(16.40 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Vždycky se tady vytvořila jakási koalice, která jej dokázala vyřadit z programu. To v této chvíli nekomentuji. Chci jenom zdůraznit, že skutečně pro tyto lidi v této chvíli odtikávají poslední minuty, protože jak možná nevíte, podle zákona 42 byla pro uplatnění těchto majetkových podílů zvolena speciální promlčecí lhůta 10 let, která bude končit tuším v říjnu tohoto roku a jsme proto v takříkajíc legislativní nouzi. V podrobné rozpravě potom podám pozměňovací návrh na prodloužení této lhůty na 15 let. Myslím si, že toto je dostatečné období, aby ti, kteří skutečně chtějí uplatnit svoje transformační nároky, je skutečně uplatnili u soudu.

Apeluji na všechny ty, kterým se nelíbil návrh transformačního zákona z různých důvodů, aby alespoň souhlasili s tím, samozřejmě ve třetím čtení, že tato lhůta, na které byla již jednou shoda, a je jasné, že nebyla jenom dostatečná, tak aby byla prodloužena o následujících pět let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Do rozpravy chce vystoupit... je obecná rozprava. Prosím, můžete reagovat cokoliv. Hlásí se potom také poslanec Skopal.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Jenom malinkou poznámku prostřednictvím vás, pane předsedající, k panu kolegovi. Zákon 42 o vypořádání nebo vyplacení podílu. Vypořádává se ve skladbě majetku, který byl k dispozici.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Skopala, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já bych požádal našeho kolegu Petra Gandaloviče, aby nedával přílepek k zákonu, který s tím nemá nic společného. Víme, že ta diskuse kolem přílepků byla velká. A pokud chtěl diskutovat, nebyl problém v rámci programu se k tomu vyjádřit. Ale může také zapříčinit to, že celý zákon potom nebude přijat, a o to myslím nemáme nikdo zájem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, tak rozpravu obecnou můžeme ukončit. Nevím, jestli nyní chce reagovat ministr nebo zpravodaj. Pokud ne, tak zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám přihlášky. Nejdříve je tady písemná přihláška pana poslance Pavla Bohatce, pak Jiří Papež a pan poslanec Gandalovič. Prosím, Pavel Bohatec jako první.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu k novele zákona o zemědělství a novele zákona č. 246 z roku 1990 na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které byly rozdány do lavic.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést krátký pozměňovací návrh.

Navrhuji doplnit do § 3c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nový odstavec 3, který zní: "Ohlášení nelze podat v době od 1. května do 31. května kalendářního roku."

Děkuji vám za pozornost a za podporu mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní požádám pana poslance Gandaloviče, aby také přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená Sněmovno, oproti temné výhrůžce pana kolegy poslance Skopala dovoluji si přesto načíst tento pozměňovací návrh. Myslím si, že se zde nejedná o přílepek, protože se tematicky nejedná o jinou materii, tak jako to bylo u přílepků v minulosti. Zde se jedná skutečně o oblast zemědělství. Navrhuji, aby jako další bod tohoto zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělství a další zákony, byl schválen následující bod:

V § 13 odstavec 4 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod číslem 3/2000 Sb., a zákona č. 310/2002 Sb., se slovo "deset" nahrazuje slovem "patnáct".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu ukončím a zeptám se ještě zpravodaje. Myslím si, že tady není nic, o čem bychom hlasovali, takže můžeme zřejmě ukončit celé druhé čtení tohoto návrhu i projednávání tohoto bodu. Takže děkuji ministrovi i zpravodaji. Končím projednávání sněmovního tisku 587.

 

A pokud to tady mám dobře seřazeno, tak dalším bodem je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 703/ - druhé čtení

Opět bych požádal ministra zemědělství Jakuba Šebestu, kdyby i tento návrh z pověření vlády ve Sněmovně uvedl. Prosím, pane ministře, ještě jednou.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh zákona reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 1523 z roku 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. Cílem návrhu je v souvislosti s adaptací uvedeného nařízení vymezit dohlížející orgán, stanovit sankce za případné porušení nařízení a určit orgán, který bude analyzovat živočišný druh, z něhož pochází kožešina. K zabezpečení adaptace obsahuje předkládaný materiál novelu veterinárního zákona, kde se stanovují nové kompetence Státní veterinární správě a příslušným orgánům veterinární správy, a zákona o ochraně spotřebitele, kde se nově stanovují kompetence k výkonu dozoru České obchodní inspekci a vymezují se správní delikty za porušení povinností vyplývajících z uvedeného nařízení.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor parlamentu 8. dubna 2009. V rámci jeho projednávání bylo schváleno pět pozměňovacích návrhů, které nad rámec adaptace uvedeného nařízení upřesňují některá ustanovení veterinárního zákona. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, a proto s nimi souhlasí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. I tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. My tady máme usnesení tisk 703/1 a poprosím Pavla Bohatce, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Ještě jednou, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Pan ministr již naznačil, že to zemědělský výbor projednal na své 37. schůzi. Přijal usnesení číslo 107 a doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů /veterinární zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 703, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Nevidím nikoho přihlášeného, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu také končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu projednávání bodu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP