(17.40 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, dovolte mi v úvodu jenom několik málo slov. Já bych chtěl zdůraznit, že navrhované změny v zákoně o sociálních službách, které máte před sebou, jsou výsledkem analýzy poznatků z aplikace zákona v praxi za téměř dva roky jeho účinnosti. To za prvé. Za druhé, že navrhované změny se týkají především příspěvku na péči a jejich cílem není nic více a nic méně než přesněji vymezit nároky na příspěvek a zajistit jeho správnější využívání.

Návrh zákona byl opakovaně projednán ve výboru pro sociální politiku. Chtěl bych zdůraznit, že byl dohodnut kompromisní návrh, který je vyjádřen v usnesení tohoto výboru. Proto věřím, že návrh zákona podpoříte, a velmi vás o to prosím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Petru Šimerkovi. Nyní v rozpravě paní poslankyně Lesenská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, musím se vám omluvit, protože ve druhém čtení jsem načetla pozměňovací návrh pod písmenem D v přesvědčení svém i právníků, že zákon o veřejných zakázkách platí i pro výběrové řízení na poukázky, které se týkají event. tisku poukázek pro první stupeň postižení a jeho částečné výplaty. Vzhledem k tomu, že se vyskytly dohady, to znamená že jsem asi své vyjádření neměla úplně přesné, dovoluji si vás poprosit, abych svůj pozměňovací návrh pod písmenem D k pozměňovacímu návrhu A/23 mohla stáhnout. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O tom rozhodneme později. Kdo další do rozpravy? Ano, paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla říci jenom kratičkou vsuvku. Tento zákon podle mého názoru mírně diskriminuje lidi žijící na venkově, protože jediný druh služby, který je těmto lidem poskytován, který mohou čerpat, je například rozvoz oběda. Jiná služba na malých vesnicích není. Jestliže jim nyní ze dvou tisíc dáme tisíc korun a tisíc mohou čerpat v poukázkách, tak si myslím, že oni to nevyčerpají. Nemyslím, že se to zachrání tím, že starosta nebo obecní úřad 2 může říci, pokud tam ty služby nejsou, tak budete dostávat částku ve dvou tisících. Tam služba prostě existuje. Nevím, jestli nemám pravdu, tak jiní, kteří k tomu vystupují, k tomu mohou zaujmout stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Ivaně Levé. Do rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, nevystupoval bych ve třetím čtení, ale myslím si, že je potřeba uvést na pravou míru tvrzení paní poslankyně, protože tady nepravdivě - já věřím, že v dobré víře - informovala o způsobu, pokud jde o poukázky. Já bych chtěl zdůraznit ten systém velmi jednoduše, jak je nastaven. Základem zůstávají 2 tisíce korun, a to cash, v penězích. Pouze v případě, pokud není poskytována rodinou prokazatelně a v patřičné kvalitě tato služba, může rozhodnout sociální odbor o tom, že bude polovina této dávky, čili tisíc korun, poskytována v poukázkách, a to pouze, paní poslankyně prostřednictvím řídícího, v těchto výjimečných případech a v oblastech, kde jsou tyto služby dostupné, čili nikoliv jenom stravování.

Já myslím, že když už člověk tady prezentuje, tak by měl také hovořit skutečně o tom, jak to navrženo je. Myslím si, že je to výrazný posun oproti původnímu návrhu zákona, kde bylo navrženo 800 korun bez jakýchkoliv podmínek v prvním stupni. Situace dnes je jasná, 2 tisíce korun, a já si myslím, že se shodneme v tom, že u lidí, kde skutečně není tato služba poskytována rodinou, a přesto jsou prostředky čerpány, by měl být hledán jiný způsob, protože už dnes zákon umožňuje, aby v takovém případě byl odebrán celý příspěvek, nikoliv jenom polovina.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Ještě jednou do rozpravy paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Souhlasím s tím, pane předsedající, že ten, kdo nečerpá služby a vlastně si bere příspěvek na péči proto, aby si nastřádal, nebo pro vnoučata, nebo tak nějak, je v pořádku, že zákon na to hledí, ale nesmí nikdy zákon postihnout někoho za to, že nečerpá služby, protože tam služby skutečně nejsou. Tam není vyjmenováno, že tam musí být všechny služby. To v zákoně není. Dovoz oběda je také službou, mnohde jenom jednou jedinou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ještě pan kolega poslanec Zdeněk Škromach. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já se, pane předsedající omlouvám, ale já skutečně chápu dobrou snahu paní poslankyně zdůvodnit svůj nesouhlas, ale to, co říká, prostě není pravda. Protože jednak je potřeba zdůraznit, že 2000 korun vyplácené v penězích je prioritní, a druhá věc, myslím, že pokud si senior nebo zdravotně postižený našetří pro vnuky a podobně, je to jeho věc, pokud tak činí z peněz, které jsou určeny na jeho důchod, ale pokud jsou to prostředky určené na sociální služby, kde tento nárok vzniká na základě potřeby, no tak by mu ty služby měly být poskytovány. A ty služby mu v prioritní fázi poskytuje rodina. Pokud mu je poskytuje rodina, tak dostává 2000 korun a nikdo to neřeší. V situaci, kdy se prokazatelně ukáže, že rodina nezabezpečuje tyto služby a že ten člověk je zanedbaný a že je ve špatném stavu, tak v takové situaci sociální odbor rozhodne o tom, že polovina té částky bude poskytována v poukázce, a to jenom tam, kde jsou tyto služby, konkrétní služby, které tento člověk potřebuje. A neargumentujte tady tím, že když tam bude rozvoz obědů, že to je ta služba, kterou ten člověk potřebuje. Zkrátka a dobře, nebudou-li tam tyto služby, bude muset hledat nějaké řešení sociálka, aby zajistila skutečnou péči o toho člověka. Já myslím, že se, paní poslankyně prostřednictvím předsedajícího, shodneme, že naším společným cílem je, aby lidé, kteří jsou tímto zákonem ochráněni, aby prostředky, které na to jdou, sloužily ke zkvalitnění jejich života a péče. Není to forma důchodu, nebo navýšení důchodu, jsou to prostředky určené na služby, které souvisí s péčí o toho člověka, a samozřejmě a priorioritně říkáme, že by to měla poskytovat rodina, a v 95 procentech případů se rodina řádně stará a není důvod, aby bylo sáhnuto k plnění formou poukázek. Nakonec je to mírnější forma než v současné situaci, kdy pokud nejsou naplňovány podmínky poskytování příspěvku a není zajištěna kvalitní sociální služba ze strany rodiny, tak je možné příspěvek odebrat celý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho nevidím hlásit se do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Má pan ministr zájem o závěrečné slovo? Ne. Paní zpravodajka? Také nikoliv.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Stejně tak o to žádám pana ministra. Paní poslankyně, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP