(16.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

Další novinkou tohoto komplexního pozměňovacího návrhu je umožnění tzv. automatické konverze dokumentů. Souvisí to s povinností advokátů během tří let mít povinně zřízenou datovou schránku, a bylo by tedy nelogické, aby advokát, který komunikuje s orgány státu, především se soudy, nebyl schopen s nimi komunikovat plnoprávně a nemohl provádět automatickou konverzi, kterou zákon pro komunikaci předpokládá.

Kromě dalších zpřesnění ještě ústavněprávní výbor navrhl, aby bylo možné sepsat listinu o právním úkonu, a to advokátem, ve které by se účastníci zavázali plnit peněžitou pohledávku, a to až do výše 10 mil. korun. Jde v podstatě o tzv. zápis se svolením k vykonatelnosti. Abych stručně objasnil tento institut, jedná se o případy, které již nyní mohou provádět notáři i exekutoři. Jde o to, že pokud je např. uzavřena smlouva o půjčce mezi dvěma stranami a tyto strany se shodnou na tom, že má být v této záležitosti uzavřena doložka se svolením k vykonatelnosti, pak v případě, že tento zápis podepíší, k tomuto se zaváží, je ověřen podpisy za účasti advokáta, tak v případě neplnění tohoto závazku není nutné žalovat vymožení dané půjčky u soudu a je to tzv. exekučním titulem použitelným pro exekuci. Jedná se tedy o možnost sepisu této dohody a jsem přesvědčen, že tato možnost může výrazným způsobem odbřemenit české soudy, může výrazným způsobem napomoci tomu, aby české soudy nebyly zahlceny žalobami o částky do 10 mil. korun, ať už mezi podnikatelskými subjekty, anebo mezi subjekty soukromými.

Tolik tedy návrh ústavněprávního výboru. Dovolím si přihlásit se s krátkým pozměňovacím návrhem v obecné rozpravě, abych nezneužíval roli zpravodaje, a dovolil bych si požádat, abychom rozhodli následně, předpokládám ve třetím čtení, aby tento komplexní pozměňovací návrh byl vzat za základ projednávání návrhu zákona o advokacii. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Přihlásil jste se vy, pane zpravodaji, takže vy a poté pan poslanec Rath.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych si dovolil předložit krátký pozměňovací návrh, neboť po schválení tohoto komplexního pozměňovacího návrhu přišla řada připomínek, které požadovaly, aby pokud budou advokátní komoře svěřeny nové kompetence, tak aby nad nimi existoval státní dohled. To je určitě připomínka oprávněná. Proto si tedy dovoluji k tisku 560 předložit pozměňovací návrh, který zní:

V § 52b se za slovo "advokátů" vkládají slova "a advokátních koncipientů" a na konci textu § 52b se doplňují slova "a nad činností advokátů podle § 25c a § 25d".

V zásadě je odůvodnění jednoduché. Pro případ ověření podpisu advokátním koncipientem za podmínek stanovených zákonem o advokacii je nově stanoven dohled státu, resp. Ministerstva spravedlnosti, stejně tak je dohled zaváděn nad činností advokátů pro případ sepisu listiny se svolením vykonatelnosti a pro případy automatické a udržované konverze dokumentů. Takže návrh by poté v § 52b s těmi změnami zněl takto:

Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad činností advokátů a advokátních koncipientů podle § 25a a nad činností advokátů podle § 25c a § 25d".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Jenom vás upozorňuji, že jsme v obecné rozpravě, že toto musíte přednést v rozpravě podrobné. Nyní vystoupí pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já se chci jen přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je rozdán do lavic.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, zase vás upozorňuji, že jsme v obecné rozpravě, toto musíte učinit v podrobné rozpravě. Takže do obecné rozpravy se ještě někdo hlásí? Paní poslankyně Dundáčková, prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v přijatém usnesení ústavněprávního výboru se nachází onen sporný bod, § 25d, o kterém mluvil pan kolega Tejc, který je zároveň zpravodajem tohoto tisku, a kde poměrně nesystémově na konci našeho volebního období vkládáme nový institut, sice dobře míněný, a sice právě možnost sepsat advokátem listinu, která má být následně titulem pro výkon rozhodnutí. Já na to upozorňuji, přestože sama jsem členem advokátní komory a zároveň se tedy nacházím ve střetu zájmů, na což upozorňuji Sněmovnu. Vzhledem k tomu, že moje vystoupení nesvědčí ve prospěch advokátní komory v tuto chvíli, tak jsem přesvědčena, že mohu pokračovat ve svém vyjádření.

Já bych chtěla poprosit Sněmovnu, aby věnovala ve třetím čtení zvýšenou pozornost hlasování. My jsme o tom vedli v ústavněprávním výboru poměrně dlouhou diskusi. V tuto chvíli jako titul pro výkon rozhodnutí nebo exekuční titul lze použít pouze veřejnou listinu, tedy listinu splňující náležitosti předepsané pro vykonatelnost. Podle platné právní úpravy všech zemí kontinentálního práva je to notářský zápis o hmotněprávním úkonu. Podle naší právní úpravy je také notářský zápis o tzv. procesní dohodě o splnění již existujícího závazku se svolením k vykonatelnosti a od 1. 7. 2009 také notářský zápis o hmotněprávním úkonu zakládajícím závazek - např. kupní smlouva, smlouva o půjčce - se svolením k vykonatelnosti, přičemž oba tyto notářské zápisy splňují náležitosti evropského exekučního titulu podle příslušného nařízení Evropského parlamentu. Nařízení upravující evropský exekuční titul jako listinu úřední listinu sepsanou advokátem jako exekuční titul neumožňuje.

V našem právním řádu existuje také možnost sepsat exekuční titul, tedy listinu, na základě které je možná přímá vykonatelnost prostřednictvím exekutora, a následně ji vykonat v exekučním řízení. Avizuji zároveň, že budu podávat návrh, až budeme projednávat příslušný bod, občanský soudní řád, na vypuštění i této možnosti, protože i ji považuji za zcela nesystémovou. A velmi varuji před tím, abychom se na poslední chvíli snažili změnit systémově způsob vymáhání pohledávek v České republice.

Přestože jsem stejně jako pan zpravodaj toho názoru, že možnost, ke které jsme se přiklonili v ústavněprávním výboru, by výrazně urychlila vykonatelnost práva, to v každém případě, nejsem si jista, jestli můžeme pustit do výkonu přímého rozhodnutí soukromé listiny, a myslím, že by to vyžadovalo delší rozpravu a zvážení možná v novém složení Poslanecké sněmovny. Proto pokud nepadne jiný návrh v tomto směru, avizuji, že podám také já ve třetím čtení návrh, a to v závislosti na tom, zda pan zpravodaj doporučí, abychom pokračovali nadále podle komplexního pozměňovacího návrhu, či podle původního tisku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím a budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Mám tady přihlášku pana poslance Polanského. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poté pan poslanec Rath. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP