(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takhle to pevně zařadit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 138. Přihlášeno je 171, pro hlasovalo 140, proti 3. Tento návrh byl taky přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Petra Plevy, to byl zase bod 140 v tom programu naší schůze. Je to návrh poslanců Plevy, Haška, Zubové, Tluchoře, Jandáka na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Petr navrhoval to zařadit pevně na příští středu - předpokládám - toho 13. 5. za pevně zařazené body, které jsme právě schválili. Tak to budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, pevně zařadit tady tento návrh poslance Plevy, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 139. Přihlášeno 172, pro hlasovalo 136, proti 5. I tento návrh na pevné zařazení byl přijat.

 

Pokračujeme návrhem paní poslankyně Aleny Páralové. Tady šlo o bod 145, to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách. A návrh byl zařadit to opět - předpokládám - na dopoledne 13. května za pevně zařazená čtení. Je to tak? (Z lavice zní: Dnes.) Aha, tak přece jenom na dnes dopoledne za pevně zařazená čtení třetí. Tak je to na dnešek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení bodu 145 dnes za pevně - je to jasné, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 140. Přihlášeno bylo 172, pro hlasovalo 125 (proti nikdo), takže tento návrh byl přijat také.

 

A poslední byl návrh paní poslankyně Dundáčkové. To byl bod číslo 76, návrh zákona o volbách do Parlamentu, a ten návrh byl zařadit to na úterý 12. května po pevně zařazených bodech. Tak hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento návrh zákona o volbách pevně v úterý příští, stiskne tlačítko a zvedne ruku. A kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 141. Přihlášeno 173, pro hlasovalo 75, proti 71. Tento poslední návrh byl zamítnut v tomhle hlasování o návrhu pořadu schůze.

 

Paní poslankyně Kateřina Jacques chce zkontrolovat hlasování. (Po chvilce.) Paní poslankyně Kateřina Jacques se hlásí o slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velmi omlouvám, hlasovala jsem ano, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jste, vážení kolegové, byl tady návrh zpochybnit toto hlasování. Budeme hlasovat o námitce paní poslankyně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku paní poslankyně Kateřiny Jacques, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 142. Přihlášeno je 173, pro hlasovalo 100, proti 24. Námitka byla přijata.

 

Teď tady zazněl návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili... Takže jsme snad znovu přihlášeni.

 

Budeme ještě jednou hlasovat ten poslední návrh, to byl návrh paní poslankyně Dundáčkové pevně zařadit bod 76, návrh změny zákona o volbách, na úterý příští týden. To je to poslední hlasování - paní poslankyně Dundáčková.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 143. Přihlášeno bylo 170, pro hlasovalo 84, proti 76. Takže bylo zamítnuto pevné zařazení.

 

Pokud nám nic nebrání, můžeme pokračovat, protože to by znamenalo, že jsme odhlasovali všechny návrhy na změny pořadu schůze. A můžeme se pustit do prvního bodu, který máme před sebou.

 

Prvním bodem našeho programu je bývalý bod sedm, je to

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb.,
o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 590/ - druhé čtení

Požádal bych ministra dopravy Petra Bendla, aby z pověření vlády předložil tento návrh zákona. Je to tisk 599 a my se nacházíme ve druhém čtení. Takže prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Petr Bendl Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, poslanci, já v první řadě děkuji za zařazení tohoto bodu na jednání dnešní Sněmovny jako prvního bodu. Velmi si to cením.

Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, je především záležitost týkající se harmonizace stávající právní úpravy s jednotlivými právními předpisy Evropského společenství, tedy konkrétně splnění závazků vyplývajících z komunitární právní úpravy, které zvyšují bezpečnostní standardy v oblasti civilního letectví. Novela zákona se soustředí převážně na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o licenci řídícího letového provozu Společenství, která zvyšuje bezpečnost letového provozu a umožňuje vzájemné uznávání průkazů způsobilosti v rámci evropského prostoru.

Předložený návrh dále provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, které směřuje k usnadnění letecké dopravy pro cestující se zdravotním postižením.

Rovněž nařízení obsahují seznam leteckých dopravců, kteří v rámci Společenství podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

Novela taktéž reaguje na povinnost České republiky vyplývající z členství v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví tím, že upravuje vedení databáze údajů o terénu a překážkách na letišti, která bude sloužit k navigačním účelům v rámci mezinárodního civilního letectví.

Návrh zákona byl projednán hospodářským výborem na schůzi 8. dubna letošního roku, kde byly doporučeny jednotlivé změny a zpřesňující formulace, které směřují ke zkvalitnění předložené novely zákona o civilním letectví.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. My jsme v prvém čtení přikázali tento návrh k projednání hospodářskému výboru. Usnesení máme jako 590/1.

Já bych požádal zpravodaje hospodářského výboru poslance Pavla Hojdu, aby nám k tomu něco řekl. Prosím, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP