(11.50 hodin)
(pokračuje Bublan)

Jsem pro tuto novelu, která odstraňuje byrokratickou zátěž, ale současně upozorňuji na to, že může být vytvořen nějaký slabý článek v tomto řetězu a je potřeba zvýšit tuto kontrolu a zvýšit informační systémy, které by podchytily, jakým způsobem se s tímto materiálem zachází. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bublanovi. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Zdá se, že nikdo, takže rozpravu končím. Nebo pan zpravodaj se hlásí do rozpravy? Ne, nehlásí se do rozpravy. Rozpravu končím.

Ptám se, zdali pan ministr chce přednést závěrečné slovo. Chce, takže pane ministře, máte příležitost.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jak výbor pro obranu, tak i výbor pro bezpečnost přijaly pozměňovací návrhy, s nimiž lze v zásadě souhlasit, v některých případech bude mé stanovisko neutrální.

Nicméně si dovolím dopředu říci, že byly uplatněny pozměňovací návrhy, z nichž s některými, konkrétně s návrhy paní poslankyně Kateřiny Jacques pod písmeny C2, C3, C4 a poslankyně Michaely Šojdrové pod písmenem E, nelze souhlasit.

V případě návrhu pod písmenem C2 by přijetím tohoto návrhu bylo znemožněno diferencování podle míry závažnosti porušení zákona a v praxi by to mohlo znamenat odejmutí povolení např. i za takovou banální věc, jako jsou neúplné údaje žádosti o povolení. Chtěli jsme odstranit byrokratickou zátěž, a znova ji zavedeme. V případě návrhu pod písmenem C3 by to opět znamenalo diferencování podle závažnosti porušení zákona a v praxi by to mohlo znamenat odejmutí např. při chybě v žádosti o licenci. To si nemyslíme, že je úplně tím správným krokem. V případě návrhu pod C4 si myslíme, že obchodní tajemství je definováno v obchodním zákoníku a tento návrh by znamenal jeho nepřímou novelu. Navíc obsahuje nejasnou terminologii a zejména druh konečného uživatele není v zákoně použit vůbec. Ani v praxi neexistuje. Zveřejnění navrhovaných informací by bylo problematické, především u dovozu do České republiky z důvodu zabezpečení obrany a vnitřní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh pod písmenem E. Tento návrh se jeví jako nadbytečný. Zpráva je Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky každoročně předkládána na základě usnesení vlády a po projednání ve vládě je ihned zveřejňována, čili informace jsou dostatečně k dispozici každému a dávat to znovu do zákona nám připadá skutečně nadbytečné a znovu zatěžující byrokratickou zátěž.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, za vaše závěrečné slovo. Prosím pana zpravodaje, aby nám řekl, jak si představuje hlasování a případně nás seznámil se svou závěrečnou řečí.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Procedura by měla být poměrně jednoduchá. Napřed budeme hlasovat společně o bodech A1, A2, A5, A6, potom o bodech A3, A4. Hlasováním o těchto bodech se stávají nehlasovatelnými body pod písmenem B a D, poté bychom hlasovali o bodech pod písmenem C a následně o bodech pod písmenem E a následně o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu? Nejsou. Hlásí se paní poslankyně Jakubková. Prosím.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážené dámy a pánové, nevím, zda jsem dobře rozuměla, ale já bych ráda, aby se o bodu A1 hlasovalo zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O bodu A1? Určitě vám bude vyhověno. Jsou nějaké další námitky? Čili to, co navrhl pan zpravodaj, s přáním, které tady zaznělo, že i o bodu A1 se bude hlasovat zvlášť.

 

Kdo souhlasí s touto procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 170 poslanců, pro bylo 133, nikdo proti. Takže se budeme držet této procedury. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Budeme tedy hlasovat podle návrhu paní kolegyně Jakubkové o písmenu A1. Stanovisko souhlasné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 249. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, pro 136, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji. Dále budeme hlasovat o bodech pod písmeny A2, A5 a A6. Moje stanovisko souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, ale dámy a pánové, byl jsem požádán o to, abych vás odhlásil, tak se znovu přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Za souznění zpravodaje i navrhovatele rozhodneme o osudu návrhu v hlasování pořadové číslo 250. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 152 poslanců, pro 130, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji. Dále budeme hlasovat o návrzích pod písmeny A3 a A4.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tam je, že se vylučuje s něčím, tak to prosím zopakujte, aby to každému bylo jasné v případě přijetí.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Budeme hlasovat o návrzích pod písmeny A3 a A4. Moje stanovisko souhlas. (Ministr má neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Já jsem zaregistroval, pane zpravodaji, možná jsem se zmýlil, ale že jste říkal, že v případě, že bude A3, A4 přijato, že je něco nehlasovatelné. Není to tak, ano? Takže jsem se spletl já.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 251. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, pro 72, proti jeden. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji. Hlasováním o bodech pod písmenem A se stávají nehlasovatelnými body B a D. Proto navrhuji hlasovat o bodech pod písmenem C. Moje stanovisko souhlas. Pardon, nesouhlas, omlouvám se moc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili B a D říkáte, že jsou nehlasovatelné, nikdo proti tomu nic nenamítá. A budeme rozhodovat o písmenu C za vašeho nesouhlasného stanoviska - a pan ministr? (Ministr nesouhlasí.) Nesouhlasné stanovisko.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 252, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s návrhem pod písmenem C, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců, pro 3, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Nyní zbývá hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E. Moje stanovisko nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 253. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 163 poslanců, pro 10, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Tím jsme hlasovali o všech předložených pozměňovacích návrzích a prosím vás, pane místopředsedo, o předložení závěrečného usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 680, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP