(18.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

O tomto návrhu nechám nyní hlasovat, pokud není námitka. Bude to hlasování s pořadovým číslem 200, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 200, přítomno 123, pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Lhůta mezi druhým a třetím čtením byla zkrácena na 48 hodin a s tímto konstatováním končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu číslo 32, sněmovního tisku 768 ve druhém čtení.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu a tímto bodem je bod číslo 34. Jedná se o

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 5. května, přerušili jsme jej před ukončením podrobné rozpravy. Prosím, aby ke stolku zpravodajů přišli paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová a také zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radim Chytka. Budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě a já se zeptám, zda se někdo do této přerušené podrobné rozpravy hlásí. Paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, vznáším návrh na zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, končím podrobnou rozpravu.

 

Rozhodneme o návrhu, který zazněl, tj. návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 201. Táži se, kdo je pro zkrácení této lhůty. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 201, přítomno 122, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Lhůta tedy byla zkrácena, s druhým čtením jsme se vypořádali a končím projednávání bodu číslo 34, sněmovního tisku 770 ve druhém čtení. Děkuji paní ministryni, děkuji též panu zpravodaji.

 

Je před námi blok smluv ve druhém a třetím čtení. Vzhledem k času se domnívám, že bychom ještě mohli jednu či dvě smlouvy projednat. Problémem je, že by Sněmovna musela rozhodnout o tom, že můžeme hlasovat ještě po 19. hodině, což chci. Zda mám zahájit projednávání alespoň té první smlouvy. Můžeme se dostat do situace, kdy bude po 19. hodině. Netuším, jak bude dlouhá, tak se chci zeptat, zda je zde nějaký návrh na to, abychom mohli po 19. hodině ještě hlasovat... Není návrh žádný takový. Počítám s tím, že buď to skončíme v 19 hodin, nebo přerušen dnešní jednací den.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 94, kterým je

94.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007
/sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Prosím o slovo pana ministra financí Eduarda Janotu.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, nebudu opakovat úvod, který tady byl řečen. Chci jenom konstatovat, že tato smlouva byla projednána v zahraničním výboru Sněmovny a s doporučením dal souhlas k její ratifikaci. Byla rovněž projednána rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny se stejným výsledkem. Pro vaši informaci uvádím, že již v dubnu tohoto roku dal souhlas k ratifikaci této smlouvy Senát Parlamentu České republiky.

Smlouva podpoří obchodní vztahy mezi oběma zeměmi i vzájemné vztahy vůbec. Je nesporné, že uzavřením této smlouvy se zlepšuje právní jistota daňových subjektů obou zemí, zejména s ohledem na existenci a výši daňové povinnosti. Tato smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku byla sjednána s Bosnou a Hercegovinou na expertní úrovni na základě vzorových modelů OECD a OSN. Smlouva upravuje spolupráci mezi příslušnými úřady obou zemí, umožňuje neformální řešení případných sporů při jejím provádění a výkladu a rovněž předpokládá spolupráci při výměně informací mezi příslušnými úřady smluvních států. Lze připomenout, že smlouva nestanoví daňovým poplatníkům žádné jiné povinnosti nad rámec daňových zákonů platných ve smluvních zemích.

Vzhledem k uvedenému doporučuji, aby rovněž Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s ratifikací této důležité mezinárodní smlouvy.

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Františka Novosada, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 412/2.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené dámy a pánové, k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007. Tento sněmovní tisk byl Sněmovnou přikázán k projednání zahraničnímu výboru a usnesení zahraničního výboru zní:

Zahraniční výbor z 25. schůze dne 21. května 2008. Po odůvodnění náměstka ministra financí Petra Chrenka, zpravodajské zprávě poslance Františka Novosada a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám, pane zpravodaji. Iniciativně tento návrh projednal také výbor rozpočtový. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s usnesením tohoto výboru. Připomenu, že jsme obdrželi toto usnesení jako sněmovní tisk 412/1.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, jak už tady řekl pan ministr, rozpočtový výbor na svém jednání projednal tuto mezinárodní smlouvu a přijal své usnesení číslo 475 z 28. schůze z 28. května 2008 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána dne 20. listopadu 2007.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se hlásí někdo do rozpravy ze svého místa. Ale nevidím takovou přihlášku, proto rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jsme jej zde slyšeli. Obě usnesení jsou totožná, jak usnesení výboru zahraničního, tak výboru rozpočtového. A já přivolávám naše kolegy, aby se mohli tohoto hlasování zúčastnit. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP