(16.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vám nechal rozdat již minulé úterý. Týká se v podstatě technických záležitostí spojených s novelou zákona o advokacii. Navrhuji, aby kontrolní rada měla už přímo v zákoně stanoveno, že má 54 členů, kárná komise že má 83 členů, protože tyto orgány už jsou v zákoně o advokacii, ale počty členů jsou upravovány pouze vnitřními předpisy a myslím si, že je správné, aby to bylo přímo v zákoně.

Pak zejména navrhuji, aby byl vložen nový § 47a, který se týká nového orgánu zřizovaného v advokacii, nebo v rámci tohoto celého návrhu, a to je odvolací kárná komise. Doposud, pokud běželo kárné řízení u České advokátní komory, tak to projednávala kárná komise a odvolacím orgánem bylo předsednictvo, což nebylo úplně správné, a proto se zřizuje nyní odvolací kárná komise za podmínek, které uvádím v § 47a.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, zopakuji to, co jsem řekl asi před pěti minutami. Přihlašuji se k návrhu, který byl rozdán na lavice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já si dovolím nejdříve zopakovat návrh, který jsem již v obecné rozpravě avizoval, tedy návrh, aby se v § 52b za slovo "advokátů" vložila slova "a advokátních koncipientů" a na konci textu v § 52b se doplnila slova "a na činnosti advokátů podle § 25c a § 25d".

Zároveň si dovolím, vážený pane předsedo, požádat o to, zda bychom mohli na závěr třetího čtení hlasovat o tom, že komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru bude vzat dále jako základ pro projednání tohoto návrhu zákona a podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, teď jsme na konci druhého čtení a já si nejsem jist, jestli jsme toto neměli udělat ještě v obecné rozpravě. Ještě paní poslankyně Šojdrová se přihlásila o slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážený pane předsedo. Já se domnívám, že řada pozměňovacích návrhů, které zde zazněly nebo ještě zazní, jsou vztaženy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který přijal ústavněprávní výbor. Domnívám se tedy, že by bylo vhodné, abychom vzali komplexní pozměňovací návrh výboru za základ pro další jednání v podrobné rozpravě ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, paní poslankyně. Takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Tejce, abychom za základ vzali komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 149 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Za základ našeho dalšího projednávání jsme vzali návrh ústavněprávního výboru. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Paní poslankyně Šojdrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, předkládám jeden pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsme vzali za základ k tisku 560. Navrhuji tedy z tohoto podkladu vypustit § 25d, který je součástí přijatého bodu 50. Jedná se o návrh, který byl přijat na ústavněprávním výboru a týká se nesystémového zásahu do právního řádu, na základě kterého by exekuce měla být prováděna na základě soukromé listiny. Jedná se o změnu, proti které se zde již vyjádřila paní kolegyně poslankyně Dundáčková, a já se tedy domnívám, že není třeba další podrobné zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Táži se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.

 

Zahájím bod

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokusím se velmi stručně představit tuto novelu občanského soudního řádu. Je to asi desátá novela v tomto volebním období, ale tato je velmi důležitá, protože řeší věci, které souvisí s tzv. domácím násilím. Víte, že jsme v minulém volebním období zavedli do českého právního řádu instrumenty boje proti domácímu násilí, aplikujeme je již přes tři roky a samozřejmě jako každá právní úprava máme také zkušenosti s tím, jak ta právní úprava funguje a kde jsou její meze.

Cílem této novely, kterou projednával ústavněprávní výbor, bylo říci si, jak je možné instrumenty boje proti domácímu násilí vylepšit. Ostatně víte, že jsme tam některé věci upřesnili, zvláště kolem institutu vykázání útočníka, vylepšili jsme to, jak mají dále postupovat orgány, které dotyčného vykazují, kdy rozhoduje soud, na jakou dobu dotyčného vykazuje atd. O tom jsme hovořili v prvém čtení. Já o tom nechci dnes zde hovořit, pouze chci upoutat vaši pozornost k tomu, že ta novela je opravdu důležitá a že je jí třeba věnovat pozornost, protože zkušenosti ukazují, byť byly pochyby o tom, zda zavést do našeho právního řádu instrumenty boje proti domácímu násilí, že to, že jsme to před několika lety zavedli, bylo ku prospěchu a je to v praxi využíváno.

Předpokládám, že zpravodaj příslušného ústavněprávního výboru vás seznámí s usnesením ústavněprávního výboru, takže do toho nechci více zasahovat, pouze konstatuji, že ze strany i navrhovatele, ministerstva, byly při diskusi v ústavněprávním výboru načteny určité pozměňovací návrhy, a to i takové návrhy, které se týkají trošku jiného tématu a které souvisí s elektronizací justice a s tím, že od poloviny tohoto roku máme spustit některé zcela nové novinky doručování, a je tedy třeba ještě uzpůsobit tomu právní úpravu. Proto vás tedy prosím, abyste vnímali i tyto pozměňovací návrhy vážně a vnímali jste je tak, že doplňují některé věci, které jsme přijali už v jiných novelách a které mají vést k úspěšnému spuštění občanského soudního řádu a datových schránek.

Dámy a pánové, tolik tedy velmi stručně k představení této novely. Jsem samozřejmě připraven zúčastnit se diskuse. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 559/1 a 559/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedo, přítomní členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych i já se zhostila svého úkolu zpravodajky tisku 559, novely občanského soudního řádu, který, jak říkal pan ministr v úvodní řeči, měl původně v úmyslu se vypořádat s konečnou platností v tomto volebním období s problematikou domácího násilí a upřesnit některé instituty, které sice v praxi fungují, ale ne dostatečně, řekněme, jednotně. Proto precizujeme některá ustanovení, která se domácího násilí týkají, ale také v usnesení ústavněprávního výboru - a i na to poukazoval pan ministr - došlo k úpravě jiných ustanovení, která s domácím násilím nic společného nemají a která se týkají buď legislativně technických úprav, to znamená snahy na poslední chvíli změnit ta ustanovení, která byla problematická z hlediska jejich úpravy a která můžeme považovat řekněme za legislativně technické úpravy, chcete-li, ale pak také velkou oblast, která souvisí s elektronizací justice. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP