(12.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pokud se nemýlím, mohu přednést návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 704, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166 a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro 108, proti 52. Takže konstatuji, že jsme toto usnesení přijali. Se zákonem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi.

Bliká mi tady na tabuli přihláška faktická pana poslance Jandáka. Předpokládám, že se pouze přehmátl. Já to nemohu ovlivnit. (Poslanec Jandák potvrzuje omyl.) Čili jedná se o... Ještě jednou jste to zmáčkl. To se nedá vynulovat. Dobře.

 

Dámy a pánové, projednali jsme tento bod a můžeme se věnovat bodu číslo

151.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob,
zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
a zákona o základním registru práv a povinností
/sněmovní tisk 714/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů sedí Ivan Langer a prosím, aby pan poslanec Jaroslav Krupka coby zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se ujal svých zpravodajských povinností. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 714/2.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já chci jen na úvod tohoto bodu poděkovat všem, kteří podpořili předcházející zákon, a jsem bytostně přesvědčen, že čas ukáže, že udělali dobrou věc a že ti, kteří hlasovali opačně, se mýlili.

Tento návrh zákona je takzvaným změnovým zákonem, který doprovází zákon o základních registrech, který byl již 27. dubna tohoto roku vyhlášen ve Sbírce zákonů. Tento změnový zákon na něj na základě konceptu, který zvolila Poslanecká sněmovna při řešení toho klíčového problému eGovernementu, základních registrů, navazuje.

Doporučuji tento návrh projednat a vyjádřím se k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, takže rozpravu končím a prosím pana poslance Krupku, aby se ujal svých povinností. Vás prosím, dámy a pánové, o klid.

Hlásila se paní poslankyně Halíková. Já se jí omlouvám. Já jsem ji neviděl. Písemně je to lépe. Z místa je to možné, ale riskujete, že mé oko nedohlédne.

 

Poslankyně Milada Halíková: Já se omlouvám, pane místopředsedo, vám i Poslanecké sněmovně, a prosím kolegy a kolegyně poslance, aby zaregistrovali legislativně technickou u mého pozměňovacího návrhu, a sice slova "trvalé bydliště" nahradit slovy "adresa místa trvalého pobytu". A za slova "rodinný stav" vložit slova "nebo registrované partnerství".

Ještě jednou se omlouvám a děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ale osobně - s tou první legislativně technickou je možno možná vyslovit souhlas, ale ta druhá prostě není legislativně technická. Já se omlouvám. To podle mého soudu je nehlasovatelné. Ale nechám to na zpravodaji. Protože to mění podstatu a dotýká se podstaty věci. To není legislativně technická.

Nicméně hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Takže hovořit bude pan poslanec Krupka coby zpravodaj, pokud pan ministr nechce se závěrečným slovem vystoupit. Nechce. Takže budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Dobrý den ještě jednou. V dané chvíli máme pro hlasování připraveny celkem čtyři pozměňovací návrhy. Jeden je vlastní usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a další tři pozměňovací návrhy byly načteny ve druhém čtení. Před chvílí byla načtena legislativně technická změna u pozměňovacího návrhu paní kolegyně Halíkové.

Ale přiznám se, že i já jsem teď na jistých pochybách a jí se předem omlouvám, jestli rozšíření spektra výčtem o registrované partnerství je možné takto akceptovat, protože bychom se dostali nad rámec toho, co bylo obsahem. Já bych v tom případě se chtěl zeptat, a možná i paní poslankyně Halíkové, jestli tedy můžeme akceptovat pouze tu prvou část, o které bychom tedy nechali hlasovat, jestli s tím bude Poslanecká sněmovna takto souhlasit, kdyby se upřesnila formulace, kterou ona si přeje zachovat, aby byla v dikci platného zákona o těch údajích, co se uvádějí, a tu druhou část, která rozšířila o to registrované partnerství, uznávám, že asi je to na diskusi, že bychom tedy tento druhý bod tam v dané chvíli nedali a zůstali pouze u toho, tak jak ona má uvedeno ve svém původním návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Tak rozprava neprobíhá, připomínám. Já jsem označil druhý návrh paní poslankyně Halíkové za nehlasovatelný. Pokud k mému prohlášení někdo má námitky, tuto námitku je potřeba vznést proti postupu předsedajícího a rozhodne Poslanecká sněmovna. Tu první formulaci považuji za možnou k hlasování a myslím, že paní poslankyně Halíková ji pregnantně formulovala. To znamená týká se to adresy trvalého bydliště. A možná toto, pokud jste, pane zpravodaji, nezachytil, tak tady bych paní poslankyni Halíkové pro toto upřesnění dal slovo.

Jinak připomínám, že rozprava se nekoná, ale v zájmu toho, abychom věděli, o čem hlasujeme, tak by paní poslankyně Halíková v této věci mohla tu věc upřesnit. Nebo pan ministr?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem připraven umožnit upřesnění.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Upřesnit. Ano. Takže paní poslankyně Halíková tu první věc, prosím, upřesní.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane předsedající. Takže prosím ještě jednou. V návrhu slova "trvalé bydliště" nahradit slovy "adresa místa trvalého pobytu".

A dovolím si, pane místopředsedo, navrhnout, že by tedy Sněmovna mohla podle mého názoru hlasovat o přípustnosti toho, co jsem navrhovala za druhé, kdy tedy připomínám pro ty, kteří možná nesledují úplně do důsledku... Jednalo se mi o to, aby v občanském průkazu byl zachován rodinný stav. Čili rodinný stav bude buď, já nevím - vdaná, ženatý, vdovec a podobně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, já se omlouvám. Vy můžete vznést námitku proti postupu předsedajícího. Já rozumím, že jste tak učinila. Upřesnila jste to, o co jsem vás žádal, a rozprava neprobíhá. Protože ta byla ukončena.

 

Poslankyně Milada Halíková: Omlouvám se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Čili paní poslankyně Halíková vznesla námitku proti mému postupu, kdy jsem označil její návrh na rozšíření o registrované partnerství za nehlasovatelný, neb se dotýká podstaty věci. Není to legislativně technická úprava.

 

Nicméně o této námitce dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 167. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Halíkové proti mému postupu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přihlášených 167 pro 37, proti 74. Takže Sněmovna vaší námitce nevyhověla a budeme se věnovat tomu vašemu druhému návrhu, zřejmě na začátku, ale o tom rozhodne pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Já bych tedy požádal, pane předsedající, abychom brali v potaz přednesenou legislativně technickou změnu, kterou tady přednesla paní kolegyně Halíková, abyste o ní nechal hlasovat. A potom, po této změně, abychom hlasovali postupně o všech pozměňovacích návrzích v následujícím postupu: Nejprve by se hlasoval pozměňovací návrh pod označením písmene A. Pro ty, kteří tento materiál mají před sebou, je to v podstatě celý obsáhlý materiál pozměňovacích návrhů končící předposledním listem. ***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP