(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 704/1 a 704/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Milan Šmíd. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šmíd: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal sněmovní tisk 704 a přijal toto usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 704 projednat a schválit v předloženém znění se schváleným pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 704/2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu informoval pan poslanec Petr Pleva. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal tento zákon, přijal k němu usnesení č. 160, které jste všichni obdrželi, a přijal k němu také dva drobné pozměňovací návrhy. Jeden se týká nahlížení do archiválií v soukromých archivech a druhý se týká akreditace archivů. Tyto pozměňovací návrhy byly projednány s Ústřední archivní správou i s Ministerstvem vnitra a jsou odsouhlaseny. Doufám, že tyto pozměňovací návrhy projdou také Sněmovnou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji.

Než otevřu obecnou rozpravu, seznámím vás s omluvami, které mi byly doručeny, jednak pana kolegy Bohatce, který se omlouvá z dnešního a zítřejšího jednání, a taktéž pana kolegy Hojdy, který se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin a z celého jednání zítřejšího.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku. Pane poslanče Koníčku, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pozměňovací návrh, který budu předkládat v podrobné rozpravě a který vám byl rozdán na lavice, reaguje na skutečnost, že mnohé právnické osoby jsou pověřovány výkonem působnosti v oblasti veřejné správy, aniž by tato skutečnost byla důvodem jejich zřízení. Vykonávají veřejnou správu vedle dalších primárních činností. Tím se liší od právnických osob, které jsou přímo zřizovány za účelem výkonu veřejné správy, které jsou v zákonu zahrnuty pod legislativní zkratkou "orgány veřejné moci". U první z uvedené kategorie právnických osob se pro pomíjivost jejich podílu na výkonu veřejné správy nejeví účelným, aby jim byly zřizovány datové schránky orgánu veřejné moci, a proto navrhuji řešení spočívající v propůjčení funkcí datové schránky orgánu veřejné moci jejich datovým schránkám právnické osoby, a to po dobu, po kterou budou tyto právnické osoby vykonávat působnost v oblasti veřejné správy.

Dále pozměňující návrh řeší stav, kdy pro orgány veřejné moci, zejména ty s pracovišti umístěnými po celém území státu, může být v praxi obtížné přijímat podání a odesílat jejich dokumenty prostřednictvím jediné datové schránky orgánu veřejné moci. Takovéto řešení klade vysoké nároky na organizaci spisové služby.Vyhovění těmto nárokům může být v případě některých orgánů veřejné moci v praxi obtížné, organizačně, personálně, technicky a finančně náročné. Z tohoto důvodu navrhuji, aby orgány veřejné moci mohly požádat Ministerstvo vnitra o zřízení dalších datových schránek orgánu veřejné moci. Tyto datové schránky by sloužily zejména pro potřeby vnitřních organizačních jednotek orgánu veřejné moci.

Chtěl bych zdůraznit, že na účinnost doručování nebude mít zřízení více datových schránek orgánu veřejné moci žádný vliv. Podání učiněná do jakékoliv datové schránky orgánu veřejné moci, který je věcně příslušný, budou mít totožný účinek. Obdobně to bude platit v případě odesílání dokumentů orgánu veřejné moci.

Tímto bych se chtěl přihlásit do podrobné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo další si přeje vystoupit? Ano, paní kolegyně Alena Páralová. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové. V návrhu zákona o archivnictví a spisové službě se v bodě 91 § 46 odst. 3 písm. a) uvádí, že Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě ukládá archiválie v digitální podobě vybrané k trvalému uložení veřejnými archivy. Jak mě však upozornili pracovníci oblastních archivů, zákon bohužel neřeší výběr těchto archiválií na úrovni oblastních archivů, tj. krajů, okresů a obcí, takže postrádají zmínku o pravomoci oblastního archivu s digitálními dokumenty pracovat. Domnívají se, že ve sněmovním tisku 704 zřejmě chybí zmínka o výběru digitálních dokumentů na úrovni oblastních archivů, zřejmě z důvodu uvažovaného záměru zákona o digitálním archivu, který v návrhu počítá s výběrem archiválií příslušnými oblastními archivy a jejich uložení v Národním digitálním archivu.

Vzhledem k tomu, že uvažovaný záměr zákona o digitálním archivu již v tomto volebním období bohužel nespatří světlo světa, bylo by dobré, aby navrhovaný zákon o archivnictví a spisové službě alespoň prozatím překlenul období, než bude tento zákon přijat. K tomuto tématu bude směřovat můj pozměňovací návrh, který podám v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Požádám další přihlášenou do obecné rozpravy, paní poslankyni Kateřinu Jacques. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila k problému, který návrh obsahuje ve vztahu ke svobodnému přístupu k informacím a také z hlediska práva na rovnost, resp. možného omezení základních práv a svobod. Tento problém je poměrně jednoduchý, pokusím se nastínit, o co jde.

Do uplynutí skartační lhůty jsou mnohé informace veřejně přístupné podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Poté, pokud nejsou skartovány, se změní na tzv. archiválii a jsou předány do archivu. Tam se nachází ve stavu tzv. nezpracované archiválie, dokud neprojdou zpracováním, tj. evidováním, přidělením archivního označení, uložením na definitivní úložiště, atp. Právě kvůli jejich nezpracování může být podle nového vládního návrhu žadateli odepřeno nahlížení a poskytnutí kopií těchto archiválií, ačkoliv jsou to materiály, které před uložením do archivu byly informacemi veřejně přístupnými. V dosud platném zákoně se totiž podařilo lidem, kteří se věnují problematice svobodného přístupu k informacím, prosadit takovou formulaci, která zaručuje, že pokud tato situace nastane, je archiv povinen na základě podané žádosti tyto archiválie zpracovat tzv. přednostně, byť s velkými ohledy na úkoly archivů a význam těchto archiválií, čili je zde stále ještě poměrně velký prostor pro řešení možných praktických problémů.

Navrhovatelé přitom v tuto chvíli navrhují, aby tato pasáž, tento inkriminovaný § 38 byl bez náhrady vypuštěn, a v důvodové zprávě se k tomu uvádí, že dosavadní ustanovení se v praxi ukázalo jako nevyužívané ze strany žadatelů o nahlížení a také obtížně realizovatelné archivy. Tomu dobře rozumím. Na druhou stranu se domnívám, že je dobré toto ustanovení ponechat právě proto, že je na jedné straně poslední zárukou realizace práva na informace, a to je poměrně důležité, ale na druhé straně nevyvolává velké problémy, o čemž svědčí právě zmiňovaná důvodová zpráva, protože v praxi není nadužíváno, čili nepůsobí v praxi žádné velké obtíže, že by těch žadatelů byla nějaká přehršel, která by práci archivářů komplikovala nebo dělala příliš náročnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP