(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. O stažení rozhodneme v hlasování, protože jde o jednání ve třetím čtení a jednací řád to umožňuje pouze se souhlasem Sněmovny.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, já děkuji. Navážu na vystoupení ministra dopravy.

Dámy a pánové, bohužel musím konstatovat, a já už jsem to řekl v úvodu, že mediální masáž, polopravdy, v některých případech dokonce nepravdy, které evokují v lidech, zejména v té neodborné veřejnosti, ale možná bohužel i u některých poslanců, že dojde k vyvlastnění pozemků pod stavbami letišť, zřejmě možná budou rozhodovat o velmi důležitých pozměňovacích návrzích.

Jak řekl pan ministr, stavební zákon umožňuje pro silniční, železniční a další dopravní infrastruktury na základě speciálního zákona, aby bylo možno uvalit věcné břemeno na stavby, které jsou na cizích pozemcích. Jedná se zejména o ty stavby, které byly stavěny v době, kdy se jednalo ještě o pozemky v podstatě pod správou státu a které následně potom byly restituovány. Nejedná se tedy o nové stavby. Jedná se o stavby, které již existují.

Silniční zákon, zákon o železnici, dokonce i energetický zákon tyto problémy má vyřešeny právě v tomto speciálním zákoně. Bohužel v leteckém zákoně se to ještě nepodařilo prosadit. V tomto návrhu novely zákona, právě prostřednictvím pozměňovacích návrhů a na základě zkušeností, které jsou s těmito speciálními zákony, se přistoupilo k řešení, a to k takovému řešení, aby nebyla svévolně rušena letiště, která jsou základní dopravní infrastrukturou a veřejně prospěšnou dopravní infrastrukturou a jsou takto vedena pod Ministerstvem dopravy.

Jak řekl i pan ministr, některá letiště a stavby letiště jsou pod správou a v majetku Ministerstva dopravy, jedná se asi o devět letišť. Jsou samozřejmě letiště, která jsou v majetku státu, i když je to akciová společnost, mám tím na mysli letiště Praha. Dále jsou to letiště v majetku krajů, letiště, která byla pod správou Ministerstva obrany a v některých případech byla předávána, jedná se o cca 90 letišť, do správy i do majetku občanských sdružení, a to Aeroklubu a Letecké amatérské asociace. Samozřejmě existují i letiště, ale těch je naprostá minorita, jedná se snad o počet do pěti, která jsou v majetku soukromých subjektů. Takže pozměňovací návrhy, zejména pod číslicemi 1.1 C, 1.2 (?), které zpracovávali odborníci na Ministerstvu dopravy, samozřejmě po konzultaci s ostatními právníky a odborníky z Ministerstva vnitra a dalších ministerstev, jsem si osvojil.

Dalším dopřesněním byl návrh, který byl pod písmenem F. Tento návrh neřešil jenom samostatné stavby, ale řešil dokonce i možnost právě věcného břemene na pozemcích, které souvisejí s těmito stavbami a které nelze od letiště jako takového oddělit.

Proto se domnívám, že tyto návrhy jsou prospěšné, je zapotřebí, aby o nich rozhodla Sněmovna, a je zapotřebí, aby všichni poslanci věděli, že v případě, že takto neučiní, hrozí, že budou likvidována další letiště, protože jsou někteří vlastnící, kteří mají úplně jiné zájmy než ten zájem, aby zajistili a udrželi dopravní infrastrukturu, tak jak ji máme.

Neřekl jsem ještě, že například Česká republika i přes to, že jsme byli ve východním sektoru, je jedna z mála republik, která má srovnatelnou dopravní infrastrukturu v letištích, jako je například Německo, Francie, Anglie. Pokud nezajistíme ochranu těchto letišť a této dopravní infrastruktury, tak se velice rychle nadáme toho, že budeme na úrovni možná Albánie nebo některých dalších obdobných zemí.

Já bych apeloval na poslance, aby v případě, že se bude hlasovat o stažení návrhu pod bodem F, nesouhlasili s tímto stažením a abychom se pokusili návrh prohlasovat. Pokud by byly doopravdy vážné výhrady, je ještě možnost v Senátu případně tyto vážné výhrady uplatnit, ale nedomnívám se, že by Poslanecká sněmovna měla takto znemožnit záchranu letišť. Můžu říci, tak jak mám informace právě od Letecké amatérské asociace, od Aeroklubu, ale i od dalších letišť, dokonce i těch, která jsou v majetku nebo pod správou krajů, že z toho titulu, že není ochrana, neexistuje ochrana, tak jako je na silnici, tak jako je na železnici, může se stát, že budou tato letiště postupně likvidována a budou se tam dělat zcela jiné aktivity, než těmto letištím přísluší. Nepřichází v úvahu ani po této úpravě, aby si někdo usmyslel postavit zcela nové letiště na cizím pozemku. To vůbec prakticky není možné. Těžko je to realizovatelné dokonce i na vlastním pozemku, protože se musí samozřejmě splňovat další ochranná opatření týkající se hluku a týkající se dalších omezení, která pro letiště jsou. Proto bychom neměli rozhodně přispět k tomu, abychom to naše "stříbro", které máme, nechali nečinně likvidovat v naší republice.

To je k obecné rozpravě a k návrhům, které jsou předloženy. Až budou případně přečteny ještě některé legislativně technické úpravy, vystoupil bych s návrhem postupu hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Nyní se v rozpravě ujme slova pan poslanec Martin Říman. Připraví se pan poslanec Jiří Hanuš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já bych se chtěl taky vyjádřit k tomu, o čem tady hovořil přede mnou pan poslanec Hojda, totiž k oné právní úpravě, která by umožnila správním úřadům ve veřejném zájmu omezit vlastnická práva zřízením nebo uvalením věcného břemene na pozemky vlastníků. Já bych chtěl Sněmovnu před tímto krokem velmi varovat, protože je to téměř bezprecedentní krok, ke kterému bychom v této Sněmovně přistoupili, neboť se jedná o prakticky -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid. Není to věc, která by byla bezvýznamná. Diskutovalo se o ní, psalo se o ní a myslím si, že by bylo dobré, abychom jednotlivé řečníky, kteří se k tomu vyjadřují, poslouchali velmi pozorně. Pokud máte jiný zájem, než je předložený tisk 590, prosím, přeneste své diskuse mimo Sněmovnu.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Kdo chce poslouchat, poslouchá, kdo nechce poslouchat, ať neposlouchá. (Smích.)

Pokud by tato úprava byla přijata, tak by šlo patrně o největší zásah do institutu soukromého vlastnictví po roce 1989, protože bychom tím dali najevo jako Poslanecká sněmovna, že prakticky cokoliv může být označeno jako veřejný zájem a za tím účelem omezovat vlastnická práva. Já bych chtěl upozornit na to, že takových případů, kdy existuje nesoulad mezi vlastnictvím pozemků a vlastnictvím stavby nebo vlastnictvím pozemku a užíváním tohoto pozemku, jsou v této zemi tisíce, desetitisíce, možná statisíce a jedná se v mnoha případech o daleko veřejně prospěšnější situace, než je nějaké sportovní letiště.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP