(16.50 hodin)
(pokračuje Valouch)

Po projednávání komplexního pozměňovacího návrhu zákona a připomínkách, které byly zpracovány do usnesení ústavněprávního výboru, lze konstatovat, že takto upravený návrh vládního zákona vymezuje poradní komisi jako poradní orgán a vyjasňuje vztah ředitele věznice a jejích zaměstnanců v poradní komisi.

Vážené kolegyně, kolegové, obdrželi jste usnesení ústavněprávního výboru pod číslem 664/2. Ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh zákona schválila v souladu s usnesením ústavněprávního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já děkuji panu poslanci Jindřichu Valouchovi za jeho zprávu a nyní požádám třetího zpravodaje. Tím je pan kolega Karel Šplíchal, který nás bude informovat o usnesení výboru pro bezpečnost. Prosím pana poslance Karla Šplíchala o slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já bych vás seznámil s usnesením výboru pro bezpečnost a mám v tom ten problém, že si nejsem jist, jestli jste všichni byli seznámeni s tímto usnesením. Já vás tedy budu zdržovat tím, že načtu toto usnesení. V podstatě je to obligátní znění s tím, že výbor pro bezpečnost projednal za přítomnosti náměstka spravedlnosti Marka Ženíška, po zpravodajské zprávě výboru Karla Šplíchala a po obecné rozpravě tento návrh a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 664 - ten jste dostali - schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

K části první, k bodu 1.

1. V § 4 odst. 1 se slova "zřídí ředitel věznice" nahrazují slovy "se zřizuje", slovo "komisi" se nahrazuje slovem "komise" a slova "zaměstnány ve věznici" se nahrazují slovy "zaměstnanci Vězeňské služby".

2. V § 4 odst. 2 se slova "na návrh ředitele věznice" a věta druhá zrušují, za slovo "období" se vkládají slova "členů komise" a slovo "čtyřleté" se nahrazuje slovem "pětileté".

3. V § 4 odst. 5 se za slova "v komisi" vkládají slova "nebo pokud bylo proti němu zahájeno trestní stíhání" a slova ", a to na návrh ředitele věznice nebo předsedy komise, pokud s odvoláním vyslovila souhlas nadpoloviční většina členů komise" a věta druhá se zrušují.

4. V § 4 odst. 6 se za slova "může předseda" vkládají slova "nebo místopředseda", slova "nebo ředitel věznice" se zrušují, slova "ředitel věznice a" se nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu ministr,", slovo "rozhoduje" se nahrazuje slovy "přijímá stanoviska a doporučení" a věta pátá se nahrazuje větou "Jednání komise se účastní zaměstnanec věznice nebo ředitel věznice, popřípadě jím pověřený zaměstnanec věznice; tyto osoby však nemají právo hlasovat".

5. V § 4 odst. 7 se slova ", stížnosti a návrhy", a slova "stížnosti nebo návrhu" zrušují a doplňují se věty "O přizvání odsouzeného na jednání komise informuje předseda komise ředitele věznice. Nebrání-li tomu závažné důvody, umožní ředitel věznice odsouzenému účast na jednání komise. Ustanovení § 27 odst. 4 tím není dotčeno.".

6. V § 4 odst. 9 se za větu první vkládá věta "Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.".

7. V § 4 odst. 10 se slova "31. března" nahrazují slovy "28. února", za slova "Vězeňské služby" se vkládají slova "a Ministerstvu spravedlnosti (dále jen "ministerstvo")", slovo "své" se zrušuje, slovo "ředitel" se nahrazuje slovem "ředitele" a věta druhá se zrušuje.

II. Za novelizační bod 2 se doplňují nové novelizační body, které znějí:

"3. V § 33 odst. 2 se slova "Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") nahrazují slovem "ministerstvo".

4. V § 81 se slovo "spravedlnosti" zrušuje.".

Část druhá, bod jedna.

1. V § 3a odst. 1 se slova "zřídí ředitel věznice" nahrazují slovy "se zřizuje", slovo "komisi" se nahrazuje slovem "komise" a slova "zaměstnány ve věznici" se nahrazují slovy "zaměstnanci Vězeňské služby".

2. V § 3a odst. 2 se slova "na návrh ředitele věznice" a věta druhá zrušují, za slovo "období" se vkládají slova "členů komise" a slovo "čtyřleté" se nahrazuje slovem "pětileté".

3. V § 3a odst. 5 se za slova "v komisi" vkládají slova "nebo pokud bylo proti němu zahájeno trestní stíhání" a slova ", a to na návrh ředitele věznice nebo předsedy komise, pokud s odvoláním vyslovila souhlas nadpoloviční většina členů komise" a věta druhá se zrušují.

4. V § 3a odst. 6 se za slova "může předseda" vkládají slova "nebo místopředseda", slova "nebo ředitel věznice" se zrušují, slova "ředitel věznice a" se nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu ministr,", slovo "rozhoduje" se nahrazuje slovy "přijímá stanoviska a doporučení" a věta pátá se nahrazuje větou "Jednání komise se účastní zaměstnanec věznice nebo ředitel věznice, popřípadě jím pověřený zaměstnanec věznice; tyto osoby však nemají právo hlasovat".

5. V § 3a odst. 7 se slova " , stížnosti a návrhy", a slova "stížnosti nebo návrhu" zrušují a doplňují se věty "O přizvání obviněného na jednání komise informuje předseda komise ředitele věznice. Nebrání-li tomu závažné důvody, umožní ředitel věznice obviněnému účast na jednání komise. Ustanovení § 27 odst. 4 tím není dotčeno.".

6. V § 3a odst. 9 se za větu první vkládá věta "Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.".

7. V § 3a odst. 10 se slova "31. března" nahrazují slovy "28. února", za slova "Vězeňské služby" se vkládají slova "a Ministerstvu spravedlnosti", slovo "své" se zrušuje, slovo "ředitel" se nahrazuje slovem "ředitele" a věta druhá se zrušuje.

Dámy a pánové, to jsou pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost a já vám děkuji za trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo chce přihlásit. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu, zahajuji rozpravu podrobnou. Pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v podrobné rozpravě má slovo jako první.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, já mám jeden pozměňovací návrh, který se týká zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 664.

Za prvé. Název zákona zní: Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP