(12.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Hojda: A nyní by mělo být závěrečné hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všechny návrhy byly vyčerpány. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, podle sněmovního tisku 743, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Počkám, až se ustálí počet přihlášených.

Ještě před hlasováním se stanoviskem předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Považuji za potřebné se vyjádřit k následujícímu hlasování v tom smyslu, že původní návrh, který byl předložen, byl pro nás daleko zajímavější. Nicméně pak došlo k jistým dohodám, to bylo ostatně z hlasování vidět. Návrh je značně okleštěný. Naše pozměňovací návrhy, které měly za úkol vrátit razanci návrhu, přijaty nebyly. Jsme ovšem velmi rádi, že například návrh pana poslance Bursíka pomůže obcím, že se mohou dostavět čistírny odpadních vod, že návrh byl přijat, a koneckonců ve smyslu toho, že nechceme klást překážky i tomuto možná polovičatému řešení následků krize, poslanecký klub KSČM návrh v závěrečném hlasování podpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 338, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 338 z přítomných 89 pro 82, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 153. Děkuji zpravodaji, děkuji zástupci navrhovatelů.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

154.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 768/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr financí Eduard Janota a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy nám byly rozdány jako sněmovní tisk 768/3.

Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Michala Doktora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Hlásím se, vážené dámy a pánové, do rozpravy, abych provedl legislativně technické upřesnění pozměňovacího návrhu, který máte před sebou a bude předmětem hlasování. Kontrolou mou i kontrolou panem zpravodajem bylo zjištěno, že při přepisu stenoprotokolu z mého vystoupení a návrhu pozměňovacího návrhu bylo vypuštěno, respektive chybí přechodné ustanovení, a proto dovolte, abych načetl celý text přechodného ustanovení, který odpovídá mému vystoupení z podrobné rozpravy.

Přechodné ustanovení, které musí být nepochybnou součástí mého pozměňovacího návrhu, tedy zní: Ustanovení § 38f odstavce 4 se poprvé použije i pro zdaňovací období roku 2008.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Kdo další v rozpravě? Prosím, pan poslanec Reisiegel. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: I mně dovolte načíst opravu legislativně technické chyby k pozměňovacímu návrhu H, kde vypadlo písmenko, předložka "k". Čili v § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní, původně bylo d) rozdělení pozemku, tak by to bylo d) k rozdělení pozemku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Kdo další? Pan ministr financí Eduard Janota. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Oba pozměňovací návrhy technického charakteru podporuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu ve třetím čtení končím. Je zájem o závěrečné slovo? Pan ministr, pan zpravodaj? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Stejně o to požádám pana ministra, o vyjádření k pozměňovacím návrhům. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Procedura bude poněkud jednodušší než v předchozím bodě.

Především je tady poměrně obsáhlý, ale ve výboru poměrně širokým konsensem přijatý, návrh rozpočtového výboru, tedy A. Dále bychom mohli pokračovat pozměňovací návrhy kolegů poslanců, kteří nejsou vůči tomuto návrhu rozpočtového výboru ve střetu. B - je to návrh pana poslance Doktora, s tím, že bychom ho upravili o ono legislativnětechnické doplnění. C - pan poslanec Černý. D - pan poslanec Šustr. E - paní poslankyně Mertinová. F- pan poslanec Rafaj. G- pan poslanec Dolejš. A končíme panem poslancem Reisiegelem, který by byl opět drobně doplněn legislativně technicky o vypadlé jedno písmenko.

Čili v pořadí, jak jsem to předčítal, by proběhla hlasovací procedura. Nakonec samozřejmě o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Srozumitelné. Přesto to nechám odhlasovat v hlasování pořadové číslo 339. Ptám se, kdo je pro přijetí této procedury hlasování. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 339 z přítomných 129 pro 118, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Přistoupíme k prvnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Jiří Dolejš: První návrh je návrh rozpočtového výboru A. Mé stanovisko je kladné. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 340. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 340 z přítomných 130 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dále následuje návrh pana poslance Doktora. Myslím, že by bylo asi zcela čisté, kdybychom nejdříve hlasovali o doplnění textu přechodného ustanovení, aby jeho návrh byl kompletní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 341, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 341 z přítomných 131 poslance pro 126, proti nikdo. Doplnění bylo přijato.

 

Poslanec Jiří Dolejš: A nyní tedy návrh poslance Doktora, jak ho máte v tisku před sebou. (Zpravodaj má stanovisko mírně kladné. Ministr má stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 342 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 131 poslance pro 124, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dále máme pana poslance Černého. I zde je mé stanovisko kladné. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 343 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 130 poslanců pro 70, proti 51. Návrh byl přijat. Další návrh.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP