(18.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

A já zariskuji. Zahájím projednávání bodu číslo

97.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou
Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou
České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 21. března 2008 v Hanoji
/sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Slovo patří opět ministru financí panu Eduardu Janotovi.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Česká republika přistoupila k negociaci dohody o ochraně a vzájemné podpoře investic s Vietnamem na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství, podle kterého je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodní právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem. Výsledkem jednání je předložený protokol, který je v souladu s harmonizačními klauzulemi, které odsouhlasila Evropská komise. Uvádí dohodu o ochraně investic s Vietnamem do souladu s komunitárním právem.

Protokolem byl upraven článek 3 - Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod - do kterého byly vloženy nové odstavce 4 až 6. Tato ustanovení rozšiřují výjimku z národního zacházení a doložky nejvyšších výhod tak, že Česká republika nebude povinna poskytovat vietnamským investorům a jejich investicím výhodnější zacházení, které poskytuje investorům a jejich investicím z členských zemí EU nebo ze třetích zemí na základě mezinárodních smluv uzavřených EU se třetími státy.

Další úprava se týká článku 6 - Převody. Na úvod článku číslo 6 odstavec 1 byla vložena klauzule, která České republice jako členu celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu umožní přijímat opatření v oblasti volného pohybu kapitálu a omezit volný pohyb, volný převod plateb. Ustanovení je formulováno takovým způsobem, že je aplikovatelné pouze na Českou republiku jako členskou zemi EU, neboť Vietnam dosud není členem žádného obdobného integračního seskupení.

Poslední harmonizační ustanovení se nachází v novém článku 11 - Základní bezpečnostní zájmy - který odpovídá formulaci odsouhlasené Evropskou komisí. Na základě tohoto článku bude Česká republika oprávněna přijímat opatření na ochranu svých bezpečnostních zájmů. Mezi tyto zájmy náleží rovněž zájmy plynoucí z členství České republiky v Evropské unii.

Jednání o harmonizaci dohody s komunitárním právem byla využita i k úpravě článku 8 - Řešení sporu investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany. Protokolem se zavádí půlroční lhůta pro smírné řešení sporu mezi investorem a hostitelským státem, která je dostatečně dlouhá jak pro jednání o mimosoudním řešení sporu, tak i pro přípravu právní ochrany žalovaného státu. Dále se do článku 8 dohody vkládá nový odstavec 3, který uvádí prameny práva, podle kterých bude rozhodčí soud předložený spor rozhodovat.

Sjednáním Protokolu se České republice podařilo dosáhnout plné slučitelnosti dohody o ochraně a podpoře investic s Vietnamem s komunitárním právem. Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto protokolem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Slovo patří panu poslanci Miloslavu Souškovi, který je zpravodajem zahraničního výboru. Odůvodní usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 509/2.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh byl projednán zahraničním výborem dne 8. dubna 2009 na 37. schůzi. Rád bych vás seznámil s doporučením Poslanecké sněmovně, a to je přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 21. března 2008 v Hanoji.

Děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Iniciativně tento návrh projednal i rozpočtový výbor. Zpravodajkou je opět paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, aby odůvodnila usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 509/1.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Jak už bylo řečeno, tento vládní návrh projednal rozpočtový výbor na své schůzi dne 10. září 2008. Vzhledem k času a vzhledem k tomu, že to máte všichni písemně na stole, doporučuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci výše uvedeného protokolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Prosím, pan kolega Exner má slovo. Dámy a pánové, nezneklidňujme se, máme plných pět minut času.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, myslím, že vás nezdržím dlouho. Změna této dohody, jak už řekl pan ministr, ale i další, je vynucena nezbytností přizpůsobit ji pravidlům Evropské unie pro případ, že by stanovila Evropská unie omezující podmínky z rozhodnutí Rady, které jsou přímo použitelné a týkají se ochranných opatření a bezpečnostních zájmů.

Pro partnerskou zemi ve všech případech jde o zhoršení proti stavům, které jsou v současných smlouvách. Zužuje se poskytnutí výhod tzv. národního zacházení. Také to bylo řečeno. Vietnam na to reagoval požadavkem na stanovení jeho podobných práv, pokud by se na něj v budoucnosti vztahovaly podobné podmínky z členství v některé mezinárodní organizaci.

Upozorňuji na to proto, že v obdobných smlouvách není vždy taková úprava vynucovaná druhou stranou. Například hned v následujícím bodě, který už dnes nebude projednáván, ve smlouvě s Kambodžou, Kambodža na takové rovnoprávné podmínce netrvala, Vietnam ano. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Prosím, zda se někdo hlásí dále do rozpravy. Nevidím žádnou takovou přihlášku, proto rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Připomenu, že usnesení obou výborů jsou shodná.

Takže zahajuji hlasování pořadové číslo 205. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak jsme s ním byli seznámeni. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasováno pořadové číslo 205 přítomno 122, pro 100, proti 2. Tento návrh byl přijat. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 97, sněmovní tisk 509. Děkuji panu ministru Janotovi, děkuji panu zpravodaji Souškovi.

Dámy a pánové, to je určitě všechno, co jsme byli dnes schopni projednat. Vám všem děkuji za spolupráci, pozornost a trpělivost. Přeji vám příjemný večer. Zítra ráno, připomínám, začíná své jednání Poslanecká sněmovna v 9 hodin ráno, a to třetími čteními, jak jsme si schválili během dnešního odpoledního hlasování.

Ještě jednou - příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP