(18.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak nám bylo předneseno. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 202. Přítomno 120, pro 99, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem 94, sněmovním tiskem 412. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

A stihneme určitě ještě jeden bod, proto zahajuji projednávání bodu číslo

95.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze
/sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Prosím o úvodní slovo pana ministra financí Eduarda Janotu.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Paní předsedající, dámy a pánové, protokol mění stávající investiční dohodu, která byla sjednána v roce 1993. Protokol byl projednán zahraničním výborem Poslanecké sněmovny, který svým usnesením číslo 126 ze dne 21. 5. doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací protokolu.

K jednání o změně investiční dohody Česká republika původně přistoupila z důvodu svého členství v Evropské unii, neboť jako člen Evropské unie má povinnost uvést do souladu s komunitárním právem své závazky vyplývající z investičních dohod, které uzavřela s třetími zeměmi před vstupem do Evropské unie. Česká republika proto navrhla rumunské straně změnu některých ustanovení dohody za účelem odstranění rozporu mezi dohodou a komunitární úpravou. Vstupem Rumunska do Evropské unie však jednání o těchto změnách ztratilo své opodstatnění, neboť již nebyl důvod sjednávat v dohodě ustanovení, která jsou zaměřena vůči nečlenským zemím Evropské unie. Česká republika proto dále jednala s rumunskou stranou pouze o změnách v článku 8 dohody, který upravuje řešení sporů mezi investorem a hostitelským státem.

Česká strana především navrhla změnu v odstavci 2, podle něhož může investor předložit spor do arbitrážního řízení za předpokladu, že s tímto řešením bude výslovně souhlasit hostitelský stát. V praxi se již ukázalo, že rumunský stát není ochoten dát souhlas k zahájení arbitrážního řízení - případ Železárny Veselí. Nová úprava sjednaná v předkládaném protokolu nyní zajistí, že souhlas hostitelského státu s řešením případného sporu v mezinárodní arbitráži bude zakotven přímo v dohodě a poté bude záležet na investorovi, zda si tento způsob řešení sporu zvolí.

Dále česká strana navrhla do článku 8 doplnit nový odstavec 3, který vymezuje prameny práva, podle nichž bude rozhodčí tribunál povinen rozhodovat spor. Tímto novým ustanovením budou posíleny právní záruky investorů i hostitelského státu v procesu řešení investičních sporů.

Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna České republiky vyslovila souhlas s ratifikací protokolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím pana zpravodaje Tomáše Duba, který je zpravodajem zahraničního výboru, aby nás seznámil s usnesením výboru. Obdrželi jsme je jako sněmovní tisk 416/1.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor na své 25. schůzi 21. května 2008 projednal tento tisk a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, který byl podepsán dne 22. ledna 2008 v Praze.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otvírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se na vaše přihlášky z místa. Nevidím žádnou. Končím rozpravu a budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 203. Táži se, kdo souhlasí s usnesením, s kterým jsme byli právě seznámeni. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 203. Přítomno 122, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končí tím projednávání bodu číslo 95, sněmovního tisku 416 v druhém čtení.

 

A stihneme ještě bod 96, to je

96.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci
v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou
/sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Požádám opět o úvodní slovo ministra financí Eduarda Janotu.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, předkládám vám návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 1952. Československo přistoupilo k této úmluvě v roce 1965. V současné době má Rada pro celní spolupráci 174 členů a její pracovní název je Světová celní organizace.

Rada Evropské unie rozhodla již v roce 2001, aby Evropské společenství usilovalo o členství ve Světové celní organizaci, nicméně v této době byly některé členské státy Světové celní organizace proti vstupu Evropského společenství do této mezivládní organizace. V důsledku změny postoje těchto států bylo teprve v roce 2006 možné opětovné přezkoumání žádosti Evropského společenství o členství ve Světové celní organizaci. Jeho výsledkem bylo doporučení na změnu úmluvy, konkrétně jejích dvou článků, článku VIII a XVIII, Radou Světové celní organizace v roce 2007, která umožní, aby se smluvními stranami úmluvy, tedy členy Světové celní organizace, mohly stát rovněž celní a hospodářské unie.

Hlavním důvodem záměru EU stát se členem Světové celní organizace je skutečnost, že oblasti spravované jsou v působnosti jak Evropského společenství - sekundární legislativa, zejména pak oblast upravená Celním kodexem Evropského společenství - tak i členských států.

Členství ve Světové celní organizaci umožní Evropskému společenství plně se účastnit práce ve všech jejích orgánech, hlasovat o záležitostech spadajících do působnosti Evropského společenství a prosazovat jednotnou aplikaci úmluvy v těch oblastech, které patří do působnosti členských států Evropské unie. Tyto aktivity ve svém důsledku usnadňují mezinárodní obchod a mají pozitivní dopad rovněž na podnikatelské prostředí v České republice.

Vzhledem k tomu, že přístup k úmluvě byl sjednán na prezidentské úrovni, je třeba navrhované změny úmluvy vnitrostátně projednat stejným způsobem jako smlouvu prezidentskou.

Předkládaný návrh na přijetí změny úmluvy je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Navrhovaná změna není v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Přijetí změny úmluvy nebude mít negativní dopad na státní rozpočet.

Dovoluji si požádat o souhlas s navrhovanou změnou úmluvy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Daniel Reisiegel. Prosím, aby odůvodnil usnesení, které jsme dostali jako sněmovní tisk 463/1.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Hezký podvečer, dámy a pánové.

Zahraniční výbor se danou úmluvou zabýval na své 25. schůzi 21. května 2008. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně zpravodaje přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou.

Děkuji. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otvírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí ze svého místa. Ale nevidím takovou přihlášku, proto rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který právě zazněl.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 204. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na usnesení, tak jak jej přečetl zpravodaj zahraničního výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 204. Přítomno 123, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas. Končí tím projednávání bodu 96, sněmovního tisku 463 ve druhém čtení.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP