Stenografický zápis 59. schůze, 17. června 2009


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Tomáš Dub


228. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Přemysl Rabas
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Přemysl Rabas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.16 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - třetí čtení

Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Petr Zgarba
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Libor Ambrozek
Předseda PSP Miloslav Vlček


158. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jeroným Tejc


168. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Jan Babor


20. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení

Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Zdenka Dopitová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Sehoř


21. Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - druhé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková


22. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - druhé čtení

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Jan Babor
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Milada Halíková


23. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Smýkal


22. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - druhé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček


26. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Krupka


27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/ - druhé čtení

Poslanec Robert Dušek
Poslanec Zdeněk Lhota


21. Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.38 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


166. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 744/ - třetí čtení

Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Milan Urban

(Jednání přerušeno v 15.00 do 15.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Martin Říman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Martin Bursík
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Petr Braný
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Látka
Poslanec Tom Zajíček


4. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/5/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec František Laudát
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb


157. Vládní návrh zákona daňový řád /sněmovní tisk 685/ - třetí čtení

Poslanec Petr Rafaj


175. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu /sněmovní tisk 686/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Rafaj


167. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 745/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Rafaj


169. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Olga Zubová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Tluchoř


182. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


232. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP