(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Mezitím jsem vás, dámy a pánové, odhlásil, prosím o novou registraci.

 

Zdá se, že všichni ti, kteří jsou připraveni hlasovat, jsou již v sále, takže v hlasování pořadové číslo 235 rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců, pro bylo 80, proti 77, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dalším krokem tedy by bylo hlasování o návrhu pana poslance Vlčka. Tady je moje stanovisko vstřícné, tedy kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Za navrhovatele pan poslanec Rafaj? (Kladné stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 236. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 přihlášených pro 90, proti 75, takže tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Návrh pana poslance Wolfa je poslední z pozměňovacích návrhů. Mé stanovisko je spíše záporné. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Za tohoto stavu jsem zahájil hlasování pořadové číslo 237. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro 92, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Tak a tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy, nemýlím-li se.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Je to tak, takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o chvilku strpení, protože to návětí je dlouhé: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého, Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění zákona č. 177/2003 Sb., podle sněmovního tisku 454, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Mně tady blikají dva přihlášení. Ani pan poslanec Tluchoř, ani pan poslanec Zajíček to nemyslí vážně v tuto chvíli, takže je odmažu.

 

Přistoupíme k hlasování, které má pořadové číslo 238. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 přihlášených bylo pro 27, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Takže i tak děkuji panu navrhovateli a jeho skupině i panu zpravodaji za odvedenou práci. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Tím je bod

132.
Vládní návrh zákona o volném pohybu služeb
/sněmovní tisk 715/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Prosek. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou k dispozici jako sněmovní tisk 715/3, a v tuto chvíli otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, dovolte, abych přivolal vaši pozornost k bodům C a D, resp. k pozměňovacím návrhům C a D, které jsou totožné. Konstatuji, že předkladatel projevil jisté rozpaky nad těmito body. Vedli jsme intenzivní jednání a shodli jsme se s předkladatelem, že tyto body jsou užitečné a správné. Dovoluji si vás tedy požádat o jejich podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Menclovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, ptám se, zda pan ministr Tošovský chce vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak, takže pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, souhlasím s usnesením hospodářského výboru.

Pozměňovací návrhy pánů poslanců Mencla, Vanouška a Fialy ze druhého čtení směřují ke zpřesnění případného výčtu činností, které lze považovat za služby obecného zájmu hospodářské povahy a za účelem vyhnout se potenciálním výkladovým potížím ve vazbě na veřejné financování soukromého sektoru, a to jak z fondu Evropské unie, tak i z národních zdrojů, a s tímto návrhem souhlasím.

Pozměňovací návrh pana poslance Snopka (obrací se na předsedajícího) - to mám říct teď taky?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, budete mít určitě příležitost říct, zda doporučujete, nebo nedoporučujete jednotlivé návrhy od stolku zpravodajů, ale pokud je chcete v tuto chvíli okomentovat, tak k tomu máte samozřejmě příležitost.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Pozměňovací návrh pana poslance Snopka směřuje k posunutí účinnosti obou zákonů o dva roky proti termínu pro implementaci transponované směrnice o službách, a to na 28. prosinec roku 2011. S takovým návrhem razantně nemůžu souhlasit. K tomu mě vede několik důvodů. V první řadě je to odpovědnost za veřejné prostředky, protože pak nás od Evropské komise čeká pokuta v řádu několika milionů eur. A dále se domnívám, že - a to bude v dalším - ten důvod, který k tomu vede, bude v doprovodném usnesení, čili to bude ten bod následující. Otázka už byla hlasována při projednávání návrhu v hospodářském výboru a výsledkem je návrh na stanovení účinnosti s pevným datem, a to 28. prosinec roku 2009.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil se svým názorem na to, jak bychom měli postupovat při hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Milé dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že padlo ve druhém čtení celkem pět pozměňovacích návrhů, z toho dva jsou identické, bude poměrně jednoduchá procedura. Konstatuji, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí ani dnes nebyl podán návrh na vrácení do druhého čtení. Proto bychom mohli postupovat takto:

Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích schválených hospodářským výborem, které jsou uvedeny v tisku 715/3. Jedná se o body A1, A2 a A3. To by bylo první hlasování.

Druhé hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu, který jsem přednesl v podrobné rozpravě ve druhém čtení já a který je uveden v tisku 715/3 pod body B1 až B6. Jde v podstatě o legislativní úpravu.

Třetí hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu předneseném panem kolegou Václavem Menclem, který je označen písmenem C1. Jedná se o návrh nového znění § 3 písmene e). Bude-li tento pozměňovací návrh schválen, potom je pozměňovací návrh D1 předložený poslanci Vanouškem a Fialou nehlasovatelný, a to z důvodu, který jsem již zmínil. Jedná se o identické pozměňovací návrhy.

Čtvrtým hlasováním by bylo hlasování o návrhu pod písmenem C1. Nebude-li schválen bod C1, potom další hlasování o pozměňovacím návrhu D1 předloženém poslanci Vanouškem a Fialou.

Páté hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu E1 pana poslance Snopka, týkajícím se prodloužení lhůty účinnosti zákona. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP