(18.30 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dalším návrhem je návrh pana poslance Ratha pod písmenem C. Pokud nebudou námitky, označil bych tento návrh za nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Je námitka proti tomu, že je nehlasovatelný? Není. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dále je zde pozměňovací návrh poslance Tejce pod písmenem D, s tím, že bychom o něm hlasovali ve znění přijatých legislativně technických úprav, jak byly uvedeny. Týká se dohledu nad činností advokátů při ověřování podpisů. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 293 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 293: z přítomných 111 pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali samostatně o bodu 36 pozměňovacího návrhu, komplexního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru, který zavádí povinně užívání taláru advokáty v trestním řízení a před nejvyššími soudy. Stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 294. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 294: z přítomných 111 pro 85, proti 5. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Poté bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru, tedy jeho části, a to ve znění přijatých legislativně technických úprav. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 295. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 295: z přítomných 111 pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Poslední hlasování je tedy hlasování o návrhu jako celku. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Paní ministryně souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 296 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 296: z přítomných 111 pro 109, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Podle mých poznámek jsme hlasovali o všech návrzích, o kterých bylo potřeba hlasovat. (Šum v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhradu proti tomu, že byly všechny návrhy odhlasovány? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování o zákonu jako o celku. (Námitky z pléna, že už se o celku hlasovalo.)

Já to vím, ale musím přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 560, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Konstatuji, že v hlasování s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 128.

 

Pokračovat budeme 12. pevně zařazeným bodem, kterým je bod

141.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - třetí čtení

Paní ministryně Daniela Kovářová je u stolku zpravodajů. Požádám o totéž paní zpravodajku ústavněprávního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 559/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo je pro to se přihlásit do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila, stejně jako paní ministryně. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám. Pane předsedající, vy jste vedl svou řeč tak rychle, že jsem se zapomněla přihlásit s legislativně technickými změnami, a prosím, abyste mě teď pomohl a umožnil mi je ještě přednést na závěr třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rád pomohu. Jestli paní ministryně se chce vyjádřit a otevře znovu rozpravu, budu velmi rád.

Paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová Já bych jenom chtěla poprosit Sněmovnu, jestli by podpořila tento návrh zákona vzhledem k tomu, že řeší problematiku domácího násilí a s tím související záležitosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová otevřela rozpravu. Budeme se tedy zabývat rozpravou. Přihlásila se paní zpravodajka. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji paní ministryni i panu předsedajícímu. Dovolte mi, abych načetla v rámci rozpravy ve třetím čtení legislativně technickou úpravu, která se vztahuje k bodu A3, § 40b odst. 3, kde by za slova "elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném" mělo být vloženo slovo "systémovém".

Já mám ten návrh, samozřejmě, v písemné podobě. Mohu jej přečíst ještě jednou. Jedná se o slovíčko, které by mělo být tak, aby bylo v souladu s právní úpravou uvedenou v jiných paragrafech jiného zákona, aby bylo v pořádku a aby bylo zřejmé, o jaký certifikát se jedná. Jedná se o systémovou certifikaci. Tento zákon používá pojem kvalifikovaný systémový certifikát a my jsme jej ve svém znění vynechali. Proto navrhuji, aby byl doplněn. Tento návrh považuji za legislativně technický a doufám, že Sněmovna mému návrhu vyhoví.

Závěrečnou řeč v rámci třetího čtení přednášet nebudu. A poté co ukončíte, pane předsedající, rozpravu, přednesu neprodleně návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud ne, rozpravu opět končím a požádám paní zpravodajku o postup při hlasování.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedající. Bývá zvykem vypořádat se pravděpodobně na úvod právě s legislativně technickými změnami, proto bychom hlasovali o legislativně technické změně, která byla načtena jediná. Poté bychom hlasovali o návrzích B1, B2. Pak pod písmenem A o usnesení ústavněprávního výboru a naposledy o bodu C k pozměňovacímu návrhu pana poslance Doktora. Na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Jsou to čtyři kroky v tom hlasování. Je výhrada k tomu B1 a B2 zvlášť, pane poslanče? (k poslanci Marku Bendovi) Dohromady, nebo zvlášť, paní zpravodajko? Zvlášť?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Navrhuji, aby hlasování bylo zvlášť. Domnívám se, že může být velmi odlišný názor na schválení jednotlivých bodů a že je správné, abychom o nich hlasovali samostatně. ***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP