(12.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 254. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 164 poslanců, pro 134, proti 3. Návrh byl přijat a já mohu s radostí konstatovat, že jsme ukončili projednávání tohoto bodu ve třetím čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme se nyní věnovat bodu

140.
Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře
a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - třetí čtení

Kromě pana poslance Petra Plevy by měl usednout ke stolku zpravodajů, a už se tak stalo, pan zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky pan poslanec Zbyněk Novotný. Obdrželi jsme sněmovní tisk 552/6, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Škromach, který byl právě vyvolán panem navrhovatelem. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, po ještě proběhlé diskusi mezi druhým a třetím čtením bych si dovolil navrhnout stáhnutí svého -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid!

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych si dovolil dát návrh na stažení celého svého návrhu pod písmenem C s tím, že je ještě potřeba jej prodiskutovat a zařadit zřejmě do některého z jiných zákonů, které budou projednávány na příští sněmovně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dobře víte, že se tak může stát pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Určitě o tom dáme hlasovat.

Do rozpravy se přihlásil pan zpravodaj... Nebo ne? Ne. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím... Hlásí se paní poslankyně Levá. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych vás chtěla požádat o malou legislativně technickou úpravu. Prosím vás, je to bod 1D a tam máme větu "pokud mu to zajišťují licenční podmínky". Právník mě upozornil na to, že správnější výraz než "pokud mu to zajišťují" by měl být "pokud ho k tomu opravňují licenční podmínky". Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji za tento návrh. Nechám na zpravodaji a navrhovateli, do jaké míry posoudí tuto změnu jako legislativně technickou. Mám pocit, že se to významově posouvá, byť si v tuto chvíli nejsem zcela jist, ale budiž. Právo na tento návrh určitě máte. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prostor pro pana poslance Petra Plevu. Nechce vystoupit, takže pan poslanec Zbyněk Novotný. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si vám dovolím navrhnout, abychom se nejprve vypořádali s návrhem poslance Koníčka, který máte označen ve svém tisku 552/6 pod písmenem A, který zde zazněl ve druhém čtení, a byl to návrh na zamítnutí návrhu zákona. Poté se musíme vypořádat s návrhem na zpětvzetí návrhu C jako celku, to znamená C.I a C.II, kterou zde před chvílí přednesl pan poslanec Škromach. Až se vypořádáme s těmito dvěma návrhy, poté si vás dovolím seznámit s dalším návrhem postupu hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Má někdo problém s touto částí postupu hlasování ve třetím čtení? Já nemám problém. Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

 

V hlasování, které bude mít pořadové číslo 255, rozhodneme o návrhu pana poslance Koníčka na zamítnutí tohoto návrhu zákona. (Posl. Pleva: Nedoporučuji. Posl. Novotný: Taktéž nedoporučuji.)

Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 255. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 160 poslanců, pro 30, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Takže nyní budeme hlasovat o návrhu na zpětvzetí pod písmenem C. Je tomu tak? (Ano. Posl. Pleva: Doporučuji. Posl. Novotný: Taktéž doporučuji.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 256, které probíhá. Kdo souhlasí s návrhem na zpětvzetí, ať to dá najevo tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 163 poslanců, pro 146, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dámy a pánové, nyní si vás dovolím seznámit s dalším návrhem hlasovací procedury.

Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který máme označen v tisku 552/6 jako B8. Je to součást komplexního pozměňovacího návrhu vzešlého jako usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Bude-li návrh B8 přijat, stává nám se tudíž návrh D1 paní poslankyně Levé nehlasovatelným, jelikož hovoří o paragrafu 31 taktéž. Dále nebude-li přijat B8, budeme nuceni hlasovat o návrhu D1.

Dalším návrhem je druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Levé označený jako D2.

Dalším návrhem, se kterým se musíme vypořádat, bude návrh D3, taktéž poslankyně Levé, který má dvě varianty. Bude-li přijata varianta A, stávají se tím B13 a samozřejmě varianta D3B nehlasovatelnými. A nebude-li přijat D3 varianta A, budeme nuceni hlasovat o D3 varianta B.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který máte pod písmenem E. To je další z pozměňovacích návrhů poslance Koníčka. V případě, že bude E přijat, stávají se nám B14 a B15 nehlasovatelnými, jelikož vše hovoří o druhé části návrhu zákona, která se tímto vypouští.

Dále budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B už zmiňovaného usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, samozřejmě ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Dále zde zazněla legislativně technická úprava, kterou přednesla na počátku tohoto čtení paní poslankyně Levá, takže to bude naše další hlasování. A na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, až na jednu drobnou výhradu s tímto postupem souhlasím. Já jsem přesvědčen, že o návrhu paní poslankyně Levé, který zazněl ve třetím čtení, bychom měli hlasovat předtím, než bychom případně hlasovali o bodu D1. Ne až nakonec.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Souhlasím. Zařadím tedy toto z bodu sedm jako legislativně technickou úpravu před bod D1, to znamená za hlasování označené jako B8.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. V případě, že nebude přijato B8, budeme hlasovat nejprve o legislativně technickém návrhu paní poslankyně Levé a pak o D1. Ano? Je to tak? (Souhlas.)

Paní poslankyně Michaela Šojdrová se hlásí se svou připomínkou k postupu.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Ano, děkuji. Já bych poprosila, aby při hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B bylo zvlášť hlasováno o bodu sedm, čili B7 hlasovat odděleně. Děkuji

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, ale v bloku, až se bude hlasovat o béčku. Tak. Paní poslankyně Levá ještě má výhradu?

 

Poslankyně Ivana Levá: Také k béčku, prosila bych vyčlenit B7 na samostatné hlasování. (Předsedající: To už bylo.) B1, 3, 11 také jako druhé hlasování a B12 jako třetí hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, ale všecko - rozumíme tomu, že až by na bod B došla řada, poté co by byly prohlasovány všechny další návrhy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP