(18.20 hodin)
(pokračuje Bohatec)

Za páté. V § 105 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Od daně jsou osvobozeny také tabákové výrobky odebrané jako vzorky Celním úřadem." Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

Za šesté. V § 105 odstavec 3 se slova odstavce 1 nahrazují slovy "tohoto ustanovení".

Za sedmé. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který včetně nadpisu zní: § 105a - zvláštní povolení na přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez zvláštního povolení se přijímají a užívají ty tabákové výrobky osvobozené od daně, které jsou odebrané jako vzorky Celním úřadem.

Za osmé. V § 107 se na konci odstavce 4 doplňuje věta: Tabákové výrobky nemusí být uvedeny do volného daňového oběhu v uzavřeném jednotkovém balení, pokud jsou osvobozeny od daně podle § 105.

Za deváté. V § 107 odstavec 5 větě první se slovo "jednotkové" nahrazuje slovy "uzavřené jednotkové" a za slova "cigaret" se vkládají slova "s výjimkou uzavřených jednotkových balení cigarety osvobozených od daně podle § 105".

Za desáté. V § 109 se na konci textu odstavce 1 doplní slova "s výjimkou tabákových výrobků osvobozených od daně podle § 105".

Za jedenácté. V § 114 odstavec 7 se slovo "které" nahrazují slovy "pokud jsou osvobozeny od daně podle § 11 odstavec 1 nebo § 105 nebo pokud".

Odůvodnění návrhu. Cílem návrhu je, že předložený návrh úpravy zákona číslo 356/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje dosavadní právní úpravu o možnost dovážet tabákové výrobky za účelem testování v akreditovaných laboratořích z jiných členských zemí Evropské unie. Tento dovoz byl umožněn pouze pro subjekty, které vlastní zvláštní povolení na dovoz těchto výrobků, které je vydáváno celními orgány České republiky. Toto povolení se vydává již dnes, a to na dobu určitou.

Cílem úpravy je umožnit subjektům vlastnícím zvláštní povolení dovézt tabákový výrobek do České republiky za účelem testování, kdy tento výrobek bude v průběhu testování zcela znehodnocen či zničen a není určen pro konečného spotřebitele. Současné úprava totiž znemožňuje dovoz z ostatních zemí Evropské unie tzv. referenčních cigaret nutných pro kalibraci stroje, které měří jakost tabákových výrobků. Dále pak referenčních cigaret určených pro mezilaboratorní testování, to je pro porovnání výsledků měření těchto laboratoří. V případě soukromých subjektů znemožňuje dále dovoz např. spotřebitelem reklamovaných výrobků, které byly vyrobeny na území České republiky, kde je zapotřebí znovu ověřit jejich jakost či dále nových různých prototypů cigaret, kde je zapotřebí otestovat jejich jakost v rámci výzkumu a vývoje. Legislativa v jiných členských zemích Evropské unie, např. ve Spolkové republice Německo či v Polsku, tento dovoz již umožňuje. Předložený návrh upravuje proto technickým zpřesněním stávající úpravy a umožňuje dovoz těchto výrobků pro dnes již fungující laboratoře, a to jak na státní, tak soukromé úrovni.

V případě soukromého sektoru dojde touto úpravou k zachování vysoce kvalifikovaných pracovních míst v této laboratoři, k podpoře výzkumu a vývoje v případě dovozu prototypů cigaret a zároveň ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobních zařízení, kde je tato laboratoř umístěna. V opačném případě dojde k přesunutí této soukromé laboratoře do jiného členského státu a ke ztrátě vysoce kvalifikovaných pracovních míst v této laboratoři.

Ještě jednou se omlouvám za technickou nepřipravenost, že to nebylo rozdáno do lavic. Děkuji za vaše strpení a za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl zřejmě poslední pozměňovací návrh. Já bych chtěl jenom upozornit, že ve Sněmovně se nenachází v této chvíli žádný místopředseda vlády. Tak bych chtěl požádat, aby se jeden z nich do Sněmovny dostavil.

Toto byl zřejmě poslední pozměňovací návrh. Nebyl, ještě jsem zapomněl na pana poslance Šenfelda. Omlouvám se mu. Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě i Milan Urban. Takže ještě poslanec Šenfeld a Milan Urban.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, já vás dlouho nezdržím, jenom bych se chtěl formálně přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který jste dostali do lavic. Samozřejmě je včetně podrobného odůvodnění.

Dovolím si jen velmi stručně říci, že hlavním cílem mého návrhu je snížit celní, resp. finanční zatížení výrobců biopaliv, pak zvýšit procento mandatorního přimíchávání bioetanolu a bionafty, pak vytvořit možnosti pro účinnou regulaci dovozu biolihu ze zemí EU, jako je Brazílie, Pákistán apod. Celý model prakticky zavádí opatření, která již byla legislativně uplatněna především v Polsku, Francii a s dílčími rozdíly i v dalších státech EU.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já také dlouho nezdržím. Chtěl bych odkázat na pozměňovací návrh Milana Urbana, Martina Římana a Oldřicha Vojíře, který byl rozdán na vaše stole. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Prosím, ještě pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane místopředsedo, já bych se chtěl vyjádřit k pozměňovacímu návrhu předloženému kolegou Urbanem. Nevím, jak to mám procedurálně udělat, ale chtěl bych v něm učinit určité úpravy. Asi bych to předložil variantně. To znamená pozměňovací návrh kolegy Urbana a dalších kolegů se týká nové části čtvrté, změny zákona 695/2004, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kdy je snahou, aby Česká republika využila přidělování bezplatných povolenek a investovala tyto prostředky do nových technologií.

Já navrhuji, aby v textu, který se týká § 10a a čítá šest odstavců, aby odstavec 4 zněl variantně: Ministerstvo z podkladů obdržených na základě výzvy podle odstavce 1, které obdrží do 31. března 2010, zpracuje žádost podle odstavce 5 článku 10c směrnice 2009/29/ES a tuto nejpozději v termínu do 30. června 2010 předloží ke schválení vládě. Evropské komisi předloží k posouzení bezprostředně poté, co Evropská komise vydá pokyny podle příslušného předpisu ES - hvězdička a do poznámky pod čarou článek 10c odstavce 3 směrnice 2003/87/ES v platném znění.

Odstavec 5 pak navrhuji ve formulaci: Žádost podle odstavce 4 zpracuje ministerstvo tak, aby bylo maximálně využito dovybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií množství přechodně přidělených bezplatných povolenek definovaných v odstavci 2 článku 10c směrnice 2009/29/ES.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych si dovolil dát návrh, který tu zase tak často nepadá, nevím, jestli tu už vůbec padl - aby se Sněmovna smířila s tím, nebo přijala, aby pozměňovací návrh kolegy Urbana a spol., potom dodatek, který dal pan kolegy Ambrozek, byl zpracován do jednoho, protože si úplně nejsem jist, abych nemusel jako zpravodaj - za prvé mě tím osvěžili teď - nemusel prohlásit toto za nehlasovatelné, to první. Potom nevím, jak bychom dělali ten dodatek.

Rozumím tomu, že to nechtěli celé předčítat. Jestli bude k tomu souhlas obou předkladatelů, zpracovali bychom to společně s panem magistrem do jednoho pozměňovacího návrhu, který se potom může nějak prohlasovat, a navíc je to ještě pozměňovací návrh, který řeší úplně jinou problematiku, než jsou spotřební daně.

Takže to ještě dávám na uváženou a žádám i váš názor jako řídícího, jestli by tento postup byl možný. Myslím, že by byl nejjednodušší, abychom to procedurálně neřešili ve třetím čtení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP