(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

O návrhu jako o celku, protože to byl jeden pozměňovací návrh, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 354.

Předtím přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 769, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 354 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 354 z 84 přítomných pro 60, proti 21. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Šimerkovi, děkuji zpravodajovi a končím bod číslo 155.

 

Dále se budeme zabývat bodem

156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 770/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zůstal pan ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, který zastoupí paní ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou. A zároveň žádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Radima Chytku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. (Nebyl v jednací síni přítomen.) Kolegu Chytku nevidím. Prosím předsedu klubu, kdyby zabezpečil přítomnost kolegy Chytky... Pan předseda ústavněprávního výboru říká, že za chviličku tady zpravodaj ústavněprávního výboru bude.

Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 770/4. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Navrhuji, aby místo zpravodaje ústavněprávního výboru byl zpravodajem pro třetí čtení předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. Má někdo námitku proti postupu předsedajícího, abych nemusel dávat hlasovat? Námitku nevidím. Pane předsedo, ujměte se svých zpravodajských povinností.

Ptám se, má-li někdo zájem vystoupit v rozpravě. Ano, pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající, Mám zde jenom legislativně technickou opravu ke svému pozměňovacímu návrhu. Je to pozměňovací návrh pod písmenem C. Z důvodu zachování legislativně technických pravidel by měl být nově vkládaný § 263 správně označen jako § 262. Požádal bych o tuto legislativně technickou úpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ptám se, kdo další chce vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr Petr Šimerka má zájem. Prosím, závěrečné slovo má pan ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi úvodem jenom několik slov.

Předložený návrh byl vypracován jako jedno z opatření k prevenci s negativními dopady ekonomické krize. Ministerstvem spravedlnosti a na základě našeho požadavku, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, byl rozšířen ještě o návrh změn zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Proto je předkládán ve spolupráci obou těchto ministerstev. V oblasti insolvenčního práva jsou navrhovány zejména změny, které by měly usnadnit situaci dlužníka, pomoci mu překlenout tíživou ekonomickou situaci, ale současně garantovat vyšší míru jistoty věřitelům, kteří poskytnou podniku, který je v krizi, peněžní prostředky, jež dlužníkům zachovají reálnou šanci přežít do lepší ekonomické situace. Pokud jde o zákon o ochraně zaměstnanců, motivace je obdobná. Jde o podporu zaměstnancům dlužníka a zároveň je zejména motivovat k tomu, aby vstřícně působili v této oblasti jak ve prospěch zaměstnavatele, tak samozřejmě i ve prospěch svůj.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, které tu byly, vyjádřím se k nim potom. Ale pokud jde o pozměňovací návrh ústavněprávního výboru i rozpočtového výboru, mohu předběžně samozřejmě říci, že stanovisko je kladné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Šimerkovi. Nyní tedy se závěrečným slovem, resp. s návrhem postupu pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že to bude poměrně jednoduché. První hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu A, který je totožný s návrhem pod písmenem B. Oba výbory předložily totožný návrh. To znamená pokud bude schválen pozměňovací návrh A, již se o bodu B hlasovat nedá. Pak by bylo hlasování o legislativně technickém upřesnění, které přednesl pan poslanec Skopal. A doufám, že se mnou pan poslanec Skopal souhlasí, protože tady nebylo zcela jasně slyšet, že se jedná o změnu § 263 na 262a, nikoliv na 262. Prosím, aby mě pan poslanec Skopal zkontroloval. A pak bychom hlasovali o celém návrhu pod písmenem C a pak můžeme hlasovat o celém návrhu zákona tak, jak je předložen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě se omlouvám, nevyvolal jsem poslance Rafaje jako zpravodaje hospodářského výboru, jestli chce něco dodat, omlouvám se mu, pokud ne, můžeme postupovat.

 

O postupu hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 355, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro schválení tohoto postupu. Kdo je proti. Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 127 pro 115 proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat navrženým způsobem. Mezi kolegou Skopalem a zpravodajem došlo k upřesnění legislativně technické úpravy, takže tak to bude.

 

Prosím o první návrh a stanoviska.

 

Poslanec Marek Benda: První návrh je návrh pod písmenem A, to znamená návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru - v části I. vypouštějí se body 4, 5, 18 a 23. Je totožný s tím, co bylo v usnesení rozpočtového výboru. Jedná se fakticky o vypuštění oné superpriority nového věřitele vůči zástavním věřitelům, které jsme pokládali za příliš problematické, oba výbory se na tom shodly. Návrh doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 356, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti. Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 356 z přítomných 126, pro 122, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Benda: Druhým návrhem je legislativně technické upřesnění, které přednesl pan poslanec Skopal, tedy, že § 263 se mění na § 262a. Muselo by se to samozřejmě promítnout do dalšího textu, kde by se paragrafy nepřečíslovávaly, ale změnit § 263 na § 262a. Doporučuji, abychom tuto legislativně technickou připomínku přijali bez ohledu na to, co si myslíme o návrhu jako takovém. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 357, ptám se, kdo je pro přijetí tohoto legislativně technického zpestření. Kdo je proti. Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 357 z přítomných 127 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy návrh C, prosím o stanoviska. (Stanoviska zpravodaje i ministra jsou záporná.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP