(10.00 hodin)
(pokračuje Bursík)

Budete-li mít zájem, samozřejmě vám podrobně vysvětlím princip, o co se jedná, ale skutečně bych velmi rád upozornil na to, že tento pozměňovací návrh nemá nic společného s cenou elektřiny pro zákazníky. Není to pozměňovací návrh, na kterém by vydělala Česká republika. Je dost času pro vládu, dokonce pro budoucí vládu, která vzejde z voleb, aby posoudila tento princip postupného náběhu a dohodla se především na tom, že bude-li uplatněn, tak poté musí elektrárenské společnosti jako "protislužbu" udělat skutečně něco navíc ve svých investicích pro životní prostředí. A nikoliv aby běžné investice, které plánují, byly započteny jako princip, který umožní těmto společnostem převést příjmy od státu směrem k elektrárenským společnostem.

Já bych vás všechny rád upozornil na to, abyste byli velmi opatrní při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, a jsem připraven tuto svoji argumentaci obhajovat jak individuálně při rozhovorech s vámi, tak i veřejně, protože tohle pokládám skutečně za podstrčený pozměňovací návrh elektrárenské společnosti ČEZ, která chce tímto protiústavním přílepkem získat pohodlně 68 miliard korun mezi roky 2013 až 2020. A zírám na to, že jí k tomu takhle ochotně pomáhají dva bývalí ministři průmyslu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Bursíkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Libor Ambrozek a připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Kolegyně a kolegové,vzhledem k tomu, že výhrady, které jsem měl k pozměňovacímu návrhu kolegy Urbana předloženému včera večer, byly v nové verzi odstraněny - tam se jednalo o datum předložení Evropské komisi, které není reálné, protože Evropská komise teprve připravuje metodiku na hodnocení možné hospodářské soutěže, tak bych chtěl stáhnout svůj pozměňovací návrh ze včerejška a považuji za správnou dikci, která byla předložena kolegou Římanem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Říman.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, který by znamenal vložení nové části do tohoto návrhu zákona. Ještě než to udělám, tak bych chtěl jenom stručně. Vzhledem k tomu, že už bylo předneseno velké množství pozměňovacích návrhů, tak se domnívám, že vzrostla odpovědnost Ministerstva financí při vyjádření a vyjadřování stanovisek v následném hlasování, a chtěl bych deklarovat, že jsem připraven se při tom hlasování řídit zejména odborným stanoviskem Ministerstva financí. Myslím si, že tyto návrhy zákonů, jako jsou novely daňových zákonů, jsou velmi náročné pro jednotlivé poslance z pohledu jejich posuzování a jakákoliv chyba může mít velmi dramatické dopady na schopnost státu daň spravovat, na schopnost státu daň vybrat a na případné možnosti daňových úniků. Tady jenom dopředu avizuji, že bude velmi záležet na stanovisku Ministerstva financí k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Nyní dovolte, abych se ještě vrátil k pozměňovacímu návrhu, který se přímo netýká zákona o spotřebních daních, ale řeší problém zaměstnávání lidí ve společnostech, které se zabývají ostrahou. My jsme tady v minulých letech přijali poměrně přísná pravidla, která výrazným způsobem prodražují tato pracovní místa, a domnívám se, že v době hospodářské krize, kdy roste nezaměstnanost, klesá počet volných pracovních míst, tak by bylo dobré snížit administrativní náročnost i v této oblasti tak, aby nedocházelo k propouštění těchto lidí, aby nedocházelo i k propouštění lidí se zdravotním postižením, kteří velmi často právě tato pracovní místa při různém hlídání objektu, ostraze apod. obsazují.

Čili můj návrh se týká snížení této administrativní náročnosti. Je to nová část. Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

Za prvé. V části dvanácté čl. 18 v bodě 8 se v textu označeném jako "ostraha majetku a osob" písm. a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu.

Za druhé. V části dvanácté čl. 18 v bodě 8 se v textu označeném jako "ostraha majetku a osob" v písm. b) slova "s platností na 5 let" nahrazují slovy "s platností na 10 let".

Za třetí. V části dvanácté čl. 18 v bodě 8 se v textu označeném jako "služby soukromých detektivů" v písm. b) slova "s platností na 5 let" nahrazují slovy "s platností na 10 let".

V části dvanácté čl. 19 v bodě 1 se slova "ve lhůtě 12 měsíců" nahrazují slovy "ve lhůtě 36 měsíců".

Tolik tento pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Říman, další přihlášky nemám.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedající. Já se musím alespoň krátce ohradit proti naprosto nesmyslným, účelovým předvolebním agitkám, lžím pana poslance Bursíka, které tady zazněly. Bylo to něco naprosto neuvěřitelného a je vidět, že nedělní výsledky zatemnily mnohým mozek.

To, že pan poslanec Bursík neměl nikdy zájem na tom, aby česká energetika nepostrádala v konkurenčním boji na celoevropském trhu ty výhody, které má dneska, ale snažil se od samého počátku, koneckonců to tady i řekl, to byla asi jediná pravda v jeho vystoupení, že on byl vždycky proti postupnému aukcionování povolenek na emise oxidu uhlíku, to je prostě fakt. Ale proč říká tak nepravdivé věty, že jde o desítky miliard korun, které budou ze státního rozpočtu převedeny na účty energetických společností v čele s ČEZ, to opravdu nechápu, protože tady o žádných 68 miliard nebo kolik státních peněz vůbec nejde. To jsou virtuální peníze, které vznikají tak, že vznikla politika boje proti klimatickým změnám a proti emisím CO2 a ti, kdo vypouštějí emise CO2, tak musí za to platit.

Jestliže někdo provozuje zařízení na fosilní paliva, jako třeba uhelnou elektrárnu, tak za každou vypouštěnou tunu CO2 musí zaplatit. Doposud tyto povolenky v určitém množství byly poskytovány zdarma. Kdo vypouštěl více, než měl množství povolenek, musel za to platit. V novém návrhu od roku 2013 mají platit všichni s tím, že u jiných průmyslových odvětvích je toto placení postupné, tedy od roku 2013 do roku 2020, u elektroenergetiky to mělo být okamžité. V roce 2013 za všechny tuny, za každou emisi CO2 by musely tyto energetické společnosti platit. Co by to v praxi znamenalo. V praxi by to znamenalo to, že energetické společnosti, které provozují tzv. bezemisní zdroje, to znamená zdroje, které neprodukují CO2, tak by neplatily nic, protože nevypouštějí žádné CO2, společnosti, které jsou založeny např. na uhelných elektrárnách, by měly vícenáklady spojené s kupováním povolenek. Co to znamená. Znamená to, že společnosti typu EDS, francouzské, které mají 85 % v jádře, by měly tuto komparativní výhodu, společnosti energetické ve Švédsku, které mají 50 % jádra, 50 % z vody díky klimatickým podmínkám, rakouská energetika, která má také značnou část vodních zdrojů, ty všechny by byly v konkurenční výhodě, a ty společnosti, které prostě historicky z důvodu toho, že ta země má přírodní zdroje takové, jaké má, tak jsou nuceny spalovat fosilní paliva, zejména uhlí, tak by musely za každý vyrobený megawatt, za každou spálenou tunu uhlí platit peníze do rozpočtu. Ano, státní rozpočet by tím získal, ale za jakou cenu. Za cenu tu, že by to někdo zaplatil, to znamená spotřebitel v ceně, protože jinak to prostě nejde.

Vláda Mirka Topolánka od počátku s tímto principem nesouhlasila a podařilo se jí po dlouhých jednáních vybojovat schválení toho principu, který tady byl i poslancem Bursíkem prezentován. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP