(11.40 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Jinak zákon o trestání mladistvých, pan kolega Vondruška si na to určitě vzpomene, jsme projednávali v ústavněprávním výboru poměrně podrobně, nebo jsme se k němu vraceli v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku. Byla jsem to tehdy já, kdo vznášel některé pochybnosti o tom, zda tento zákon dostatečně reaguje na potřeby praxe a zda se osvědčil. Měli jsme k dispozici celou řadu materiálů, na základě kterých jsme pak došli k závěru, že je opravdu využíván četně a že nápravná opatření, která umožňuje uložit pachatelům mladšího věku, jsou dostatečná a vedou v převážné většině k jejich nápravě. A že vlastně se jedná jen o postižení té části delikventů, jejichž procento je relativně nízké, kteří páchají opravdu tu nejzávažnější trestnou činnost. Tam jsme diskutovali o tom, zda ta věková hranice trestní odpovědnosti má být na 14, nebo 15 letech.

Já se domnívám, že jsme se problematice zákona o trestání mladistvých věnovali poměrně podrobně na několika jednáních ústavněprávního výboru a že k tomu není asi třeba se vracet. Nicméně do budoucna se velmi přimlouvám za diferenciaci výkonu nápravných opatření a výkonu trestů u mladých pachatelů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím a táži se, zdali je zájem přednést závěrečné slovo od paní navrhovatelky nebo od pana zpravodaje. Pokud ne, tak zagonguji, neboť se budeme věnovat návrhu na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh, doplňující? Pokud tomu tak není, rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 95.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 105 přítomných bylo pro 87, nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat.

 

Dále zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání na 30 dnů. Já vás na žádost z pléna odhlásím. Poprosím o novou registraci.

 

hlasování pořadové číslo 96 rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dní. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 103 poslanců, pro bylo 81, proti 19. Takže tento návrh byl přijat.

 

Děkuji paní navrhovatelce, panu zpravodaji.

Oznamuji, že z jednání dnešního dne se od 11.20 do 18.30 omlouvá poslanec Petr Wolf.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což je přerušený bod č. 27 týkající se návrhu pana poslance Ludvíka Hovorky a dalších. Tento sněmovní tisk 684, který je ve druhém čtení, jsme probírali včera, přerušili jsme jej před ukončením podrobné rozpravy.

27.
Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové
a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 684/ - druhé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel poslanec Ludvík Hovorka a zpravodajka výboru pro zdravotnictví paní poslankyně Jiřina Fialová. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v tuto chvíli jde nejspíše o procedurální návrh, protože jsem shledal, že pan poslanec Hovorka předložil výboru pro zdravotnictví, a vyplývá to z usnesení č. 77 z 24. schůze konané dne 9. dubna 2009, komplexní pozměňující návrh k předloženému návrhu zákona, a já osobně jsem přesvědčen, že jsme nehlasovali o skutečnosti, aby pozměňující návrhy byly předkládány k tomuto komplexnímu pozměňujícímu návrhu, respektive aby byl tento komplexní pozměňující návrh přijat jako základ pro další projednávání.

Já jsem celou záležitost konzultoval i se samotným navrhovatelem, který mi v kuloárech přitakal, že tomu tak skutečně je, a myslím, že z této situace bychom se teoreticky mohli dostat návratem do obecné rozpravy v případě, že by některý z pánů ministrů tuto věc umožnil. Pak bychom mohli hlasovat o tom, aby komplexní pozměňující návrh pana předkladatele byl vzat jako základ pro další projednávání, tak abychom byli schopni smysluplně předkládat pozměňující návrhy k tomuto tisku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Šťastnému. Táži se na názor zpravodajky a navrhovatele. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji, pane předsedající. Já chci jenom upozornit na usnesení ze zdravotního výboru. Výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a přijala tento návrh ve znění uvedeného komplexního pozměňujícího návrhu.

Pravda je, že komplexní pozměňující návrh jsem nečetla, ale citovala jsem, že je pod sněmovním tiskem 684/2. A to tu včera zaznělo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Chce se vyjádřit Ludvík Hovorka, nebo jenom potvrzuje kýváním hlavy, že to tak je? (Souhlas.) Nicméně pokud nebude otevřena obecná rozprava, tak jsme v situaci poměrně zajímavé.

Hlásí se pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Určitě nám chce něco důležitého sdělit.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane místopředsedo, chci umožnit otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže se tak stalo. Vrátíme se do obecné rozpravy. V obecné rozpravě dám slovo opět panu poslanci Borisi Šťastnému.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já velmi děkuji a doufám, že chápeme, že to je věc, která spíše napomůže celé té záležitosti, a vyhneme se nějakým případným nedostatkům při projednávání jednotlivých pozměňujících návrhů a že tento návrh by mohl být přijat. Já si proto dovoluji dát návrh, abychom komplexní pozměňující návrh pana poslance Hovorky, který byl přijat nebo schválen na 24. schůzi konané dne 9. dubna 2009 výboru pro zdravotnictví, byl vzat jako základ pro další projednávání tohoto předloženého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování hned na začátku podrobné rozpravy o návrhu pana poslance Borise Šťastného. Návrh, který přednesl, zní, že Poslanecká sněmovna bere za základ pro projednávání tohoto zákona komplexní pozměňující návrh Ludvíka Hovorky uvedený pod sněmovním tiskem č. 684/2.

Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 97. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, z přítomných 99 pro 86, jeden proti. Takže tento návrh byl přijat.

 

Probíhá podrobná rozprava. Přičemž připomínám, že jsme právě odhlasovali, že pozměňovací návrhy mají být k tisku, který jsme právě vzali za základ našeho jednání. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já velmi děkuji a v této chvíli bych chtěl dát procedurální návrh, abychom přerušili podrobnou rozpravu, a to proto, aby jednotliví poslanci si mohli připravit své pozměňující návrhy právě k tomuto komplexnímu pozměňujícímu návrhu, a dovoluji si požádat pana předsedajícího, aby o tomto návrhu dal hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP