(11.40 hodin)
(pokračuje Prosek)

3. V tisku 716/3 A1 bod 2 v odstavci § 30 odstavce 4 druhé části věty první, která začíná slovy "do tohoto seznamu zapíše..." se slova "je a" nahrazují slovy "a je".

A konečně poslední legislativně technická úprava chyb. V tisku 716/3 v bodě A2 má úvodní text správně znít: "V části 14. článek XXVI zní: "stejně i označení článku má být " článek XXVI".

Já se omlouvám, že jsem vás tímto zdržel, načítáním technických úprav, ale bylo to nezbytné, protože ustanovení, které je obsaženo v bodě A2 se vztahuje výhradně k části 14 a logicky tudíž musí být zařazeno do této části a označení článku XXVI musí navazovat na předchozí článek 14 části XXV.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, kdybych tvrdil, že jsem zaregistroval to, co jste tady četl, tak bych se dopustil těžké lži. Prostě nezapamatoval jsem si z toho zbla. Myslím, že jsme na tom zhruba všichni stejně. Teď je na Sněmovně, jestli bude opovážlivě spoléhat na to, že jste to přečetl správně, a na zpravodaje jednotlivých poslaneckých klubů, že budou souhlasit s tím, že to zahrneme jako návrhy, které je možné ve třetím čtení předložit. Zdá se, že s tím není rozpor - čili důvěra v pana poslance Proska je mimořádná, musím říci. Děkuji.

Ptám se, kdo se ještě dále hlásí do rozpravy. Pokud nikdo, tak rozpravu končím. Příležitost pro závěrečné slovo pana ministra. Není potřeba.

Přistoupíme k hlasování. Pan poslanec Zdeněk Prosek nám řekne, jak si představuje průběh tohoto hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Opět konstatuji, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí a v tomto čtení nebyl podán návrh na vrácení do druhého čtení, takže navrhuji, abychom postupovali takto.

Za prvé bychom hlasovali o těch dnes mnou přednesených legislativně technických úpravách. Za druhé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které schválil hospodářský výbor ve svém usnesení č. 264, které jsou v tisku 716/3 uvedeny pod body A1, A2 a A3. Pak můžeme přistoupit ke schválení zákona ve znění pozměňovacích návrhů jako celku. A konečně bychom nemuseli hlasovat o doprovodném usnesení k tomuto doprovodnému návrhu, protože apel na vládu jsme přijali už k tisku 715.

Jsou-li námitky proti tomu, bylo by asi nejlépe, kdybychom o tomto postupu dali hlasovat, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, nehněvejte si, ale já si myslím, že to není třeba, protože jinak se ani snad hlasovat nedá. Pokud se na tomto shodneme, tak bychom nejprve rozhodli o vašich návrzích, které zazněly ve třetím čtení. Předpokládám, že vy s nimi souhlasíte, pan ministr také.

 

Ostatní to dají najevo v hlasování pořadové číslo 245, které jsem zahájil. Kdo má důvěru k těmto návrhům, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasovalo 171 poslanců, pro návrh se vyslovilo 149, nikdo proti. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení hospodářského výboru. Jsou v tisku 716/3 uvedeny jako body A1, A2 a A3. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 246. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 160, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Přečtu návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, podle sněmovního tisku 716, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 247. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 159, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme schválili toto usnesení. O doprovodném usnesení už jsme rozhodli, takže ho nebudeme podrobovat hlasování, ani kdybyste si to někdo přál. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji také panu ministrovi, který ovšem zůstane ještě u stolku navrhovatelů.

Pane zpravodaji, máte příležitost.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Já si dovolím, pane místopředsedo, poděkovat Sněmovně za důvěru, jak jste zdůraznil. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak vám také děkujeme, pane zpravodaji.

 

Budeme se věnovat bodu

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o  zahraničním obchodu
s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o  živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 680/ - třetí čtení
 

Místo vedle pana ministra Vladimíra Tošovského zaujme zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jiří Čepelka. Pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 680/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nebudu rozporovat novelu tohoto zákona, jenom bych chtěl upozornit na jednu skutečnost, kterou jsem i konzultoval s Amnesty International, a chtěl bych, aby to zde zaznělo.

Součástí této novely je také zavedení eurolicence. Tím se samozřejmě odstraňuje byrokratická zátěž při obchodování zemí Evropské unie s vojenským materiálem. Nicméně může to také vytvářet určitý slabý článek v těchto obchodech. Mám na mysli případ, kdy vyvezeme nějaký vojenský materiál třeba do Bulharska, nepotřebujeme takzvaný End User, nicméně pokud by to Bulharsko vyvezlo dál, nějaké zbraně do rizikových zemí, tak už nad tím nemáme kontrolu. Já vím, že je velmi těžké legislativně upravit tuto kontrolu. Dříve se země Evropské unie řídily etickým kodexem při obchodování s vojenským materiálem. Teď tento etický kodex byl nahrazen společným postojem zemí Evropské unie. Tento společný postoj už je právně závazný na rozdíl od etického kodexu. Ten byl závazný pouze politicky.

Já bych chtěl možná jenom vyzvat, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu a možná ve spojení s Ministerstvem vnitra se zamyslelo nad těmito procesy a zavedlo určitou informační kontrolu, nejlepší by byla elektronická kontrola, a teď mám na mysli v zemích Evropské unie, a současně zvýšilo informační výměnu těchto informací mezi ostatními zeměmi. Příklad třeba s Bulharskem. Pokud by skutečně došlo k nějakému vývozu zbraní do Bulharsku, kde by byla určitá pochybnost o tom, zda to nebude vyváženo i někam dále do rizikových zemí, tak tady nastupuje úzká spolupráce mezi zpravodajskými službami, které budou sledovat tento tok materiálů a případně upozorní na nějaké trendy, které by mohly poškodit nejenom Českou republiku, ale v podstatě celou Evropskou unii. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP