(11.30 hodin)
(pokračuje Prosek)

Zde si dovolím jednu technickou poznámku k návrhu pana poslance Snopka. Vedle zásadních věcných argumentů, které přednesl pan ministr, konstatuji po konzultaci s legislativním odborem, že ve druhém čtení zní návrh pana poslance Snopka na odložení účinnosti zákona o jeden rok a tento návrh si odporuje s druhou částí, kde padl návrh účinnosti k 28. 12. 2011, což by fakticky znamenalo odložení účinnosti až o dva roky. Daleko závažnějším problémem potom ale je skutečnost, že ten pozměňovací návrh byl předložen k tisku 715, ale prodloužení lhůty se nevztahovalo k tisku 716, na nějž navazují další zákony, do kterých by se promítlo to, co bychom schválili v tisku 715. To je jen technická poznámka k pozměňovacímu návrhu E1 pana kolegy Snopka.

Pakliže projdeme těmito pěti hlasováními, předposledním hlasováním bychom mohli schválit zákon jako celek, a pokud by byl schválen zákon jako celek ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, tak bychom se vrátili k usnesení hospodářského výboru, ve kterém je obsaženo doprovodné usnesení, které apeluje na vládu, aby zajistila koordinovaný postup při transpozici této směrnice zejména se sousedními státy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, já vám děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, postupujeme podle návrhu pana zpravodaje tak, jak jste návrhy přednášeli. Myslím, že v tuto chvíli není potřeba tuto proceduru podrobit hlasování, leč že by si to někdo přál. Pokud si to nikdo nepřeje, budeme postupovat tak, jak pan poslanec Prosek navrhl.

Přistoupíme k hlasování prvnímu.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: První hlasování je o pozměňovacích návrzích schválených hospodářským výborem, uvedených pod body A1, A2 a A3. (Ministr i zpravodaj stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 239. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Druhé hlasování je o pozměňovacím návrhu, který jsem přednesl já v podrobné rozpravě. Je obsažen pod body B1 až B6. Jedná se o legislativní úpravy. (Ministr i zpravodaj stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 240. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 159, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C1 pana kolegy Mencla. (Ministr i zpravodaj stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 241. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 155, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Vzhledem k tomu, že byl tento návrh přijat, potom je nehlasovatelný identický návrh pod písmenem D1, předložený kolegy Vanouškem a Fialou, takže se dostáváme k návrhu pana kolegy Snopka. Je to pozměňovací návrh E1 týkající se odložení účinnosti zákona. (Ministr i zpravodaj stanovisko záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 242. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 5, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu jako celku, jestli souhlasíte, a pak o doprovodném usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o volném pohybu služeb, podle sněmovního tisku 715, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro 140, nikdo proti. Toto usnesení bylo přijato.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, které je uvedeno jak v pozměňovacích návrzích, tak v tisku hospodářského výboru. (Ministr i zpravodaj stanovisko souhlasné.) Chce někdo přečíst to usnesení? Pane ministře, vidím z vašeho gesta, že vám to také nevadí.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 244. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro 149, nikdo proti. I toto usnesení bylo přijato.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Pokud se nemýlím, tak ve stejné sestavě se pustíme do projednávání dalšího bodu, což je

133.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
/sněmovní tisk 716/ - třetí čtení

Protagonisté jsou známi. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 716/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Zdeněk Prosek.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych po konzultaci v dohodě s legislativním odborem provedl nezbytné opravy legislativně technických chyb, jak mi to umožňuje § 95 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o tyto technické chyby a tiskové úpravy:

1. V části 30 článku LV vládního návrhu zákona, tisk 716, se v bodech 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 odkaz na poznámku pod čarou číslo "39a)" nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou číslo "39b)" a věta "Dosavadní poznámka pod čarou číslo 39a) se označuje jako poznámka pod čarou číslo 39b), včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou" se zrušuje.

2. V části 34 článku LXI vládního návrhu zákona, tisk 716, se v bodě 7 odkaz na poznámku pod čarou "45a)" nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou číslo "46a)". ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP