a podle návrhu, který jsem přednesl, rozhodneme o pokračování jednání.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 159. Ptám se, kdo je pro pokračování jednání podle § 90 odst. 5. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 159 z přítomných 90 pro 88, proti nikdo. Návrh byl schválen a budeme pokračovat.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP