(11.50 hodin)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Chci uklidnit emoce. Myslím, že bychom měli začít hlasovat, protože nás čekají další velice důležité zákony. Jenom chci říct, že tento zákon zavádí slušnost do dodavatelsko-odběratelských vztahů v tomto odvětví. V ostatních oborech ta slušnost je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Kdo další do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo, buď pan poslanec Plachý nebo pan poslanec Klein jako zpravodaj zemědělského výboru? Není tomu tak.

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a pak přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu, protože jak bylo řečeno, je jeden. Předtím ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, zagonguji, aby ti, kteří mají zájem rozhodnout o návrzích, které se sešly k tisku 431/2, měli šanci se hlasování zúčastnit.

 

Prvním návrhem, který padl ve druhém čtení a který se hlasuje před zahájením hlasování třetího čtení, je návrh na zamítnutí.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 325, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové 325, přítomných 140, pro 59, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil stejně tak jako zástupce navrhovatelů. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Máme v podstatě jeden pozměňovací návrh, který musí být hlasován jako celek, jinak by to asi nemělo význam. Proto pozměňovací návrh podaný panem poslancem Ladislavem Skopalem budeme hlasovat jedním hlasováním a pak by zbývalo hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko vaše? (Negativní stanovisko.) Pan navrhovatel? (Souhlasí.) Ano.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 326 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti přijetí pozměňovacího návrhu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 326 z přítomných 144 poslanců pro 74, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Protože byl vyčerpán jeden pozměňovací návrh, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, podle sněmovního tisku 431, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo ... Dobře. Omlouvám se, prohlašuji hlasování 327 za zmatečné, odhlásím vás ještě jednou. Beru to tak, že jsem počítal před jedním hlasováním, že kontrola přítomnosti stačí. Máte jiný názor. Vyhovím vám. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

hlasování pořadové číslo 328 rozhodneme o návrhu jako celku podle usnesení, které jsem přednesl před oním hlasováním 327.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 328 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 141 poslance, pro 78, proti 58. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 135.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 153. Tím je

153.
Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky,
Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání
zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
/sněmovní tisk 743/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele Bohuslav Sobotka a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Pavel Hojda. Konstatuji, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 743/4.

Otevírám rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Pan zpravodaj, pan ministr, poté v pořadí. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, já děkuji. Dovolte nejprve, abych přednesl legislativně technický návrh k návrhu poslance Cyrila Zapletala, protože se jednání přerušovalo, a až když přednesl poslanec Zapletal svůj pozměňovací návrh, tak teprve byl přijat komplexní pozměňovací návrh a k tomu se podávaly návrhy. Aby byl hlasovatelný návrh pod písm. A Cyrila Zapletala, tak je zapotřebí změnit jeho úvodní část, to znamená vložit nový bod k článku ne 24, ale XVII, část ne 21., ale část třináctá. Jinak celý návrh je úplně stejný. Jde o to, aby to bylo hlasovatelné ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Po ministru životního prostředí se také hlásím do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Dobře. Pan ministr životního prostředí Ladislav Miko, přihlášený v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste k návrhu zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability přijali část 13 ve znění pozměňovacího návrhu poslance Martina Bursíka. Mám k tomu tento zásadní důvod.

Původní komplexní pozměňovací návrh pánů Urbana a Vojíře zakládá nárok fyzických osob na státní příspěvek při koupi nového automobilu za určitých stanovených podmínek. Zároveň ukládá Státnímu fondu životního prostředí České republiky povinnost, aby tento příspěvek vyplatil ze zvláštního účtu, na který přicházejí prostředky od dovozců ojetých automobilů, jak ukládá zákon o odpadech.

Vážení páni poslanci, paní poslankyně, na tomto účtu je v současnosti asi 120 milionů korun a do konce roku tam bude asi 200 milionů. Jak si račte spočítat, i z toho je možno podpořit maximálně šest nebo sedm tisíc žadatelů. Nicméně tak jak je návrh napsán, zakládá povinnost fondu platit a platit, pokud budou ve fondu nějaké peníze. Peněz je tam samozřejmě mnohem více, jak víte, ale většina je vázána smlouvami z národních programů, tedy na investiční akce, které probíhají a ze kterých na fond chodí faktury. Dále jsou vázány investičními akcemi z operačního programu, to bych chtěl zdůraznit, protože Státní fond životního prostředí je jediná implementační agentura, která kofinancuje evropské projekty z vlastních zdrojů. Pokud tedy bude muset z těchto peněz fond platit šrotovné, projeví se to snížením podpory obcím a krajům, aby se fond nedostal do pro něj likvidačního deficitu. Dnes je podpora projektu v závazném poměru: 85 % evropské prostředky a 5 % Státní fond životního prostředí. Nezbylo by, než celou podporu úměrně snížit, aby fond vydal na tyto prostředky méně peněz. Obce a kraje, pokud budou chtít své projekty zateplování škol, nemocnic, výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací, sběrných dvorů, úprav zeleně v intravilánech, čištění rybníků a tak dále realizovat, budou muset poskytnout daleko vyšší prostředky, zafinancovat je z vlastních zdrojů. Samozřejmě to všechno v době, kdy z výběru daní dostanou, jak víte, méně peněz.

Čili rád bych shrnul. Pravděpodobně není záměrem, aby podpora z fondu byla poskytnuta pouze šesti nebo sedmi tisícům žadatelů. Pokud to tak není, je třeba se rozhodnout, jestli bude z prostředků státního fondu, tak jak je teď návrh na stole, vypláceno šrotovné desetitisícům žadatelů na úkor podpor z operačního programu Životní prostředí. Není možné zajistit obojí. Proto navrhuji, abyste podpořili návrh poslance Bursíka, který umožňuje, aby tento problém byl vyřešen.

Pouze jako vedlejší argument dodávám, že procesovat řekněme 100 tisíc žádostí po dobu účinnosti zákona, což znamená vydání více než 2,5 miliardy korun způsobem, který je uveden v předkládaném návrhu, je na fondu prakticky nereálné nejenom finančně, ale také personálně. Toto je rovněž pozměňovacím návrhem pana poslance Bursíka vyřešeno.

Děkuji vám za pozornost. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP