(18.20 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Tuto možnost oni už mají. Nebyl to systémový návrh ministerstva, který by vnesl do našeho právního řádu takovýto návrh, byl to poslanecký návrh, který vznikl na půdě Poslanecké sněmovny, pozměňovací návrh, který vznikl také ve druhém čtení, který navíc byl načten do zcela nesouvisejícího tisku, a já dlouho bojuji za to, aby tato nerovnováha byla odstraněna, a to z pozice občana. Protože exekutor nikdy nemůže být nestrannou osobou a je výsostně nesprávné, aby měl možnost vykonávat zápis, který také sám sepíše. V případě, že by byly přímo vykonatelné zápisy advokátů, pak by samozřejmě ten výkon, samotný výkon rozhodnutí by prováděl někdo jiný, zatímco u exekutorů je to o to paradoxnější, že tak činí oni samotní. Proto se přimlouvám, aby Sněmovna, bude-li se vracet k tomuto tématu, na to téma pohlížela nikoli z hlediska jednotlivých právnických profesí, ale z hlediska občanů, ty občany za tím viděla, aby se snažila chránit právo na spravedlivý proces a také samozřejmě i to urychlení vymáhání práva v České republice.

Já se cítím oslovena vyjádřením pana bývalého ministra Pospíšila právě proto, že pan kolega Tejc předkládal návrh na rozšíření přímo vykonatelných zápisů, které by sepisovali advokáti, učinil tak v rámci druhého čtení na půdě ústavněprávního výboru, a v tisku, který budeme probírat jako následující a který se týká občanského soudního řádu, je můj návrh naopak na odebrání této pravomoci exekutorům. Já se domnívám, že je správné o tom rozhodnout, protože polemiku na téma, které se mylně nazývá vztah mezi jednotlivými profesními komorami, vedeme na půdě Poslanecké sněmovny nebo se snažíme a tváříme, že ji vedeme, deset let, a nikdy jsme se nedostali k tomu, aby byly ty vztahy narovnány a aby byly správné z hlediska řekněme chcete-li právní vědy, systémové logiky, logického uvažování, ale hlavně v zájmu spravedlivého procesu a přístupu rovného práva každého občana v České republice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo ještě do rozpravy ve třetím čtení. Pan zpravodaj poslanec Tejc ještě v rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se omlouvám za zmatek a za to, že jsem přehlédl, že jsme ve třetím čtení, což bych samozřejmě jako zpravodaj měl vědět, nicméně dovolím si načíst legislativně technickou, a to z důvodu, pokud by byl přijat, což všichni očekáváme, pozměňovací návrh paní poslankyně Šojdrové, který právě vypouští tzv. přímou vykonatelnost, a vyžaduje to tedy několik dalších legislativně technických změn.

Za prvé v bodě 48 komplexního pozměňovacího návrhu vypustit v § 25a odst. 5 první část věty vztahující se k § 27d, tzn. z § 25a vypustit slova: Nejde-li o případ uvedený v § 25d odst. 7, a zbytek věty gramaticky upravit.

Za druhé v bodě 50 tohoto návrhu vypustit § 25d, a to i z návětí uvedeného bodu.

Za třetí vypustit celou část druhou nazvanou Změna občanského soudního řádu.

A za čtvrté vypustit část čtvrtou Změna exekučního řádu.

Dále v případě schválení pozměňovacího návrhu v části D, tedy pozměňovacího návrhu poslance Tejce, z doplňovaných slov do § 52b vypustit slova 25d.

To je tedy legislativně technická, a pokud se týká seznámení s procedurou, po ukončení rozpravy je možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Ještě někdo v rozpravě? Pokud ne, rozpravu končím.

Prosím tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O vyjádření požádám také vždy ministryni spravedlnosti. Pane zpravodaji, prosím, předložte postup při hlasování.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já si dovolím s ohledem na to, co proběhlo v obecné rozpravě, nechat nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Šojdrové pod písmenem E. Pokud by tento prošel, potom jako druhé hlasování o legislativně technických úpravách, které na toto navazují, které jsem uvedl před chvílí.

Dále pak jako třetí hlasování pod bodem B návrh pana poslance Polanského s tím, že bychom se vypořádali za čtvrté s návrhem pana poslance Ratha, který byl podán v autorizované konverzi, s tím, že by byl označen za nehlasovatelný z důvodu toho, že v případě jeho schválení bychom se mohli dostat do situace při účinnosti zákona o advokacii až 1. 9., že by nastala retroaktivita, což by bylo nepřípustné. A tudíž se souhlasem pana poslance Ratha bych si dovolil označit tento návrh za nehlasovatelný.

Za šesté bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem D ve znění přijatých legislativně technických úprav a dále pak samostatně bod 36 komplexního pozměňovacího návrhu, který se týká talárů, povinně užívaných advokáty. A dále bychom přijali hlasováním komplexní pozměňovací návrh ve znění přijatých legislativně technických úprav a pozměňovacích návrhů a poté bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhrady k návrhu postupu při hlasování? Není tomu tak. Ale přestože není výhrada, nechám postup schválit, protože jde o postup poměrně komplikovaný.

Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ty, které jsem požádal, aby odešli ze sálu, protože se bavili o jiných věcech, přivolávám gongem.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců a poslankyň v sále, schválíme nejdříve postup při hlasování... A to v hlasování pořadové číslo 289, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro přijetí postupu při hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 289. Z přítomných 100 poslanců pro 98, proti jeden, návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle navrženého postupu při hlasování.

 

První pozměňovací návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Pokud se týká prvního hlasování, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Šojdrové, který vypouští z komplexního pozměňovacího návrhu tzv. přímou vykonatelnost. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 290. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 110 pro 109, proti jeden. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Poté bychom mohli hlasovat o legislativně technických úpravách, které jsem vyjmenoval. Je-li potřeba, mohu znovu přečíst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Není, už jste vyjmenoval. Vaše stanovisko - ano? (Souhlas.) Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 291. Ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 291. Z přítomných 110 pro 107, proti jeden. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Polanského, který se týká odvolací kárné komise. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Kladné.)

 

Ano, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 292. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 110 pro 108, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh?

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP