(12.50 hodin)
(pokračuje Bičík)

Chtěl bych upozornit také na to, že absolventi bakalářského studia na vysoké škole, ze kterých vzešel podnět na změnu zákona, mají přece v té lhůtě, o které tady mluvil pan předkladatel, normální možnost. Ano, chci získat toto oprávnění, mám tady předepsanou určitou praxi, ale mohu přece v době té praxe si doplnit vzdělání navazujícím magisterským studiem v příslušném oboru, pokud mám zájem tuto příslušnou činnost vykonávat. A tak bych mohl pokračovat v hromadění jednotlivých argumentů.

Rozumím snaze pana předkladatele a všech ostatních, kteří jsou podepsáni pod návrhem zákona. Ztotožňuji se s některými jejich argumenty. Chtěl bych je poprosit, aby zvážili také argumenty druhé strany, že to není tak jednoduchá záležitost, že se ve svém širším pohledu netýká jen těch desítek nebo několika málo stovek lidí, ale že se týká i koncepce vzdělávání do budoucna jako takové. Musím říci, že přes oboustrannou snahu se pochopit jsme s předkladateli nenašli konečnou shodu. Nechci navrhovat zamítnutí ani nějaké další opatření ve vztahu k tomuto návrhu. Říkám to z toho důvodu, že některé návrhy tady vlastně už padly. Ale mrzelo by mě, kdybych tento svůj názor v souvislosti s tímto zákonem nevyjádřil, protože je možné, že o podobných otázkách budeme v budoucnu ještě diskutovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Hanuš, pak pan poslanec Ohlídal. (Námitka.) Pardon, pan poslanec Hanuš a pan poslanec Pleva jako druhý s faktickou. Pan poslanec Hanuš je také přihlášen.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Já jsem se hlásil už dávno, ale to je jedno. Jenom bych se tady chtěl ohradit proti tomu, že chceme omezit konkurenci. Číslo, které jsem tady uvedl, že Česká republika má 2400 lidí s oprávněním proti 1200 lidí s oprávněním v Německé spolkové republice, ukazuje myslím jasně, že tady ta konkurence prostě je. To není pravda, že tady konkurence není. A jestliže se podíváme na studijní plány, které tady jsou, tak jediná škola - už tady něco říkal pan kolega předřečník - splňuje jakžtakž tuto věc. A každý z nás, který prošel určitou praxí, ví, že prostě jsou podmínky, zkuste jít někde, třeba dělat někomu - já jsem třeba vyučen řemeslu, když jsem chtěl dělat někomu vedoucího, aby mohl mít svou živnost a nesplňoval podmínky praxe, co všechno jsem jenom k tomuto musel doložit.

Myslím si, že my tady skutečně nejsme v situaci, která by vyžadovala snížit třeba ty požadavky na vzdělání, kdy v období, kdy preferujeme, aby většina lidí měla vysokoškolské vzdělání, nebo prostě tento trend, a najednou jdeme obráceně.

Já znovu opakuji, že s tím nemohu souhlasit, podpořím návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. S faktickou pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, naše republika se přihlásila k boloňskému procesu, to znamená strukturované vysokoškolské vzdělávání, bakalářské, navazující magisterské, potom doktorské. Byly tady také spory o tom, jestli je mnoho, nebo málo vysokoškolských studentů. Ve srovnání se zeměmi OECD máme méně vysokoškolských studentů ještě pořád, ale především v tom bakalářském oboru vzdělávání. V magisterských, navazujících, dalších doktorských programech máme dost studentů. Ale aby někdo vystudoval bakaláře a nemusel potom studovat navazující magisterský program, protože tolik vědecky zaměřených pracovníků skutečně nepotřebujeme, potřebujeme bakaláře, to znamená vysokoškolsky vzdělané lidi, do praxe, tak jim musíme vytvořit podmínky. Přece nemůžeme po nich chtít, aby vykonávali pouze práce se středoškolskou kvalifikací. A o tom je tento zákon. Ale samozřejmě nejen tento zákon. Musíme se podívat do celého živnostenského zákona, do různých zákonů, kde jsou tyto kvalifikace, a konečně říci, že bakalář je vysokoškolské vzdělání, nikoli středoškolské.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Nyní pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Dámy a pánové, já bych chtěl navázat na to, co bylo řečeno před chvílí mými předřečníky. Především bych chtěl reagovat na pana poslance Hanuše. On v tom svém vystoupení vlastně nepřímo řekl, že bakalářské vzdělání není vysokoškolské vzdělání. V tom se hluboce mýlí. Když si vezmeme stenozáznam, tak tam jste hovořil o tom, že vzdělání týkající se těchto úkonů by mělo být vysokoškolské, a ne být snižováno. Je to tak. Můžeme si to přečíst, pane poslanče Hanuši, prostřednictvím předsedajícího. Čili já se naprosto shoduji s tím, co říkal pan poslanec Pleva, protože v současné době bakaláři zeměměřického směru jsou postaveni na úroveň středoškoláků. Oni mohou oficiálně vykonávat jenom ty činnosti, které vykonávají středoškoláci. Takže se ptám, proč tedy máme bakalářské studium v oblasti geodézie a kartografie, proč toto bakalářské studium nezrušíme. Proč plýtváme penězi. Na to bych se zeptal i pana premiéra Topolánka, proč tomu tak je.

A ještě co se týká vzdělání a snižování úrovně. Já nevím, jak už to říci jinak. I ti bakaláři budou vlastně muset prokázat odbornou zkouškou svoji způsobilost. Oni ty vědomosti, které potřebují, musí prokázat. Pan poslanec Bičík mluvil o formálnosti vzdělání. O formálnosti ukončení vzdělání. To je sice pěkná věc, ale rozhodující jsou konečné znalosti a vědomosti, které se uplatňují v praxi. Formální vzdělání je sice důležité, ale znovu opakuji, rozhodující je to, co člověk umí. A to se právě tady u těch bakalářů bude kontrolovat. Nejen to, že musí absolvovat tu sedmiletou praxi, ale hlavně tou odbornou zkouškou způsobilosti, kterou musí dělat úplně stejnou jako zeměměřičtí inženýři, jako absolventi magisterského studia. Nebudou mít žádnou protekci, žádné zvýhodnění. Musí prokázat stejné znalosti, stejné vědomosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Hanuš. (Námitka.) S faktickou poznámkou, protože je přihlášen tlačítkem, takže má přednost před panem poslancem Bičíkem.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Budu velice stručný. Já se chci ohradit proti tomu, že bych tady znevažoval nebo nevěděl, co je vysokoškolské vzdělání. Nemám nic proti bakalářům. Ale chtěl bych říci, že chci, aby byla dodržena stávající dikce zákona, která v § 13 písmeno 1 (?) zeměměřického zákona mluví naprosto jasně. O nic jiného mi tady nejde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Já bych chtěl jen připomenout, že jsem nehovořil o formálnosti, ale o formálním vzdělání. To je běžná součást pedagogické terminologie. Mohu říci také počáteční nebo pregraduální vzdělání, je mi to celkem jedno. Ale pozor, nespojoval bych formálnost a formální vzdělávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, mohu ukončit obecnou rozpravu? Mohu. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil přihlásit se ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice snad více než už před rokem. Protože je to už tak dlouho, tak si dovolím ten pozměňovací návrh přečíst. Je velmi krátký.

V článku 1 bodě 4 se v navrženém znění § 16 odst. 3 původní text nahrazuje tímto textem: (3) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení úředně oprávněný zeměměřický inženýr, pokud má akademický titul inženýr, nebo úředně oprávněný zeměměřický bakalář, pokud má akademický titul bakalář.

My jsme totiž opomněli pojmenovat toho oprávněného bakaláře v tom znění novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Dámy a pánové, hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak podrobnou rozpravu také končím a končím druhé čtení této poslanecké předlohy.

Vyhlašuji polední přestávku do 14.30 hodin. Ve 13.05 hodin se sejde v místnosti 106 organizační výbor, protože je středa a probíhá pravidelné zasedání tohoto významného sněmovního orgánu.

 

(Jednání přerušeno v 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP