(18.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Přivolám vaše kolegy, protože opravdu budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru ústavněprávnímu. Než dám o tomto návrhu hlasovat, tak vás všechny na vaši žádost odhlásím. Prosím, abyste se zaregistrovali, příchozí též aby se zaregistrovali.

Zopakuji, že ještě paní poslankyně Dundáčková navrhuje přikázání tohoto návrhu zákona stálé komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro ústavu. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání ústavněprávnímu výboru. Pardon, ještě se zeptám, jestli někdo nechce jiné přikázání. Nenavrhuje někdo další přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 132. Kdo souhlasí, aby tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 132, přítomno 102, pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh zní, aby toto téma bylo přikázáno stálé komisi pro ústavu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 133, přítomno 104, pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro ústavu. Tím končí projednávání tohoto bodu. Končím tím tedy projednávání bodu 73, sněmovní tisk 747, v prvém čtení. Děkuji panu ministru Pospíšilovi, děkuji paní zpravodajce Evě Dundáčkové.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

83.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 804/ - prvé čtení

Pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila požádám, aby tento návrh z pověření vlády přednesl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, vážená paní předsedající. Já budu velmi stručný, protože čas se nachýlil a předpokládám, že mnohem větší diskusi vyvolá následující volební zákon.

Chci obecně konstatovat a shrnout, že v tomto volebním období jsme již jednu novelu exekučního řádu přijali, ta zpřísňuje dohled Ministerstva spravedlnosti, druhou novelu jsme díky souladu koalice a opozice přijali minulý týden, ta fakticky upravuje postavení komory a její činnost. Dnes máme tedy třetí, nejrozsáhlejší novelu, na které jsme pracovali opravdu dva a půl roku v zásadě napříč politickým spektrem a jak v rovině koalice a opozice, tak odborné veřejnosti. Filozofií této novely je napravit vztahy, které zákon 120/2001 Sb., o soudních exekutorech, obsahuje, a zpřesnit vztahy mezi exekutorem, věřitelem a dlužníkem a odstranit problémy, které v praxi vznikají právě díky tomu zákonu, který byl přijat jako poslanecký návrh a ne všechny reálné praktické aspekty domyslel, ne všechny reálné praktické aspekty jsou ošetřené.

Je to tedy opravdu dvouletá práce. Já bych byl velmi rád, kdybychom z balíku zákonů, který z Ministerstva spravedlnosti ještě přišel - a dnes projednáváme tyto zákony - alespoň tento zákon projednali a pokusili se jej schválit, protože cítím, že celý parlament si uvědomuje, jak je problém exekutorství jako takový citlivý a palčivý. Bylo by dobré, když jsme se shodli nad onou pracovně sankční novelou, tak ji nazývají exekutoři sami, abychom se shodli i nad tímto zákonem, který přináší našim občanům kvalitativní změny, a to jak věřitelům, tak dlužníkům. Slibuji zde za sebe, budu-li v ústavněprávním výboru, se tomuto tématu věnovat. Byl bych rád, kdybychom ho dotáhli ještě během následujících měsíců v tomto volebním období do schválitelné podoby.

Chci konstatovat, že filozofií změn je lépe chránit práva věřitele, lépe chránit pozici dlužníka, lépe chránit pozici třetích osob, které se často stávají oběťmi exekutorů, aniž by měly být účastny exekutorských vztahů, a v zásadě celý systém více zefektivnit. To znamená ty úkony, které dnes činí soud, resp. vyšší soudní úředník, které jsou nesporné a které by klidně mohl činit exekutor, se přenáší na exekutory jako takové.

Co je klíčové? Samotné zahájení exekučního řízení bude dále na základě usnesení soudu. To znamená obavy, které zde byly, že by exekutoři sami zahajovali řízení, jsme nakonec odstranili, byť se přiznám, že v jednom z úvodních a prvních návrhů jsme s touto variantou počítali. Některé země to tak v zahraničí mají. Ale z důvodu obavy, aby toto nepoškodilo celý návrh, jsme upravili způsob dále na takový, že exekuce je zahájena rozhodnutím soudu, s tím, že formulář, příprava rozhodnutí, vše je v elektronické podobě a připravuje to příslušný exekutorský úřad.

Teď bych mohl hovořit o desítkách úprav, které ta novela obsahuje. Zmíním jen některé, abyste pochopili filozofii. Posílení práv účastníků řízení. Lépe formulujeme přiměřenost exekuce, to znamená exekutor má zvolit takový způsob exekuce podle toho, jak velký je dluh. Jinými slovy, když někdo dluží - teď to popíšu úplně laicky - částku v řádech tisíců či desítek tisíc korun, není asi přiměřené, aby mu exekutor, jsou-li jiné varianty, začal prodávat nemovitost, pokud to mohu takto zjednodušit. Jinými slovy, my do zákona dáváme, že prioritní způsob exekuce je exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy, a až teprve následně má exekutor sáhnout na další majetek dlužníka a ten začít prodávat.

Další věc, která je nově upravena, je např. stanovení lhůty, v níž exekutor je povinen oprávněnému vyplatit vymožené peníze. To je problém, který také vzniká v praxi, kdy dnes dochází k průtahům mezi okamžikem, kdy exekutor prodá, zpeněží, a okamžikem, kdy jsou peníze vyplacené.

Nově je upravena otázka vyškrtnutí věci ze soupisu. Dnes třetí osoba, jejíž věc byla neoprávněně zanesena do soupisu věcí, které mají být zpeněženy, musí vždy podstoupit složité soudní martyrium a často tak čekat i několik měsíců, či dokonce let, než je věc rozhodnuta. Je možné vyškrtnout věc ze soupisu bez soudního rozhodnutí, pokud všichni účastníci řízení se na tom shodnou, že ta věc nemá být zpeněžena a že nepatří dlužníkovi.

Nově upravena je např. otázka lepšího vymezení generálního inhibitoria, to znamená to, že majetek je v zásadě v okamžiku zahájení exekuce takříkajíc zmrazen, majetek dlužníka, nově upravena možnost neúčinnosti jednotlivých úkonů, které dlužník s majetkem dále provádí. Důležité jsou výjimky z generálního inhibitoria, kdy dlužník, který prokáže, že svůj majetek prodá efektivněji, než by to prodal exekutor, má mít možnost svůj majetek efektivně prodat. Snaha ochránit dlužníka, aby jeho majetek nebyl rozprodáván pod cenou, nebyl dlužník poškozen, a tím byl poškozen i věřitel.

To jsou konkrétní případy desítek drobných úprav, které však z hlediska chodu exekuce mají klíčový význam a povedou k tomu, že exekuce budou efektivnější, dlužník bude moci efektivněji lépe prodat, např. i tím, že dražby budou zveřejňovány na internetu, lépe se tím uspokojí i věřitel a bude tak celé řízení, myslím si, více spravedlivé.

Dámy a pánové, já chci tímto shrnout tuto mimořádně citlivou novelu, na které se opravdu dva roky shodovala odborná veřejnost. Chci konstatovat, že cílem není v žádném případě zde sankcionovat exekutory či je zahánět do kouta. Odmítám některé interpretace, které exekutoři populisticky prohlašují v médiích - viz včerejší vystoupení paní prezidentky Exekutorské komory, že by si ministerstvo či ministr mysleli, že lidé nemají platit peníze, že v zásadě je to jakýsi boj proti exekutorům. To v žádném případě.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP