(18.10 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já si předtím, než si vezmu slovo v podrobné rozpravě a budu -.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě vás, pane zpravodaji, přeruším. Žádám paní poslankyně a pány poslance, aby se uklidnili. Já vím, že třetí čtení je náročné, že jednáme od rána, ale byla dost dlouhá přestávka na to, abyste si odpočinuli a mohli se soustředit na tento bod. Prosím tedy o klid, nalevo i napravo. Pana poslance Vondrušku, další.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Nebudu dlouho zdržovat, nicméně než přistoupím v podrobné rozpravě k tomu, abych načetl legislativně technické, pokusím se popsat velmi krátce průběh jednání zákona o advokacii, tak jak byl předložen vládou. K tomuto návrhu byl zpracován komplexní pozměňovací návrh předložený mnou na ústavněprávním výboru. Ten byl dále doplněn, upraven a schválen. V tuto chvíli tedy jednáme o komplexním pozměňovacím návrhu výboru, který jsme vzali minule jako základ pro podávání pozměňovacích návrhů.

Je zde podáno několik pozměňovacích návrhů, které se týkají především tzv. přímé vykonatelnosti a já bych zde chtěl sdělit stanovisko, které jsme projednali i se zástupci komory advokátní i notářské. Můj návrh na to, aby bylo listiny možné opatřit doložkou vykonatelnosti nejen exekutorem, notářem, ale i advokátem, tedy aby listina, která bude sepsána a ověřena advokátem, byla použitelná jako exekuční titul, jsem z důvodu, abychom nalezli kompromis, abychom byli schopni přijmout tento zákon velkou většinou hlasů v této komoře, prozatím stáhl, s tím, že jsme připraveni, jak ústavněprávní výbor, tak ministerstvo, tak představitelé všech právnických komor, na toto téma jednat.

Tou zásadní úpravou, kterou přináší další návrh, který jsem předložil, je autorizovaná konverze, s tím, že tak jak jsem byl informován, neměl by tento návrh vzbudit přes počáteční obavy některých právnických profesí jako notářské komory další problémy a měl by být přijatelný.

Proto tedy budou v podrobné rozpravě poměrně složité legislativně technické připomínky, abychom se s tímto vypořádali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu hovořit velmi stručně. Za bývalého navrhovatele chci poděkovat, že si nová vláda osvojila roli navrhovatele u těchto důležitých předpisů, kterými je právě novela o advokacii a následně pak občanský soudní řád, který budeme projednávat.

Chtěl jsem trošku navázat na slova pana zpravodaje a víceméně obecně říci, že při projednávání těchto dvou důležitých právních předpisů, jimiž končí jistá fáze justiční reformy, která byla vládou Mirka Topolánka připravena a prosazena, při projednávání těchto dvou předpisů se otevřela rozsáhlá diskuse o tom, jaké mají být působnosti a pravomoci jednotlivých právnických profesí, to znamená co má dělat advokát, co má dělat notář a co má dělat exekutor. Vedly se právě diskuse například o tom, zda advokát má, nebo nemá mít možnost u některých svých právních úkonů dodávat tzv. doložku přímé vykonatelnosti, zda exekutor má právo vydávat tzv. exekutorské zápisy, které mají charakter veřejné listiny, na co vše se má vztahovat například forma notářského zápisu v obchodním právu.

Já chci říci, že to jsou velmi důležité a citlivé záležitosti, a určitě není na škodu, pokud budeme diskutovat o tom, jaké mají být pozice těchto jednotlivých právnických profesí. Velmi vítám určitou diskusi, která třeba povede k určitým změnám. Ale moc a moc prosím, pokud tuto diskusi povedeme, veďme ji globálně, diskutujme právě o působnostech těchto tří právnických profesí a neřešme ten problém tím, že načteme ve druhém čtení pozměňovací návrh a určitou část působnosti jedné právnické profese buď přidáme, anebo naopak ji odejmeme. To mi připadá, že může být velmi nebezpečné, a proto jestli dovolíte můj názor jako bývalého předkladatele a tedy nyní vašeho kolegy, já preferuji nulovou variantu, to znamená schvalme nyní zákon o advokacii, jeho novelu, schvalme novelu občanského soudního řádu a do témat, která souvisí s působností jednotlivých právnických profesí, se takto narychlo na konci volebního období nepouštějme. Protože se to stalo předmětem velkých, řekněme, diskusí, nechci říci přímo bojů jednotlivých právnických stavů. Stalo se to předmětem vzrušené diskuse.

A já velmi vítám to, co říkal pan zpravodaj, bavme se o tom v klidu na ústavněprávním výboru, připravme ta témata, a nechť příští vláda v příštím volebním období má čas a prostor případně dělat systémové koncepční změny, a ne pouze vytržení jednoho tématu, který je načten ve druhém čtení zde na plénu a pak o něm takto narychlo hlasujeme.

Jak víte, ono to souvisí ještě s postavením právnických zájmových profesních komor. Měnili jsme postavení exekutorské komory, kde si reálná situace vyžádala takto narychlo do toho zasáhnout. Za to vám chci ještě jednou poděkovat. Ale bavíme se i o tom, jaké postavení mají mít ostatní profesní komory, protože zkrátka a dobře je rozdíl mezi výkonem advokacie jako svobodným povoláním, které má být nezávislé na státní moci a má být jaksi chráněno svou samosprávou, a je rozdíl u jiných komor, třeba u exekutorů. Jsou to témata velmi citlivá, a proto jsem velmi rád, pokud zde pan navrhovatel se už vyjádřil k té přímé vykonatelnosti.

Já vás obecně prosím, podpořme tzv. nulové varianty, co se týče působnosti právnických profesí, a pojďme se o tomto koncepčně bavit na ústavněprávním výboru, připravme to a nechť příští vláda případně ty věci řeší celkově. Děkuji za pozornost a za to, že jste mě vyslechli. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě v rozpravě pan zpravodaj. Poté paní poslankyně Dundáčková. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já bych jenom navázal na pana exministra. Musím říci, že v jedné věci pravdu neměl, a to že by přímá vykonatelnost byla načtena tady ve druhém čtení na plénu. Byla tam na můj návrh zapracována do pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru, tedy bylo to ve výboru projednáno. Ale to nic nemění na faktu a na situaci, ke které jsme dospěli, tudíž že já podpořím ten pozměňovací návrh kolegyně Šojdrové, který má tuto přímou vykonatelnost vypustit z pozměňovacího návrhu výboru, který budeme projednávat, a umožnit tím hladké schválení zákona o advokacii, aniž bych se do budoucna vzdával práva tuto věc znovu otevřít při diskusi o tom, jaké pravomoci a oprávnění mají mít advokáti, exekutoři a notáři.

Chtěl bych také poděkovat všem, že podpoří tzv. autorizovanou konverzi. A ta si myslím, že je pro advokáty, ale nejen pro advokáty, ale především pro jejich klienty životně důležitá, protože umožní, pokud budou zavedeny datové schránky tím systémem, jak je navrhováno Ministerstvem vnitra, aby dokázali komunikovat účinně s úřady a s orgány veřejné moci. Za to vám tedy děkuji a přihlásím se v tuto chvíli do rozpravy podrobné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nejde, protože jsme ve třetím čtení, pane zpravodaji. Potom vám samozřejmě můžu dát slovo k těm jednotlivým postupům. Nyní tedy paní poslankyně Eva Dundáčková v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já zasáhla do debaty o pravomocích jednotlivých právnických profesí. Je to téma, o kterém diskutoval ústavněprávní výbor a které teď je přenášeno na půdu Poslanecké sněmovny.

Já bych se ráda na tu otázku podívala z trochu jiného hlediska. Já si myslím, že se vůbec nejedná o postavení a vzájemný souboj, rivalitu, chcete-li, jednotlivých právnických profesí. My se na tu otázku musíme dívat z hlediska občana, z hlediska toho, jak sice posílit a urychlit vymáhatelnost práva v České republice, k čemuž vedl i ten záměr dát advokátům právo přímé vykonatelnosti zápisů, které by sepisovali, byť by to činili v rámci soukromých listin, a na druhé straně byla vedena diskuse také o tom, zda je správné, aby exekutoři měli možnost těchto přímo vykonavatelných exekučních zápisů. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP