(12.10 hodin)
(pokračuje Bursík)

Já myslím, že tato norma je hodně důležitá, protože si musíme uvědomit, že baterie a akumulátory, které obsahují těžké kovy, z valné části končí buď na skládkách, anebo ve spalovnách, což vytváří výraznou zátěž pro životní prostředí.

Děkuji výboru pro životní prostředí, který zákon podrobně projednal, přijal k tomu pozměňovací návrhy, ke kterým se vyjádřím v obecné rozpravě před třetím čtením. Většina z pozměňovacích návrhů je pro Ministerstvo životního prostředí přijatelná a na některých z nich jsme se podíleli, tak abychom je dostali do formy přijatelné, takže bych za to rád všem poděkoval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I já vám děkuji, když už jsme u toho děkování, pane místopředsedo vlády, za vaše odůvodnění. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Připomínám, že usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 717/1 a 717/2.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan ministr tady představil zákon, čili já se víceméně budu zabývat stupněm jeho projednávání.

Předložený zákon projednal podvýbor pro suroviny a odpady, projednal jej na dvou zasedáních výbor pro životní prostředí. Jednání bylo velice konstruktivní, a když se zde již děkovalo, tak já bych také rád poděkoval, a to pracovníkům Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, členům výboru pro životní prostředí, odborné veřejnosti, výrobním svazům. Ti všichni se podíleli na usnesení, které vzešlo z výboru pro životní prostředí. Myslím si, že to je rozumný kompromis, kdy šlo dosáhnout určité funkčnosti zákona, a to jak z pohledu výrobců, prodejců, tak z pohledu Ministerstva životního prostředí. Myslím si, že kdyby se tak projednávaly všechny zákony, bylo by to vynikající.

K projednávání - byly tady zmíněny dva tisky, 717/1 a 717/2. Já bych prosil, abychom se zabývali jenom tiskem 717/2, protože ten obsahuje i ten původní tisk. Je to závěrečný tisk z posledního jednání výboru pro životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji, i za toto upřesnění. Opakuji - tisk 717/2 je tiskem, kterému se budeme věnovat jako relevantnímu.

Nezbývá mi, než abych otevřel obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, z místa se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova. Já už jsem se těšil, že skončíme, a pan poslanec Rabas mi zkazil radost.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dámy a pánové, abych to zkrátil, tak se jenom přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které vám buď byly, nebo v nejbližších okamžicích budou rozdány do lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To asi nepůjde. Teprve budou rozdány? To nejde. Bohužel je musíte přečíst.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Já se omlouvám, odůvodnil bych ty dva pozměňovací návrhy k zákonu 185/2001 Sb., o odpadech.

První pozměňovací návrh řeší problematiku mechanicko-biologické úpravy odpadů. Je navržena definice mechanicko-biologické úpravy odpadů, zmocnění k vyhláškám upravujícím nakládání s výstupy ze zařízení k mechanicko-biologické úpravě odpadů a úprava zpoplatnění odpadů z mechanicko-biologické úpravy odpadů na skládky. Důvodem je aktuální potřeba řešení nakládání s komunálním odpadem a naplnění cíle směrnice o skládkách, směrnice Rady 1999/31 ze dne 29. dubna 1999 o skládkách odpadu, který ukládá snížit množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky. Jednou z možností zpracování komunálního odpadu je zařízení k mechanicko-biologické úpravě, jehož podmínky provozu ovšem nejsou v současné době legislativně ošetřeny. Jelikož při nesplnění cíle směrnice o skládkách hrozí České republice vysoké sankce, je nezbytné legislativní podmínky pro provoz stanovit co nejdříve, a to i v návaznosti na možnost čerpání finanční podpory z operačního programu Životní prostředí, které je omezeno do roku 2013. Jelikož uvolnění finanční částky z operačního programu Životní prostředí a následná výstavba zařízení vyžaduje určitý čas, považuji za nezbytné vložit ustanovení týkající se mechanicko-biologické úpravy odpadů do novely zákona a neodkládat ji do zákona nového, jehož plánovaná účinnost je až k roku 2011. To je obsah prvního pozměňovacího návrhu.

Druhý pozměňovací návrh v podstatě navrhuje podmínky vyjmutí vytěžených zemin a hlušin. Vychází ve znění článku 2 bodu 1 písm. c) směrnice 2008/1998 Sb., o odpadech a zrušení některých směrnic, které stanoví, že z oblasti působení této směrnice je vyňata nekontaminovaná zemina (řekl zelenina) a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností, pokud je jisté, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu na místě, na kterém byl vytěžen.

Na základě požadavků uplatněných v diskusi na jednání výboru pro životní prostředí k novele zákona o odpadech, tedy právě projednávaný tisk 717, ponechat stávající ustanovení zákona pro sedimenty z říčních toků a vodních nádrží, kam spadají i rybníky, a upravit pouze nakládání s vytěženými zeminami a hlušinami, jsou navrženy výše uvedené změny. Nakládání se sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků se nemění, zůstává současný stav, to znamená pokud jsou splněny limity uvedené v příloze 9 - ta byla zavedena zákonem číslo 9/2009 - nejsou sedimenty odpadem. Úprava vytěžených zemin a hlušin se přesouvá z § 2 odst. 1 písm. i) do nového písmena j), které bude nově řešit nakládání s vytěženými zeminami a hlušinami. Pokud jsou zeminy použity ve stejném místě, v jakém byly vytěženy, a jejich vlastník prokáže, že budou opětovně použity, nejsou považovány za odpad. Zeminy použité jinde než na místě vytěžení nemohou být vyňaty z působnosti odpadové legislativy, neboť by to bylo v rozporu s článkem II bodu 1 písmena C nové rámcové směrnice o odpadech. Nově navržené ustanovení usnadňuje zacházet se zeminami na místě stavby oproti současnému stavu. Vlastník zemin nebude muset prokazovat hodnoty dle přílohy 9, jak musí nyní, neboť se jedná o použití zeminy ve stejném místě. Ustanovení, že takto využité odpady nesmí ohrozit životní prostředí, je pro případy, že by vytěžená zemina byla zjevně kontaminována např. ropnými látkami a její opětovné použití by v místě stavby mohlo být značně rizikové - ovlivnění hydrogeologických vlastností, možné negativní reakce mezi různými odpady, pokud by byly vytěženy a dostaly se do kontaktu apod.

To je tedy obsah dvou pozměňovacích návrhů, které si dovolím předložit a přihlásit se k nim.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, abychom si rozuměli - vy byste měl přečíst ty pozměňovací návrhy ve znění, ve kterém budou hlasovatelné, jinak to prostě nejde. Pak vám mohu jenom doporučit, abyste Sněmovnu požádal o přerušení projednávání tohoto bodu do 13 hodin, kdy si myslím, že už ty pozměňovací návrhy budou rozdány. Jestli vám Sněmovna vyjde vstříc, nevím, ale risknout to můžeme. Nebo návrhy přečíst, tak aby byly hlasovatelné. (Poslanec Rabas se s předsedajícím domlouvá mimo mikrofon.) Co jsem říkal já, není důležité. Kdy vy budete schopen říci, že materiály máme na lavicích? Já nevím, kdy jste to dal organizačního odboru. (Předsedající hovoří s poslancem Rabasem mimo mikrofon.) To je potíž. Nejlépe, kdybyste to dokázal přečíst, a tím bychom se dostali z této složité věci... Takže tři minuty, aby si pan poslanec Rabas ze svého notebooku vytiskl pozměňovací návrhy a pak bude schopen je přečíst.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP