(15.20 hodin)

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsme vám rozdali na stoly ve středu minulý týden, takže tam je přesná identifikace toho, co chci změnit. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout procedurální návrh v tuto chvíli, a to přerušit tento bod v podrobné rozpravě do zítřka odpoledne s tím, že bych zároveň chtěl avizovat, že by se tak mělo stát i u bodu 32 a 34, tak abychom dodrželi myšlenku podržet projednávání těchto bodů těsně za sebou, to znamená jakési blokové projednávání. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Slyšeli jsme procedurální návrh pana poslance Vojíře. Před ukončením podrobné rozpravy budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Do kdy jste navrhl, pane poslanče? (Do zítřka odpoledne.) Do zítřka odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 126, z přihlášených 122 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Přerušili jsme tedy projednávání tohoto bodu.

 

Do podrobné rozpravy je přihlášen písemně pan poslanec Dolejš Jiří a viděl jsem další přihlášky, zítra budeme v tomto pořadí pokračovat. Přerušuji tedy bod číslo 31 do zítřka do odpoledne.

 

Budeme tedy projednávat další bod a je jím bod číslo

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 768/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr zemědělství pan Petr Gandalovič. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován na základě národního protikrizového plánu. Předkládaný návrh je vyvážený, zohledňuje všechny typy pořízení majetku, klade důraz na pořízení zcela nového hmotného majetku a daňovým poplatníkům umožňuje rozhodnout se, zda uplatní stávající standardní způsob odepisování majetku, nebo navrhovaný zkrácený režim odpisování.

Navrhovaná úprava by měla příznivě ovlivnit náběh poptávky v prvním roce pořízení majetku s pozitivním dopadem na výrobce a zároveň na cash flow daňových poplatníků. Očekávám, že předložený návrh podpoříte, a zároveň jsem připraven podpořit i další konstruktivní protikrizové návrhy. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku předkladatelů. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisk 768/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Milá vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s jednáním a s usnesením rozpočtového výboru. Debata o meritu předloženého vládního návrhu byla vcelku jednoduchá, protože myšlenka na zrychlené odpisování si byla osvojena napříč celým politickým spektrem, ale protože samozřejmě daňový titul v dobách krize je samozřejmě titul zajímavý a také i předmětem jiných pozměňovacích návrhů, tak musím říci, že na půdě rozpočtového výboru bylo předneseno pět návrhů a zjevně se do debaty nad těmito návrhy promítaly snahy o vytvoření určitého kompromisu nad opatřeními proti hospodářské krizi. Přesto zjevně tento rodící se kompromis není až tak stabilní, protože návrhy z opozičních lavic rozpočtovým výborem přijaty nebyly. To, co bylo přijato, máte ve svých lavicích v tisku 768/2. Představuje to zhruba dvě skupiny pozměňovacích návrhů čítající 17 položek.

Vzhledem k tomu, že některé pozměňovací návrhy nebyly osvojeny a že nevíme, jak dopadne debata u přerušeného tisku, který jsme měli v předchozím bodě, tak rovnou avizuji, že v podrobné rozpravě budou načítány ty pozměňovací návrhy, které na půdě rozpočtového výboru neměly zatím úspěch. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Doktora. Pane poslanče, poprosím vás o vaše vystoupení. (Posl. Doktor: V obecné?) Ano, v obecné. Jste přihlášen i do obecné, i do podrobné. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, kolegové, kolegyně, ministři a ministryně vlády, dovolte, abych vystoupil ve fázi obecné rozpravy k novele zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. ve věci, která byla medializována v posledních zhruba třech týdnech, a sice veden snahou vyřešit konflikt daný kolizí ustanovení mezinárodních smluv ČR o zabránění dvojího zdanění, uzavřených zejména s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, a v současné době platným právním řádem, resp. stanovením daňového základu, tzv. superhrubé mzdy.

Myslím, že každý z vás byl v uplynulých třech týdnech předmětem žádostí a intervencí voličů, daňových poplatníků, kterých se uvedená kolize dotýká. Já jsem se pokusil se svými spolupracovníky ve spolupráci s panem předsedou rozpočtového výboru a panem ministrem financí najít způsob, jak tento konflikt vyřešit. V této chvíli vystupuji tedy s tím, abych odůvodnil pozdější podání pozměňovacího návrhu, který vyřeší tuto kolizi, a sice takovouto formou: Zákon po hlasování, bude-li tento pozměňovací návrh přijat, konstatuje, že doposud platná konstrukce daňového základu a přístup k tzv. zápočtovému mechanismu bude napříště opuštěn, ad 1, a za druhé, zákon v přechodných ustanoveních také řekne daňovým poplatníkům, že těm, kterým vznikla daňová povinnost na základě již překonané daňové konstrukce, bude daň buď vrácena, tedy v případě těch, kteří daň z uvedeného mechanismu již zaplatili, anebo těm, kteří jsou těsně před splněním daňové povinnosti, daň bude odpuštěna, resp. ti ji neodvedou, a to již za zdaňovací období roku 2008.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále do obecné rozpravy nemám žádné jiné přihlášky, proto obecnou rozpravu končím. Budeme se věnovat podrobné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Doktor, Vojíř, pan poslanec Černý Karel a Šustr Ladislav. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: V souladu se svým předchozím vystoupením v obecné rozpravě tedy načtu znění pozměňujícího návrhu k návrhu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, resp. tisku 768.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP