(11.50 hodin)
(pokračuje Lhota)

V okruhu prvním budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu. Máme zde dva návrhy, návrh hospodářského výboru pod písmenem A, návrh zdravotního výboru pod písmenem B. Jenom opět upozorním, že v případě, že by neprošel návrh hospodářského výboru, všechny pozměňovací návrhy zdravotního by byly nehlasovatelné. Víceméně by se mělo jednat o formální záležitost a měli bychom podpořit návrh hospodářského výboru.

Bod 2, ten je relativně jakoby trošičku nejsložitější, proto to vezmu pozvolna. Týká se totiž úpravy v restauračních zařízeních. Máme zde celkem tři varianty - tři varianty. Bylo zmíněno, že nejpřísnější je varianta pod písmenem D2. Jedná se o naprostý zákaz ve všech restauračních zařízeních, zákaz kouření. Pak je zde varianta přísnější pod písmenem E, resp. E1 a E2, jedná se o variantu, která popisuje a která je variantou zákazu kouření, ze kterého se lze vyvázat. Zákaz kouření, ze kterého se lze formou značky vyvázat. Je to návrh Josefa Kochana. A pak je zde nejmírnější varianta pod písmeny C1 až C5, a to je ta varianta - jak už to zlidovělo, takové ty značky - to znamená provozovatel si může vybrat, zdali chce provozovat zařízení kuřácké, nekuřácké, nebo pro obě dvě skupiny, s tím, že povinnost, která pro něho vyplývá, je, že svoje restaurační zařízení označí tak, aby bylo zřejmé, když se kdokoli rozhodne toto zařízení navštívit, aby bylo zřejmé, do jakého zařízení vstupuje a v jakém zařízení si chce posedět. Podle toho, kterou variantu vybereme, jsou samozřejmě ostatní nehlasovatelné a od toho se nám potom odvine další hlasování, které se vztahuje k zavedení nebo nezavedení kouření ve vlacích. To bych potom popsal podle toho, kterou variantu vybereme, jakou formou budeme postupovat.

Takže to je ta jakoby nejsložitější část, a pak už by to mělo být relativně velmi jednoduché.

V okruhu třetím pod písmenem D3, ten se týká řekněme určitého zpřesnění vyšetření na alkohol a jiné návykové látky.

Okruh 4 pod písmenem D4 - předkladatelem je Boris Šťastný - víceméně opět zpřesnění úpravy sankcí.

Okruh 5 pod písmenem G1 - víceméně formální záležitost legislativně technické zpřesnění.

Okruh 6 pod písmenem G II/1 a G II/2 - předkladatelka Jana Rybínová - jedná se víceméně o soulad se zákony o policii.

Okruh 7, ten se týká účinnosti. Máme zde dvě varianty pod písmenem C6 - účinnost k 1. lednu 2010, a účinnost k 1. červenci 2010 pod písmenem D1. Zde provedeme nejprve orientační hlasování. Podle toho, která varianta dostane víc hlasů, o ní budeme hlasovat, bude-li podpořena, druhá varianta je nehlasovatelná, naopak, bude-li varianta 1 nepodpořena, budeme hlasovat o variantě 2.

Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná legislativně technická další zpřesnění, tak pak už můžeme přistoupit rovnou k hlasování o zákonu jako celku, kde vás ještě poprosím o pět minut přestávku, abychom s legislativou zkontrolovali, zdali je všechno v naprostém pořádku, v perfektním stavu, tak jak má být.

Tolik návrh procedury.

Ještě si dovolím zpřesnění - abych nezapomněl, co se týká hostinských zařízení, zde navrhuji, aby se hlasovalo od nejpřísnější varianty po variantu nejmírnější.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám velice děkuji za váš svědomitý přístup, pane zpravodaji. Předpokládám, že všichni pochopili vámi navrženou proceduru po logických celcích.

Hlásí pan poslanec Pleva, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mám jeden protinávrh k proceduře, a to k tomu třetímu hlasování, nebo druhému, podle toho, zdali bude přijat, nebo nebude přijat komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, to jsou body C, E a D, variantní, takže bych chtěl, abychom hlasovali napřed o bodech C, pokud nebudou přijaty, o bodu E, a pokud ty nebudou přijaty, tak o bodu D.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane zpravodaji, ztotožňujete se s přáním pana kolegy Plevy, nebo mám nechat rozhodnout hlasováním, ke kterému postupu se Sněmovna přikloní?

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Tak vidíte na mně, že já jsem hrozný kruťas, takže já vždycky jdu od té nejtvrdší varianty k té nejmírnější, ale pakliže je tady vlídnější přístup, tak já se s ním plně ztotožňuji a nemám s tím žádný problém.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan kolega Rath ovšem posunkem dává najevo, že by raději, aby rozhodla Sněmovna o těch dvou postupech, já taktéž, pouze jsem se formálně dotázala na vaši vstřícnost, takže jestli proti tomu nebudete zásadně protestovat, nechám rozhodnout Sněmovnu, zdali si přeje postupovat při hlasování dle postupu navrženého zpravodajem, nebo dle návrhu pana kolegy Plevy.

Než o tom dám hlasovat, tak vás všechny upozorňuji, že jsem v průběhu zpravodajské zprávy, resp. návrhu postupu hlasování všechny na žádost z pléna odhlásila, prosím tedy, abyste se všichni zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Ještě oznámím těm z vás, kteří se chtějí zúčastnit tohoto hlasování, že nejprve rozhodneme tedy o tom, zda budeme postupovat podle procedury navržené zpravodajem.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 134 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. (Poslanec Lhota vyjadřuje námitku proti předmětu hlasování.)

Dobře, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Pane poslanče Plevo.

 

Poslanec Petr Pleva: Pardon, já jsem nezpochybnil celou proceduru zpravodaje, jen jednu její malou část, proto si myslím, že by se napřed mělo hlasovat o mém protinávrhu, přehození vlastně jenom jednoho hlasování, a pak o celém postupu zpravodaje, protože nenavrhl jsem jiný postup. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP