(12.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Součástí návrhu zákona je ještě jedno opatření, které přes svůj dílčí charakter rovněž může přispět k finanční stabilitě podniku a k udržení zaměstnanosti. Jedná se o doplnění situací, kdy se neplatí penále, o situaci, kdy byl soudem schválen reorganizační plán. Podstatou reorganizace podniku v insolvenčním řízení je provést takové změny v kapitálové a majetkové struktuře v podniku, po kterých dojde k uspokojení věřitelů a zachování existence podniku jako ekonomického subjektu, čímž dojde i k zachování pracovních míst. Jde o proces ozdravení provozu podniku v obtížích, jehož průběh je nepříznivě ovlivňován i negativními dopady současné hospodářské krize. Toto opatření na rozdíl od opatření v oblasti slevy se nenavrhuje časově omezovat.

V návaznosti na jednání výboru pro sociální politiku dne 8. dubna 2009 byl připraven a na jednání výboru byl také v úterý schválen pozměňovací návrh, kterým se navrhuje poskytování slev zavést jen do konce roku 2010, aby bylo možné včas vyhodnotit efektivitu navrhované úpravy. Doplňuje se přechodné ustanovení, aby byla jednoznačně vyloučena situace, že v měsíci, který předchází měsíc, v němž zákon nabude účinnosti, náležely současně dvě slevy, tj. řádná sleva a mimořádná sleva. Vymezuje základ daně z příjmů u zaměstnanců, tzv. superhrubá mzdu, tak, aby nedocházelo zároveň ke snížení tohoto základu v důsledku slevy na pojistném, a tím k negativnímu finančnímu dopadu z hlediska výběru daně z příjmů fyzických osob, a provádí se úprava týkající se zaokrouhlování slev na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. S tímto pozměňovacím návrhem výboru pro sociální politiku souhlasím.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona má pro zaměstnavatele výrazný stimulační charakter a může přispět ke zmírnění dopadů současné globální hospodářské krize především na zaměstnance. Prosím proto, aby byl podpořen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane místopředsedo vlády. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 769/1 a já prosím, aby se pan poslanec Kosta Dimitrov jakožto zpravodaj výboru ujal slova.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám sdělil usnesení č. 126 z 28. schůze výboru pro sociální politiku konané dne 28. dubna 2009 k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 769. Po odůvodnění místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 769, přijala změny a doplnění, které vám byly rozdány.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chci učinit jen krátkou poznámku, neboť jak vyplynulo z jednání výboru pro sociální politiku, už je ruka v rukávě. Sociální demokracie pravděpodobně umožní Občanské demokratické straně tento zákon prohlasovat. Došlo k mírnému posunu v tom, že se zkrátila doba platnosti slev, ale s poznámkou, že se vyhodnotí účinek, což samozřejmě znamená, že může dojít i k dalšímu prodloužení.

Původně jsem chtěl citovat z některých vystoupení pana kolegy Paroubka, který se ostře vyhraňoval vůči tomuto návrhu, ale nebudu zdržovat toto jednání. Proto chci jenom oznámit, že toto řešení samozřejmě pomůže těm zaměstnavatelům, kteří nejsou v problémech, protože ty, kteří jsou v problémech, ty už to nezachrání. A jsou to především voliči ODS a já to vnímám a rozumím tomu. Rozumím také tomu, že úsilí, aby zákon byl prosazen, bylo velké. Bylo směřováno vůči všem politickým subjektům, což považuji za seriózní jednání. Já mám s tím jenom problém, že to je velký zářez do státního rozpočtu a že dle mého názoru krizi ani částečně, ani v kumulaci pomoci řešit nemůže. Proto je pro klub KSČM tento návrh vlastně nepřijatelný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud ne, obecnou rozpravu končím a jsme v situaci, kdy přistoupíme k rozpravě podrobné. Do rozpravy podrobné nejsou přihlášky, takže i podrobnou rozpravu končím. A protože není co k hlasování, končím i projednávání tohoto bodu s poděkováním panu ministru Nečasovi a panu poslanci Kostu Dimitrovovi.

Dámy a pánové, nyní jsme se měli věnovat bodu 35, což je senátní návrh ústavního zákona se známým obsahem, tisk 16, nicméně bohužel mám pro vás smutnou zprávu - nikdo z navrhovatelů se nemůže zúčastnit, takže nelze tento bod projednat.

 

Můžeme se věnovat bodu

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 717/ - druhé čtení

Návrh odůvodní a uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládám novelu zákona o odpadech do druhého čtení, pracovně jí říkáme bateriová či akumulátorová novela, především proto, že jejím cílem je do našeho právního řádu zapracovat směrnici Evropského parlamentu z roku 2006 o bateriích a akumulátorech. Problém tkví v tom, že v ČR míra zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů se pohybuje pouze zhruba mezi 8 až 9 %, přičemž tato směrnice ukládá členským státům, aby do roku 2012 zajistily zpětný odběr a recyklaci 25 % baterií a akumulátorů a do roku 2016 45 %. Znamená to, že musíme systémovým způsobem zajistit větší efektivitu, a to výrazně, systému sběru a zpětného odběru baterií a akumulátorů.

Novela stanoví maximální limity pro obsah kadmia a rtuti v akumulátorech, zavádí také povinnost označování povinnosti odkládat použité akumulátory, baterie a předávat je zpět k recyklaci. Klade určité nároky na výrobce, kterým ukládá, aby aktualizovali a zveřejňovali seznamy míst zpětného odběru, ale především, a to je asi nejpodstatnější na zákoně, výrobce přenosných baterií a akumulátorů je povinen zajistit od konečného uživatele odběr těchto použitých baterií a akumulátorů.

K návrhu novely zákona je přiložena i příloha č. 10, která specifikuje přesně, kde povinnost bude uložena na náklady výrobce ve specializovaných prodejnách, to znamená elektro, telekomunikační zařízení, audio, videozařízení, železářské zboží, elektrospotřebiče, elektronika - čili v těchto prodejnách ve všech bude to také povinnost označit, bude mít výrobce povinnost zajistit zpětný odběr, a poté v prodejnách, jako jsou prodejny potravin, maloobchod, nespecializované prodejny a další prodejny, které jsou určeny v této příloze, ale je tam limit, že tam musí být prodejní plocha nad 200 metrů čtverečních, tak abychom nezatěžovali malé, drobné prodejce s tím, že důležité z pohledu uživatele, spotřebitele bude to, že každé toto místo zpětného odběru bude viditelně označeno a také budou k dispozici seznamy těchto míst, které budou aktualizovány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP