(15.40 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh se týká zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tento předložený návrh byl vypracován v souladu s usnesením vlády, s tím, že v oblasti insolvenčního práva jsou navrhovány klíčové změny, ve které věřitelé dlužníka budou po dobu trvání moratoria zákonem omezeni v možnosti jednostranného započítávání si pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Dlužník nebude mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh při předlužení. Oddlužení bude možné formou splátkového kalendáře a další změny vedle toho.

V oblasti práv a ochrany zaměstnanců jsou navrženy tyto změny, že stát bude vyplácet podporu zaměstnancům dlužníka již v době trvání předběžného moratoria a moratoria. Mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou budou zařazeny všechny pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců. Navrhuje se nová úprava rozhodného období. Upravuje se lhůta pro podání žádosti o uspokojení mzdových nároků z jednoho měsíce na tři a půl měsíce a byly také upraveny podmínky pro přiznání mzdových nároků.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 770/2, stálá komise pro bankovnictví usnesení nepředložila. Iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 770/1 a 3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tuto novelu úpadkového práva a doporučuje Poslanecké sněmovně ji schválit s tím, že vypustil onen nejvíce diskutovaný bod týkající se úvěrového financování, chcete-li bod týkající se rizikových úvěrů. Členové ústavněprávního výboru se nakonec přiklonili k názoru viceguvernéra České národní banky, že v tuto chvíli bychom neměli naše banky ještě více znervózňovat.

Já sám jsem nakonec ten návrh na vypuštění rizikových úvěrů taktéž podpořil, protože mě přesvědčila ona pragmatická logika. Možná že kdybychom zavedli ty rizikové úvěry, že bychom pomohli pěti, šesti, deseti podnikům, které v současné době jsou v nouzi. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že bychom zkomplikovali všechny nové úvěry, že bychom všechny nové úvěry značně prodražili a že bychom zkomplikovali dostupnost k těmto novým úvěrům, což už nejsou jednotky či desítky, ale tady se jedná řádově o stovky, tisíce, desetitisíce nových úvěrů. Jinými slovy bychom tím zkomplikovali hospodářský růst, poté co hospodářská krize pomine. Z tohoto důvodu je, myslím, vhodné, že ústavněprávní výbor se přiklonil z tohoto návrhu oblast úvěrového financování vypustit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce stálé komise pro bankovnictví a informoval nás o jednání komise. Chce pan předseda? Nechce.

Takže dále poprosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Rafaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych po hezkém úvodním slovu kolegy Chytky přesně přečetl usnesení, které přijal rozpočtový výbor, ale současně i ústavněprávní.

Za prvé doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválila s touto připomínkou: V části první článku jedna se body 4, 5, 18 a 23 zrušují. Zbývající body článku jedna se přečíslují.

A pak dále je tu zmocnění mě, abych vás s tímto seznámil.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa také neregistruji žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Přejdeme k rozpravě podrobné, do které mám přihlášeného pana poslance Skopala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám jeden pozměňovací návrh týkající se zemědělské výroby. Jedná se o to, že v článku jedna doplnit navrhované body o nový bod číslo 18, který zní:

V části druhé hlava I. se vkládá díl 2 "Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě" a v jeho rámci se vkládá nový § 263.

Díl 2 zní: Díl 2 Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě.

§ 263

(1) Konkurs nelze prohlásit u dlužníka, který je právnickou nebo fyzickou osobou, jehož převážným předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba, v období od 1. dubna do 30. září.

(2) Zemědělskou prvovýrobou se rozumí hospodaření na zemědělských pozemcích, jejímž výsledkem jsou rostlinné nebo živočišné produkty před jejich dalším zpracováním.

Dosavadní díl 2 až díl 9 se označují jako díl 3 až díl 10 a dosavadní paragrafy 263 až 315 se označují jako paragrafy 264 až 316.

Dosavadní body 18 až 44 návrhu se označují jako body 19 až 45.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil ještě pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, do třetice všeho dobrého si dovoluji navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu v podrobné rozpravě do zítřka do odpoledne. Předpokládám, že je to ten třetí, poslední bod, ale platí zase to, že bylo asi vhodné vyčerpat pozměňovací návrhy, které kolegové chtějí přednést, a poté přerušit tento bod.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Táži se kolegů, jestli chtějí předložit ještě nějaké pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě před přerušením - ne před ukončením, před přerušením. Nikdo nechce předložit, takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vojíře. Zagonguji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu do zítřka do odpoledne, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 128. Z přihlášených 144 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 2. Konstatuji, že tento bod byl přerušen do zítřka do odpoledne. Je to bod číslo 34.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 498/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Bursík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládám vám novelu obchodního zákoníku, vládní návrh, který je předkládán na základě plánu legislativních prací vlády a sleduje tyto základní cíle:

Za prvé transpozici druhé směrnice Rady 77/1991 z 13. prosince 1976, ve znění novely směrnicí Evropského parlamentu 2006/68.

Za druhé zavedení institutu finanční asistence, který upravuje podmínky poskytování finančních prostředků společnosti zákonem stanovenému okruhu osob pro účely získání akcií nebo zatímních listů této společnosti. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP