(17.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Bod číslo

129.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 55/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb.,
o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 590/ - třetí čtení

Jak předkladatel, tak zpravodaj jsou u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 590/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana zpravodaje. Ptám se, zda pan ministr bude mít zájem o vystoupení. Ano. Takže zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, budeme projednávat novelu leteckého zákona. Dostali jsme se do určité situace, která je velice nepříjemná. Musím konstatovat, že je nepříjemná hlavně z toho důvodu, že se médii dostaly do veřejnosti informace, které jsou zkreslené a zčásti a možná i v některých případech úplně nepravdivé.

Přesto bych ale zahájil návrhem legislativně technických úprav, které se týkají předložených návrhů a předloženého návrhu zákona. Poté bych se ještě i po vystoupení pana ministra přihlásil do diskuse.

Legislativní návrh se týká části první článku 1 zákona číslo 49/1997 Sb., a to za prvé v § 93 odstavec 8 písmeno a). To zní: "a) 300 tisíc Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmeno a), b), c) nebo d), nebo odstavce 7 písmeno a), b) nebo c)".

Za druhé. V § 93 odstavec 8 písmeno b) zní: "b) 500 tisíc korun, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písmeno e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 nebo odstavce 7 písmeno d), e) nebo f)".

Krátce k odůvodnění. Návrh Ministerstva dopravy, který se týkal správních deliktů, byl Legislativní radou vlády upraven, což ale nebylo promítnuto do vlastních sankčních ustanovení. Čili tady se jedná jenom o uvedení nesouladu aktuálního návrhu zákona a sankčních ustanovení.

Za třetí. V § 94 odstavec 6 písmeno a) zní: "Ministerstvo dopravy nebo úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o správní delikty podle § 93 odstavec 1, s výjimkou správních deliktů podle písmene c) a h), odstavce 2, 3, 4 nebo 5 a odstavce 6 a 7, je-li pachatelem správního deliktu dopravce podle odstavce 6 nebo provozovatel letiště nebo letecký dopravce."

Jedná se o logickou a gramatickou chybu, která byla bohužel v návrhu zákona a byla takto odstraněna.

Ještě k usnesení hospodářského výboru, bodu 8. V § 102 se za slova "§ 22 a) odstavec 1" vkládají slova "§ 22 g) odstavec 3".

Jedná se o to, že v případě schválení bodů 21, 22 a 23 se názvy zákonů promítají do názvu zákona jako takového. Čili nebudu načítat změnu názvu zákonů, v případě že budou přijaty pozměňovací návrhy, jak jsem řekl.

Dále legislativní návrh týkající se pozměňovacího návrhu F22, a to F2.2 - změnit číslování doplňovaných odstavců, místo 5 a 6 přeznačit je jako 7 a 8, a to v případě samozřejmě, že budou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem C1.1 a C1.2.

To je vše k legislativně technickým návrhům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení. Nyní v rozpravě pan ministr dopravy Gustáv Slamečka. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (slovensky): Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nacházíme se ve třetím čtení zákona, to znamená, že se soustředím jen na vypíchnutí dvou základních pozitiv, která novela zákona o civilním letectví přináší.

Je to jednak posílení úrovně bezpečnosti v letovém provozu, a to tím, že byla transponována -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Pokud máte jiné téma, než je projednávání tisku, který máme před sebou, číslo 590, tak prosím přeneste své diskuse do předsálí, a to odleva doprava v celé Poslanecké sněmovně. Opravdu prosím o to, aby mohl pan ministr říci v klidu své stanovisko k tomuto tisku. Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Já jsem chtěl připomenout dvě základní pozitiva, která novela přináší. Prvním je zvýšení úrovně bezpečnosti letového provozu, které je zabezpečeno transpozicí směrnice Evropského společenství, která upravuje podmínky výkony činnosti řídících letového provozu. Druhým pozitivem je zabezpečení ochrany práv osob se zdravotním postižením v letecké dopravě, a to opět vymahatelností komunitárních pravidel.

Jak jsem uvedl, navrhovaná novela byla projednána hospodářským výborem, kterému děkuji za cenné připomínky. My se v podstatě ztotožňujeme s pozměňovacími návrhy, které byly v hospodářském výboru, jen u návrhů týkajících se právní úpravy letištní infrastruktury, u bodů A10 a A11, taktéž u návrhů týkajících se používání vzdušného prostoru České republiky, které jsou pod body A12, A13, A14, A15 a A16, ustanovení § 44a a 41, dávám přednost pozměňovacím návrhům, které jsou uplatněny ve druhém čtení, které pokládám za vhodnější a lépe formulované.

Konkrétní stanoviska za Ministerstvo dopravy zaujmu při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Přesto bych chtěl zdůraznit, že tyto návrhy nejsou svou podstatou ničím víc, ale rovněž ničím méně než zabezpečením legislativní parity letecké infrastruktury s infrastrukturou silniční a železniční. Rovněž bych chtěl zdůraznit, že se jedná o ochranu infrastruktury v majetku státu, ať už přímo ve vlastnictví Ministerstva dopravy, kde máme osm letišť, ať už infrastruktury letecké ve vlastnictví krajů, a taktéž v letišti, a. s., Praha.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní se do rozpravy přihlásil pan poslanec František Laudát. Ještě před ním s přednostním právem zpravodaj. Pokud nechce využít přednostního práva, dám slovo panu poslanci Františkovi Laudátovi. Opět žádám Sněmovnu o klid.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, za skupinu poslanců, kteří předložili návrh označený písmenem F, jsem pověřen vám sdělit, že stahujeme po diskusi v klubu ODS tento návrh, byť jsme přesvědčeni o jeho správnosti. Naším cílem nebylo v žádném případě vyvlastňování, jak mylně informovala média a někteří politici, ale skutečně dostání ochrany dopravní infrastruktury, pro českou zemi klíčové dopravní infrastruktury, alespoň na stejnou právní úroveň, jako jsou i silnice třetí třídy a železnice, včetně místních vleček.

Takže vám děkuji za pozornost. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP