(15.30 hodin)
(pokračuje Doktor)

Navrhuji v čl. I doplnit nový bod 6. Bod 6. V § 38 písm. f ) se vkládá nový odst. 4, který zní:

(4) "Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 od zaměstnavatele, kterým je daňový rezident státu, kde je taková činnost vykonávaná, nebo od zaměstnavatele, který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17 a příjmy ze závislé činnosti takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České republice vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí, v případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se i u těchto příjmů ustanovení odst. 1."

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12, resp. se přečíslují.

Přechodné ustanovení: "Ustanovení § 38 písm. f) odst. 4 se poprvé použije i pro zdaňovací období roku 2008."

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Vojíř, připraví se pan poslanec Černý Karel.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, v předchozím bodě jsem avizoval, že dám opět procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do středy odpoledne v podrobné rozpravě. Nicméně nevím, jestli by vůči kolegům, myslím, že dva jsou přihlášeni, nemohlo proběhnout to, že by se přihlásili ke svým pozměňovacím návrhům nebo by je načetli a pak by rozprava byla přerušena. Myslím, že by to mělo stejný efekt, jako ji přerušit hned teď.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže navrhujete po těch, kteří jsou přihlášeni - a je jimi Karel Černý, Ladislav Šustr, paní poslankyně Mertinová - přerušit projednávání tohoto bodu. Dobře. Takže nyní vystoupí pan poslanec Černý Karel. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 768. Za bod 3 návrhu tohoto zákona navrhuji vložit bod 4:

Bod 4. V § 28 odst. 1 se za slova "státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu" vkládají slova "a organizace zřízená územním samosprávním celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele".

Navrhované body 4 a 5 navrhuji změnit na 5 a 6.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Šustr, připraví se paní poslankyně Mertinová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem rozdal na lavice dva pozměňující návrhy, které chci zde oficiální přihlásit.

Jeden začíná větou "Navrhuji ve vládním návrhu nové články III a IV" a končí větou "lze použít již pro tvorbu opravných položek, která započala v roce 2009".

Ten druhý zase po příslušné hlavičce začíná "Navrhuji v článku I vládního návrhu nový bod" a končí "včetně poznámky pod čarou č. 135 zrušují".

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Mertinová, připraví se pan poslanec Rafaj.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh poslanců Mertinové, Sobotky a Látky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tedy sněmovní tisk č. 768.

Za článek II se vkládá článek III, který zní: "Změna zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky". V § 1 odst. 1 zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, se slova "1. ledna 2010" nahrazují slovy "1. ledna 2015".

Dámy a pánové, tento předložený návrh navrhuje prodloužení trvání vztahů výpůjček státního majetku, a to o dobu 5 let, jak jsem zmiňovala, do 1. ledna 2015. Jedná se, i když to teď vypadá jako samá čísla a záhadně, o věci, které všichni dobře známe. A právě proto, že je známe z běžného života, doufám, že nás to bude motivovat k tomu, abychom toto podpořili. Jedná se totiž o výpůjčky, které jsou směrovány směrem k nemajetným neziskovým organizacím, které známe v aktivitách zahrádkářů, myslivců, rybářů, chovatelů drobného zvířectva a dalších. Členové těchto neziskových organizací v podstatě před mnoha lety převzali do svého bezplatného užívání polozbořené majetky, domky, které většinou používají ke své činnosti. Doufám, že jim všichni umožníme aspoň tímto vstřícným krokem prodloužení jejich doby užívání, aby se tyto organizace připravily na další majetkoprávní vypořádání. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Rafaj. Po jeho vystoupení budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vojíře.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych k tomuto tisku načíst pozměňovací návrh: V článku I se vkládá nový bod 1, který zní:

Za prvé v § 19 odst. 1 se na konci písm. zp) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno zq), které včetně poznámky pod čarou 18c) zní: "zq) příjmy spořitelních a úvěrových družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank. 18c) zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů."

Dosavadní body 1 až 5 se dále označují jako body 2 až 6.

Tento pozměňovací návrh má ten dopad, že budou osvobozeny výnosy z vkladů u bank od spořitelních a úvěrových družstev. V minulosti se toto osvobození přijalo, aby pomohlo stabilizovat spořitelní a úvěrová družstva v dobách, kdy měla problémy. My se dnes blížíme do období, které je také pro tato spořitelní a úvěrová družstva velmi finančně náročné, až bych řekl nebezpečné. Já si myslím, že tento stabilizační krok patří k dnešní době a patří k tomu, abychom zajistili stabilitu těchto spořitelních a úvěrových družstev.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vojíře. Ten navrhl před ukončením podrobné rozpravy přerušit toto projednávání do zítřka odpoledne. (gong)

 

Zazvoním a zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 127. Z přítomných 134 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 3. Konstatuji, že bod 32 byl přerušen v podrobné rozpravě.

 

Dále se budeme zabývat bodem

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh přednese místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP