(17.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

A to přece takhle nejde. Pokud má být dohoda na principu nejenom volby, na tom, že chceme změnu, ale také na způsobu volby, a já jsem přesvědčený, že alespoň základní princip by měl být obsažen už v ústavě, a samozřejmě je tady legitimní debata i o pravomocích prezidenta a legitimní debata, jak se tady ozývá třeba i v rámci Sněmovny, je debata i o tom, zda složení Parlamentu tak, jak je, by za tu situaci mělo odpovídat. Ale to už se dostáváme hodně daleko. Ta debata tam může zajít. Jestliže to vláda myslela vážně a seriózně, tak soulad měla projednávat s opozicí už předtím.

Já bych byl rád, kdyby pan místopředseda vlády Bursík, který zastupuje celou vládu, a chápu, že mluví nejenom za sebe, ale mluví za všechny členy vlády, kteří tento zákon připravovali, by měl na mikrofon prokázat a říct, jak intenzivně jednali s opozicí o získání ústavní většiny pro tento zákon, jak intenzivně a na jaké úrovni a jakým způsobem jednání probíhala. Já si dovolím říci, že vláda neudělala nic pro to, aby získala podporu opozice. Ale říkat tady, jestli chcete, nebo ne, pane místopředsedo, chceme-li vyjádřit nějakou vůli, můžeme to vyjádřit usnesením, ale nikoliv změnami ústavy, což je daleko závažnější věc, aniž máte řešení. Nemáte řešení a nabízíte změnu. Chcete-li tuto změnu, pak já myslím, že je to dobrá platforma, tento zákon, abychom jej dále projednávali, abychom o tom hovořili. Ale nemyslím si, že tak jak to bylo připraveno, že to bylo připraveno dobře.

Myslím si, že další diskuse ukazuje, a myslím, že už to tady i zaznělo, že pokud shoda bude jednoznačnější nejenom na tom, že dojde ke změně volby, ale také na způsobu volby, tak si myslím, že zákon má velkou šanci projít.

Já se zeptám pana ministra a místopředsedy vlády Bursíka v demisi: Co jste ochoten pro to udělat do budoucna, když už jste v minulosti neudělal nic pro dosažení tohoto výsledku? Já chápu, že se svými čtyřmi poslanci to můžou být rozhodující čtyři hlasy, které budou k těm dalším 116 nebo 115, aby to bylo 121. Ale stejně tak jako je Sněmovna, tak stejné rozhodnutí musí padnout i v Senátu. Víte dobře, že musí být soulad obou komor jak ve změně ústavy, tak ve změně volebního zákona.

Takže přijít v této chvíli se zákonem pět měsíců před předčasnými volbami a za situace, kdy vlastně nemáte dohodnuto řešení v rámci ani Poslanecké sněmovny, a to už nehovořím o Senátu, který musí mít stejný názor jako Sněmovna, tak se ptám, jakou kromě Sněmovny, projednávání ve výborech a podobně, nabízí tato vláda, která už tady možná tráví poslední dny, ale já bych byl rád, kdyby pan místopředseda tady skutečně řekl otevřeně občanům, nám tady poslancům, poslankyním, aby to bylo genderově vyrovnáno, co vláda udělala pro to, aby tato změna prošla, a co udělala pro to, aby zároveň zajistila i realizaci tohoto opatření.

Já považuji za populismus, jestliže tady někdo prohlašuje, že se hledají důvody, proč to neudělat. Populismem je, že tady přišla vláda složená ze tří politických stran s jediným průsečíkem, na čem se shodly, a to je, že bude přímá volba. Ale to víme všichni a to víme už několik let a chceme to. Bohužel tato vláda, a opět je to důvod, proč raději aby skončila než aby pokračovala, neudělala nic pro to, aby hledala podporu pro tento záměr, a myslím si, že dobrý záměr, a bavíme-li se věcně, tak skutečně je nutné říci jasně: Tato vláda opět jenom v rámci svých vlastních zájmů hledala jediný cíl. Opozice, podpořte nám ústavní většinu, protože na to my nemáme, a my si pak schválíme volební zákon, jak nám to bude vyhovovat. To byla prapůvodní úvaha této vlády. Absolutně od počátku neochota cokoliv dojednávat s opozicí. A proto také jsme v této situaci, i pokud jde o přímou volbu prezidenta.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Zdeněk Škromach. Jsme v rámci obecné rozpravy v prvém čtení. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku. Obecnou přihlášku končím. Je prostor pro závěrečné slovo. Prosím tedy pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím být velmi stručný, protože podle mého názoru délka diskuse a hlavně množství argumentů zde padlých neodpovídaly rozsahu zákona. Já jenom, jestli dovolíte, několik vět, které zde zazněly, zvláště vystoupení pana poslance Škromacha, a mohly tak vytvořit mýlku o tom, co návrh obsahuje.

Ten návrh v žádném případě, pokud bude schválen, nevytváří žádný nátlak na to, že urychleně má být přijat doprovodný zákon. Ten návrh totiž jasně říká, že v případě, že bude přijata tato změna ústavy, pak tato změna bude účinná ve chvíli, kdy bude současně platný doprovodný zákon. Jiným slovy je zde právní provázání ústavní novely a doprovodného zákona, který by všechny ostatní věci řešil. Avizuji a předjímám, že to je řešení, které bylo schváleno experty na ústavní právo a bylo odsouhlaseno Legislativní radou vlády. Je jasné, že naši samozvaní experti to napadnou, že to je ústavně nestandardní. Já avizuji, že to Legislativní rada vlády schválila, pane poslanče. To je důležité a pro mě závazné, ctím-li názor expertů. To je teze č. 1, kterou je třeba tady zdůraznit.

Teze č. 2, která tady byla řečena, podle mě není pravdivá. Není tak samozřejmé, že se strany vládní koalice shodly na přímé volbě prezidenta. To je přece téma, na které mají zákonodárci této Sněmovny rozdílný názor. Je to téma, o kterém permanentně diskutujeme. Já na rozdíl od některých aktivních vášnivých účastníků této debaty jsem vždycky v minulém volebním období buď byl zpravodajem, nebo členem ústavní komise a účastnil jsem se opravdu seriózních věcných debat. Ne, promiňte, prázdných diskusí o tom, jak má být volen prezident v této zemi. A mohu konstatovat zodpovědně, že to je téma, které je rozdiskutované, na které není jednotný názor, a tedy to, že zde tři politické strany říkají chceme přímou volbu prezidenta, je podle mého názoru kvalitativní posun oproti podobě diskuse, která probíhala minulé volební období. A říkám to odpovědně jako člen ústavněprávního výboru v posledním volebním období a jako místopředseda oné komise, která tyto věci v minulém volebním období řešila, to znamená komise pro ústavnost a pro změny ústavního pořádku.

Tedy je to jasný kvalitativní posun, který - za třetí, a tím reaguji na diskusi, či nediskusi - jasně říká pojďme se ve specializované komisi, kterou má tato Sněmovna, a pojďme se v ústavněprávním výboru o tomto návrhu bavit, jak zástupci opozice, tak zástupci koalice, a pojďme si zde nad konkrétním návrhem říci, zda chceme přímou volbu a případně také, bude-li prostor a bude-li vůle, v jaké podobě. Jinými slovy, a tím reaguji na třetí námitku, která padla, koalice v žádném případě nevylučuje diskusi s opozicí. Ba naopak tímto návrhem zde na půdě Sněmovny se snaží diskusi otevřít, protože diskutovat je možné, ale vždycky se musí diskutovat o něčem, nad něčím, tady nad návrhem či o návrhu. K tomu je tento návrh, o kterém, pokud ho dnes propustíte do dalšího čtení, určitě diskusi povedeme. Já pevně doufám, že diskusi opět posuneme dál oproti tomu, jak probíhala v posledních několika letech na plénu, ale též ve specializovaných orgánech Sněmovny, a já se k tomu hrdě hlásím a těším se sám, že jako řadový člen ústavněprávního výboru k této diskusi přispěji, a těším se na ni, že se do ní zapojím.

Tedy tím vyvracím námitky, které zde byly řečeny. Myslím si, že to je dobrý základ. Je to jasný posun. Je to zákon, který nevytváří nátlak, je ústavně konformní. Psali ho experti z Legislativní rady vlády a z Ministerstva spravedlnosti, tedy není jediný důvod, proč se v tuto chvíli šprajcovat, a není jediný důvod, proč nezahájit věcnou, seriózní diskusi, o kterou vás, dámy a pánové, žádám. Navrhuji ji a jako budoucí řadový poslanec ústavněprávního výboru se též k ní hlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Pospíšilovi za toto závěrečné slovo. Zeptám se ještě paní zpravodajky, zda chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dovolte mi pouze konstatovat, paní předsedající, že vystoupili zástupci všech poslaneckých klubů, kteří většinově deklarovali vůli podpořit myšlenku přímé volby prezidenta. Přesto se zdá, že tento návrh nebude mít snadný průchod Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Nikdo z předřečníků ale nepodal návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Proto nestojíme před žádným hlasováním tohoto typu a můžeme hlasovat o propuštění tohoto tisku do druhého čtení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP